Bạn cần bao nhiêu dấu hiệu nữa?
Bạn cần bao nhiêu dấu hiệu nữa?

Ngày tái lâm của Chúa Giê-su đang ở ngay trước cửa. Trong thời gian qua, những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã liên tục ứng nghiệm rất rõ ràng. Vì thế, mỗi người chúng ta phải tự hỏi rằng chúng ta cần bao nhiêu dấu hiệu nữa để thức tỉnh. Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài đã cảnh báo chúng ta đúng lúc để chúng ta có thể chuẩn bị cho ngày tái lâm của Chúa Giê-su.
Phân tích triết lý vô ngã của nhà Phật

Dẫn nhập:

Cột trụ của Phật giáo là thuyết VÔ NGÃ. Thuyết Vô Ngã do chính Phật Thích Ca, giáo chủ của Phật giáo giảng dạy. Trong kinh Pháp Cú 20:5-7 ghi lại lời dạy của Phật Thích Ca như sau:

“Chư Hành vô thượng (Mọi sự vật bị giới hạn đều là vô thượng – luôn biến đổi)
“Chư Hành là khổ (Mọi sự vật bị giới hạn đều là khổ – đời sống không có sự vui thỏa)
“Chư Pháp vô ngã (Mọi pháp là vô ngã -“pháp” bao gồm sắc pháp tức vật lý và tâm pháp tức tâm lý)

Chữ “pháp” là một thuật ngữ độc đáo trong Phật học, nó bao gồm tất cả những gì thuộc về thế giới vật lý lẫn những gì thuộc về thế giới tâm lý, nó bao gồm cả Niết bàn. Theo giáo lý Nguyên Thủy (Theravàda) không có Ngã trong các pháp (mọi sự vật) cũng như không có Ngã trong con người. Trong Trung Bộ Kinh,Phật Thích Ca dạy rằng:

“Hỡi các Tỳ Kheo, khi mà Ngã hay bất cứ cái gì thuộc về Ngã không có, thì quan điểm tư duy này: Vũ trụ là linh hồn, ta sẽ là linh hồn sau khi chết, sẽ trường cửu, tồn tại, vĩnh viễn bất biến, và ta sẽ hiện hữu như thế cho đến vô tận thời gian – quan điểm ấy có phải là hoàn toàn điên rồ chăng?”

Từ thuyết Vô Ngã, Phật Thích Ca khai mở một chủ thuyết, về sau chủ thuyết này trở thành giáo lý cột trụ của một tôn giáo lớn gọi là Phật giáo. Hơn 2500 năm đã trôi qua kể từ ngày Phật Thích Ca rao giảng thuyết Vô Ngã, hàng tỉ người trên thế giới đã tin vào thuyết này và cố gắng “tu tập” để có thể chiêm nghiệm được cái lý lẽ của thuyết Vô Ngã. Danh
từ “Phật” dùng để gọi một người đã quán triệt Vô Ngã, thể nhập Không Tánh. Phật Thích
Ca xưng rằng Ngài là Phật đã thành còn chúng sinh là Phật sẽ thành, nhưng trên 2500 năm qua, lịch sử chỉ ghi nhận có mỗi một mình Ngài Thích Ca tự xưng là Phật. Nói cách khác, chỉ có mỗi một mình người lập ra thuyết Vô Ngã xưng nhận là mình đã chứng nghiệm được thuyết ấy.

Có phải thuyết Vô Ngã quá thâm diệu cho nên suốt hơn 2500 ngàn năm nay ngoài Phật Thích Ca ra không ai có đủ trình độ, khả năng, sự thông sáng, hoặc lòng nhiệt thành
để giác ngộ? Bài viết này nhằm phân tích và so sánh thuyết Vô Ngã của triết Phật và tín lý Hữu Ngã trong Thánh Kinh. Tác giả ước mong những điều được trình bày dưới đây sẽ góp phần làm sáng tỏ sự tương phản giữa hai phạm trù nói trên.

Định nghĩa một số từ ngữ:

Ngã: Mỗi tôn giáo hoặc trường phái triết học có những định nghĩa khác nhau về Ngã,(Ngã là một danh từ Hán Việt). Một cách tổng quát, Ngã là một thực thể (một cái gì có thật), trường tồn và là một phần của con người, là một “cái tôi” tuyệt đối riêng biệt, không ai thay thế được, là phần làm chủ và trách nhiệm mọi tư duy, tình cảm, ý chí, hành động của con người. Tiếng Phạn (Sanskrit) gọi Ngã là “Atman”, tiếng Anhgọi là “Self”, tiếng Việt gọi nôm na là “cái Tôi” hoặc “cái Ta”. Cơ-đốc-giáo (Christianity) gọi là Linh hồn (Soul). Triết Phật dạy rằng, một Ngã như vậy không có thật, mọi quan niệm về Ngã chỉ là ảo tưởng, mọi nhận thức về Ngã chỉ là ảo giác.

Nhập Không Tánh: Trạng thái quán triệt Vô Ngã dẫn đến sự quán triệt Tánh Không của mọi pháp.(Tánh Không của mọi pháp là: vạn vật, kể cả “cái Ta” không có thật, không có tự tánh, không thể nắm bắt nên thật ra không sinh không diệt. Sự sinh và diệt mà chúng sinh kinh nghiệm mỗi ngày chỉ là sự sinh và diệt của những ảo ảnh.) Nhập Không Tánh tức đắc đạo, tức nhập Niết bàn.

Niết bàn: Không phải là một nơi chốn như Thiên Đàng hay Hỏa Ngục mà là trạng thái giải thoát, an nhiên tự tại, nhờ thấu hiểu (giác ngộ) chân tướng của vạn vật là Không, nên chấm dứt và thoát ra ngoài mọi ý niệm, thoát mọi chấp Ngã (thoát khỏi sự cho rằng Ngã có thật), thoát mọi chấp pháp (thoát khỏi sự cho rằng mọi vật có thật, có tự tánh, có sinh, có diệt), thoát khỏi luân hồi, tức thoát vòng sinh tử.

Pháp: (1) Chư Pháp: Mọi sự vật, sự việc trong thế giới vật lý lẫn thế giới tâm lý, kể cả Niết bàn. (2) Phật pháp: Lời dạy của Phật Thích Ca. (3) Pháp môn: Phương cách tu tập để quán triệt Vô Ngã và Không Tánh. Theo Phật Thích Ca, có đến 84,000 Pháp môn. Các nhà Phật học không thống nhất với nhau về ý nghĩa của con số 84,000 pháp môn.
Dưới đây là luận giải của tác giả:

– Tứ Diệu Đế thiên biến = (4) X (1000) = 4000
– Bát Chánh Đạo vạn hóa = (8) X(10,000) = 80,000
– Pháp môn tu tập để Giác Ngộ =
Tứ Diệu Đế thiên biến + Bát Chánh Đạo vạn hóa (4000 + 80,000= 84,000 pháp môn)

Phật: Người quán triệt, tức giác ngộ Vô Ngã (thấy và hiểu sự vận hành của mọi “pháp” như chúng vốn là như vậy, tức vạn vật chỉ là ảo giác) dứt mọi ý niệm (nguyên cớ tạo ra ảo giác) nên thoát vòng sinh tử (ra khỏi luân hồi), nhập Không Tánh (thoát Khổ, trở về Chân Không, đạt Niết bàn), trở thành Phật, tức Bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Vô Minh: U mê, tăm tối, phát sinh ra những ý niệm không thật khiến tạo ra các ảo giác (các pháp của thế gian) dẫn đến những nhận thức sai lầm, tạo ra nghiệp lực, thu hút Tứ
Đại (tạo thành thân xác), giam giữ chúng sinh miệt mài luân chuyển trong 12 yếu tố của Duyên Khởi (luân hồi). Nếu có 84,000 pháp môn giải thoát thì cũng có 84,000 cảnh
giới vô minh.

– Ngũ Uẩn: Sắc, Thể, Tưởng, Hành, Thức (5) X (12) Yếu tố Duyên Khởi = 60 (sựChấp Pháp)
– Tam Độc: Tham, Sân, Si (3) X (8) Tám Thức: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt,Thân, Ý, Tống Truyền, Tàng = 24 (sựChấp Ngã)
– Khổ: Chấp Pháp + Chấp Ngã X thiên biến = vạn hóa (60 + 24 X 1000 = 84,000 cảnh giới)

* Khổ thiên biến mà thành ra vạn hóa: Khổ = thiên biến —> vạn hóa.
* Giác Ngộ vừa thiên biến mà vừa vạn hóa: Giác Ngộ = thiên biến + vạn hóa.

Chương I: Lập luận Vô Ngã (Anatta) của triết Phật

Phật Thích Ca lập thuyết Vô Ngã dựa trên các suy luận sau đây:

A. Nhận định Duyên khởi:

Được sinh trưởng trong môi trường văn hóa của Ấn giáo, ít nhiều gì Đức Thích Ca cũng ảnh hưởng thuyết Nhân Duyên và Luân Hồi của Ấn giáo. Đối diện với cuộc sống, chứng kiến thế nhân sinh, lão, bệnh, tử – nhìn thấy vạn vật thành, trụ, hoại, diệt; Đức Thích Ca suy ra mọi sự vật đều giới hạn, tương đối và phụ thuộc lẫn nhau theo công thức sau
đây:

1) Cái này có thì cái kia có (vì có hột lúa nên có cây lúa)
2) Cái này sinh thì cái kia sinh (vì cây lúa sinh ra hột lúa nên từ hột lúa lại sinh ra cây lúa khác)
3) Cái này không có thì cái kia không có (không có hột lúa thì không có cây lúa)
4) Cái này diệt thì cái kia diệt (hột lúa bị diệt thì cây lúa – sẽ sinh ra từ hột lúa ấy – cũng bị diệt)

Theo Tương Ứng Kinh bộ II thì 12 yếu tố Duyên Khởi trong triết Phật là:

1. Vô Minh
2. Hành
3. Thức
4. Danh Sắc
5. Lục Nhập
6. Xúc
7. Thể
8. Ái
9. Thủ
10. Hữu
11. Sinh
12. Lão – Tử (Ưu, Bi, Khổ não)

Vô Minh sinh ra Hành, Hành sinh ra Thức, Thức sinh ra Danh Sắc, Danh Sắc sinh ra Lục Nhập, Lục Nhập sinh ra Xúc, Xúc sinh ra Thể, Thể sinh ra Ái, Ái sinh ra Thủ, Thủ sinh ra Hữu, Hữu sinh ra Sinh, Sinh sinh ra Lão, Tử, (Ưu, Bi, Khổ não).

Từ nhận định đó (dựa vào thuyết Nhân Duyên và Luân Hồi của Ấn giáo), Đức Thích Ca
lập ra thuyết Duyên Khởi, cho rằng mọi sự vật tương quan và luân chuyển trong
một vòng tròn của luật Duyên Khởi (duyên=sinh ra, khởi=bắt đầu).

B. Phân tích Ngũ Uẩn:

Khi suy tư về bản thể của con người, Đức Thích Ca nhận thấy con người là một tổng thể bao gồm các phần thấy được, đụng chạm được và các phần không thấy được, không đụng chạm được. Đức Thích Ca phân tích con người thành Ngũ Uẩn. Uẩn là một tập hợp, một nhóm. Ngũ Uẩn (năm tập hợp) đó là:

1) Sắc Uẩn: Tức Thân + Tâm (được cấu tạo bởi
Tứ Đại là đất +nước + gió + lửa), Sắc Uẩn bao gồm các Giác Quan (Căn)

2) Thể Uẩn: Tức là những Cảm Thể (cảm giác nhận được) do sự tiếp xúc
giữa 6 Căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và 6 Trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp)

3) Tưởng Uẩn: Tức là những Tư Duy phát sinh từ những Cảm Thể, tạo ra các Khái Niệm

4) Hành Uẩn: Sự Lưu Chuyển của các Khái Niệm, biến Khái Niệm thành Hành Động.

5) Thức Uẩn: Sự Nhận Biết và Phân Biệt các Khái Niệm. Riêng Thức Uẩn chia làm 8 Thức khác nhau:

a) Nhãn Thức là sự nhận biết và phân biệt các khái niệm do mắt nhìn thấy vạn vật.

b) Nhĩ Thức là sự nhận biết và phân biệt các khái niệm do tai nghe từ vạn vật.

c) Tỷ Thức là sự nhận biết và phân biệt các khái niệm do mũi ngữi được từ vạn vật.

d) Thiệt Thức là sự nhận biết và phân biệt các khái niệm do lưỡi nếm lấy từ vạn vật.

e) Thân Thức là sự nhận biết và phân biệt các khái niệm do thân thể tiếp xúc với vạn vật.

f) Ý Thức là sự nhận biết và phân biệt các khái niệm tổng hợp từ các khái niệm do 5 thức trên đem lại.

g) Mạt Na Thức (Manas Vijnãna) còn gọi là Ý Căn, là nơi phát sinh ra Ý Thức. Mạt Na Thức truyền các hệ quả (hạt giống – chủng tử) của những Khái Niệm đã biến thành hành động (pháp hiện hành) vào Tàng Thức và tống đưa các hệ quả đã nhuần thấm, chín mùi ra hiện hành, nên còn được gọi là Tống Truyền Thức. Mạt Na Thức khiến chúng sinh nhìn thấy một ảo giác về Ngã, là gốc của sự Chấp Ngã, là nguồn gốc của 4 phiền não
căn bản:

– Ngã Si (sự vô minh, u mê, ngu tối về bản ngã)
– Ngã Ái (sự yêu thương quyến luyến bản ngã)
– Ngã Kiến (sự nhìn thấy những sai lầm của bản ngã)
– Ngã Mạn (sự kiêu căng, ngạo mạn cho bản ngã là cao cả hơn hết)

Tương truyền Phật Thích Ca nói câu sau đây: “Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn”.
Nhiều người giải luận câu này cho rằng Phật Thích Ca có ý tuyên bố rằng: “Trên TrĐi Dưới Đất Chỉ Mình Ta (Phật Thích Ca) Đáng Tôn Quý”. Thật ra, nếu quả thật Phật Thích Ca có tuyên bố câu này, thì chỉ là nhằm kiên định cái thuyết Vô Ngã mà thôi. Ý của câu
đó có thể giải luận như sau: “Khắp vũ trụ (trên trời dưới đất) chỉ có cái NGÃ của chúng sinh là được chúng sinh tôn làm cao cả hơn hết (mặc dầu cái Ngã không có thực).

h) A Lại Da Thức (Alaya Vijnãna) còn gọi là Tàng Thức. Thức này bao gồm 3 chức năng:

– Năng Tàng: Chức năng chứa đựng, gìn giữ các chủng tử (hạt giống) của các pháp, tức chứa đựng nhữn  hệ quả của các hành động yhiện cũng như ác của chúng sinh.

– Sở Tàng: Chức năng ấp ủ, nhuần thấm những chủng tử được chứa trong Tàng Thức. Khi đã nhuần thấm, chín mùi thì các chủng tử này được Tống Truyền Thức tống đưa ra thành hành động.

– Ngã Ái Chấp Tàng: Chức năng duy trì một ảo giác về cái Ngã (Chấp Ngã), yêu thương cái Ngã, độc tôn cái Ngã, và đó chính là lực lượng qui tụ Tứ Đại để kết thành thân xác chúng sinh.

C. Suy luận Tánh Không:

Triết Phật không công nhận “Nguyên Nhân Đầu Tiên”. Triết Phật cho rằng duyên khởi là vì Vô Minh (u mê, ngu tối). Vì u mê, ngu tối cho nên chúng sinh mới tưởng các pháp (vạnvật) là có thật, tức Chấp Pháp. Vì Chấp Pháp (cho rằng vạn vật là có thật) nên chúng sinh tưởng rằng mỗi pháp đều có tự tính, dẫn đến Chấp Ngã (cho rằng mỗi con người có một bản ngã, còn gọi là “cái Tôi”, “cái Ta”, hoặc Linh Hồn.)

Ví như một lữ hành trong sa mạc nóng cháy, khao khát tìm được nước uống. Đến một
lúc nào đó, sự khao khát nước uống cho cơ thể thiếu nước khiến cho người đó bị ảo giác thấy một vũng nước hay một ốc đảo giữa sa mạc:

1. Vũng nước hay ốc đảo có hình ảnh hiện ra nhưng không có thật (sắc tức thị không: tưởng là có mà thật ra không có).

2. Vũng nước hay ốc đảo tuy không có thật nhưng vẫn có hình ảnh hiện ra (không tức thị sắc: dù là chẳng có thật nhưng vẫn hiện ra như có thật).

3. Sự khao khát nước uống, bóng mát làm cho người lữ hành nhìn thấy ảo ảnh của vũng nước hoặc ốc đảo mà tưởng là nó có thật (vô minh khiến chúng sinh tùy theo các ý niệm mà nhìn thấy những hình ảnh [Danh Sắc] của vạn vật [các Pháp] và tưởng các pháp là có thật, tức Chấp Pháp).

4. Cái mệt mõi, khát nước của thể xác khiến cho người lữ hành ý thức rằng: “Tôi mệt”, “Tôi khát”, “Tôi cần uống nước”, “Tôi cần nghĩ ngơi trong bóng mát” … nhưng bóng mát không có thật, nước uống không có thật nên không thoả mãn được nhu cầu, sinh ra Khổ.
(Vô minh khiến chúng sinh vì Chấp Ngã – tưởng mình là có thật, mà sinh ra
Chấp Pháp – tưởng các pháp là có thật. Ví như người lữ hành tưởng là thể xác mình có thật, cho rằng sa mạc có thật, mặt trời có thật, vũng nước có thật, ốc đảo có thật nên đau khổ vì cát nóng, nắng cháy, vì thân thể bị mất nước, vì thèm được uống nước nhưng vũng nước không có thật, vì thèm được núp bóng mát nhưng ốc đảo không có thật.)

D. Lập thuyết Vô Ngã:

Sự luận giải về thuyết Vô Ngã của triết Phật có thể tóm tắt như sau: Từ vô lượng kiếp, chúng sinh quay cuồng trong vòng luân hồi sinh tử, bởi vì trong một lúc nào đó, ở thời quá khứ vô cùng khởi (có thể đến hàng tỉ tỉ tỉ năm về trước!) vì u mê, ngu tối (Vô Minh) mà chúng sinh phát khởi các ý niệm hoặc thiện hoặc ác (Hành). Những ý niệm này hình thành các khái niệm (Thức). Các khái niệm tạo ra những hiện tượng tâm lý và vật lý tức là ảo ảnh về vạn vật (Danh Sắc). Ảo ảnh khiến sinh ra các giác quan và ý thức (Lục Nhập). Các giác quan và ý thức phát sinh ra sự đụng chạm và tiếp xúc (Xúc). Sự đụng chạm và tiếp xúc đem lại cảm giác và nhận định (Thể). Cảm giác và nhậnđịnh sinh ra sự ham muốn (Ái). Sự ham muốn tạo thành ý chí bám víu, giữ lấy (Thủ). Ý chí bám víu, giữ lấy kết tinh thành thực thể (Hữu). Thực thể trở thành sự sống (Sinh). Sự sống suy tàn rồi tiêu tan dẫn đến già cỗi và sự chết (Lão – Tử), cùng những lo, buồn, đau đớn. Chu trình này sẽ tái diễn đến vô lượng lần, mỗi lần là một kiếp, trong tương lai vô cùng tận.

Trong chu trình Duyên Khởi (12 yếu tố kể trên) mỗi yếu tố vừa là nhân của yếu tố này mà
là quả của yếu tố kia. Tùy theo những ý niệm phát sinh mà Tứ Đại (đất, nước, gió, lửa) kết thành thân xác của chúng sinh. Thân Tứ Đại sinh ra khi hội đủ Pháp hiện hành và
chết đi khi Pháp hiện hành đã hết, đó là một kiếp củachúng sinh. Tuy nhiên, trong một kiếp đó sự luân chuyển, thể hiện của các Pháp hiện hành đã tạo ra các nhân thiện hoặc ác khác (Chủng Tử) và được Tống Truyền Thức đem cất giữ vào Tàng Thức. Khi những
chủng tử này đã được thấm nhuần trong Tàng Thức thì Tống Truyền Thức phóng chúng ra thành các Pháp Hiện Hành mới, thu hút Tứ Đại, tạo ra một thân xác mới. Tiến trình này
được gọi là Nghiệp Lực. Nghiệp lực cứ khiến cho chúng sinh quay cuồng trong chu trình
bất tận của Duyên Khởi nghĩa là chúng sinh có thể trải qua vô lượng kiếp!

Trong 12 yếu tố của Duyên Khởi, nếu phá được Vô Minh thì diệt được Hành. Hành không
có thì diệt được Thức. Thức không có thì diệt được Danh Sắc. Danh Sắc không có thì diệt được Lục Nhập. Lục Nhập không có thì diệt được Xúc. Xúc không có thì diệt được Thể. Thể không có thì diệt được Ái. Ái không có thì diệt được Thủ. Thủ không có thì diệt
được Hữu. Hữu không có thì diệt được Sinh. Sinh không có thì diệt được Lão, Tử, Ưu, Bi, Khổ não.

Làm sao để phá được Vô Minh? Bằng cách quán triệt chân tướng của sự vật (các
pháp) chỉ là KHÔNG! Như vậy, muốn thoát khổ (được giải thoát) con người cần phải quán triệt Chân Tướng của sự vật, của chính mình. Khi quán triệt Chân Tướng của sự vật, của chính mình, thì sẽ Giác Ngộ, nghĩa là nhận ra vạn vật, trong đó có mình, chỉ là
ảo giác, không có thật. Có thể nói như sau: Những gì tôi nhận thấy chung quanh tôi hoặc về chính tôi chỉ là ảo giác. Tại tôi tưởng là chúng có thật cho nên có cái tôi yêu thích, có cái tôi ghét bỏ, có cái tôi khao khát, có cái tôi tìm cầu, có cái tôi muốn nắm giữ, có cái tôi muốn vứt bỏ… và khi không thoả mãn được ý mình thì tôi khổ. Cho đến lúc tôi nhận ra, vạn vật, trong đó có tôi, đều không có thật, đều Vô Ngã, thì tôi hết khổ, tôi nhập Niết bàn.
What is Heaven Like? Many amazing details revealed. Kat Kerr Compilation #1
CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC HẾT KINH THÁNH TRỌN NĂM ĐÂY:

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH THÁNH
BÀI CHAT TRẢ LỜI CÂU HỎI GIÚP NGƯỜI NGOẠI ĐẠO TIN CHÚA. (BÀI SỐ 2)

BÀI CHAT TRẢ LỜI CÂU HỎI GIÚP NGƯỜI NGOẠI ĐẠO TIN CHÚA. (BÀI SỐ 2)

CHAT VỚI CÔ B.B. MÔT NGƯỜI NGỌAI ĐẠO NHIỀU TÔI LỖI, ĂN NĂN, ĐƯỢC CHA THA THỨ VÀ CHẤP NHẬN CHO TRỠ THÀNH CON CỦA NGÀI. (BÀI SỐ 112)
*
Anhue Doan
cháu cần chát với cô không?
*
B.B.
dạ cháu chào cô
cháu làm quen với cô được ko?
*
Anhue Doan
được chứ!
*
B.B.
cô không nghỉ trưa ah?
*
Anhue Doan
cô đang ở Mỹ đây
11:30 khuya
*
B.B.
cháu xin lỗi vì làm phiền cô vào buổi trưa
ah. hihi cháu không biết ah.
*
Anhue Doan
Có sắp đi ngủ nhưng đang giúp một cô
Đuổi tà linh giúp một cô đây
cháu có đọc những bài chát cô chưa?
*
B.B.
cháu đang buồn nên ngồi online thôi. cháu nhìn thấy hình của cô nhân hậu nên đang nhớ mẹ cháu quá
*
Anhue Doan
cô có ân tứ chữa lành đuổi tà linh trong danh Chúa Jesus đây
*
B.B.
cháu đọc qua rồi ah
nhưng cháu chưa hiểu sâu sắc cô ah
*
Anhue Doan
ngày mai lên chát có giúp đuổi tà linh buồn cho
*
B.B.
cô ơi vậy cô là người Việt Nam ah?
*
Anhue Doan
Người Mỹ gốc Việt
*
B.B.
ah thế ah.thế nào cô nói tiếng Việt giỏi qúa..cháu rất vui khi được nói chuyện với cô ah
cháu nhìn thấy rất nhiều trẻ con trên ảnh bìa của cô..cháu có nhiều tò mò quá..
*
Anhue Doan
hình cô chụp lúc còn bé, cha mẹ cô Muc Sư nhà thờ tin lành bên Campuchea
cô là dược sỉ Mỹ, không phải nhà truyền giáo
Chúa Jesus đến kêu gọi cô trong giấc chiêm bao bảo cô đi chữa lành đuổi tà linh cứu người
Chúa Jesus cho cô bàn tay chữa lành đuổi tà linh
*
B.B.
cháu chưa hiểu sâu xa về vấn đề này lắm..nhưng nếu có cơ hội cháu rất mong được biết về những điều này..
*
Anhue Doan
Chúa Jesus có thật
cha mẹ cô tin Chúa giảng đạo Tin Lành nhưng cô biết Chúa Jesus lúc 15 tuổi nhưng sa ngã và nguội lạnh dần cho đến khi gặp Chúa Jesus đến trong giấc ngủ gọi cô trở về hơn hai năm nay rồi
Chúa dắt cô xuống địa ngục ghê lắm
bởi vậy theo Chúa Jesus không phải theo đạo giáo hay tôn giáo nào hết
có uy quyền đuổi tà linh, trừ mọi bệnh tật
bác sĩ Chúa Jesus rất hay, Ngài là đấng tạo hóa, biết con người nên chữa bệnh rất hay
những bệnh bác sĩ bó tay Chúa cũng chữa lành được
cháu hãy vào trang www.bible.is xem những phim của Chúa Jesus để tìm hiểu về Chúa đi.
*
B.B.
cô ơi theo Chúa Jesus như vậy có phải là theo đạo không?
*
Anhue Doan
Ngài tháp tim gan, thay đầu gối trong nháy mắt là xong
không phải theo đạo, đạo không cứu được ai. Chỉ có Chúa Jesus mới cứu được người mà thôi
cô theo Chúa Jesus và Kinh Thánh
Cô gốc đạo Tin Lành
theo đạo Chúa mà có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng thì đúng. Theo đạo Chúa mà không có Chúa trong lòng thì theo vô ích thôi. Chúa Thánh Linh ngự trong lòng mới là điều mà Chúa Jesus muốn giảng dạy. Đó là được vé vào nước thiên đàng.
*
B.B.
cháu vẫn chưa hiểu rỏ lắm cô ah..nhà cháu không theo đạo nên cháu cũng chưa biết nhiều về Người
*
Anhue Doan
cô đang giúp những người theo đạo Chúa được trở về với Chúa Jesus đây
có Chúa Jesus mới có uy quyền
theo đạo chỉ là cái vỏ bề ngoài
*
B.B.
mẹ cháu ngày trước ở bên malaisia.cháu từng nghe mẹ nói có một người bạn kể về Chúa Jesus..mẹ cháu cũng hay kêu Chúa trời lắm
*
Anhue Doan
đó là theo đạo tin lành. Theo Chúa Jesus thật sự được Chúa ngự vào lòng có sự tái sanh, và nếu có đức tin bằng hạt cải, sẽ được Chúa ban cho uy quyền chữa lành đuổi quỉ
*
B.B.
vâng ah..cháu cảm ơn cô đã nói chuyện với cháu
vâng ah.cháu chúc cô ngủ ngon!

NGÀY HÔM SAU:
*
B.B.
cô ơi.đêm hôm qua cháu không ngủ được.cháu đã cứ mơ màng về điều cô nói
sắp đến giờ cháu phải đi làm rồi.
Hôm nay cháu bận nhiều việc quá.cháu thấy tiếc vì không được gặp cô trực tiếp để nói chuyện.
chúc cô luôn vui vẽ nhé.cháu phải đi làm rồi.
*
Anhue Doan
cô đây
chau khước từ tà linh mất ngủ đi
cô đuổi đi được
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH NÀO ĐANG PHÁ CÔ B.B. CHÚNG BÂY PHẢI LUI RA KHỎI CÔ VÀ TRẢ LẠI SỰ TỰ DO CHO CÔ ĐỂ TÌM CHÚA THỜ PHƯỢNG NGÀI. NHỨT LÀ TÀ LINH MẤT NGỦ CHÚNG BÂY KHÔNG CÓ QUYỀN PHÁ CÔ HÃY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ TRẢ LẠI CHO CÔ MỘT GIẤC NGỦ AN LÀNH NHƯ EM BÉ TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!
*
B.B.
cô ah…hôm nay cháu xin nghỉ làm sớm rồi.cháu muốn nói chuyện với cô.
*
Anhue Doan
Tại sao xin nghỉ làm vậy?
*
B.B.
cháu có việc riêng nên cháu xin về sớm..nhưng cháu muốn nói chuyện với cô..muốn nói về Chúa Jesus
*
Anhue Doan
Cháu muốn tìm và tin Chúa Jesus không?
*
B.B.
cháu đang xem dở dang bộ phim về Chúa Jesus.
cháu cứ nghĩ liệu có khi nào đó chỉ là phim ảnh không hả cô?
*
Anhue Doan
Phim đóng theo sự thật 100%
Kinh thánh có thật!
Chúa Jesus có thật!
*
B.B.
những gì cháu đang nói với cô là rất thật
*
Anhue Doan
Ma qui có thật
Cô được Chúa cho ân tứ chữa lành đuổi quỷ đây
Cô giúp được hơn 500 người rồi
*
B.B.
cháu muốn có nhiều thứ nhưng may mắn không bao giờ mỉm cười với cháu
*
Anhue Doan
Chúa Jesus kêu gọi cô đi giúp người theo Chúa
*
B.B.
cháu xem phim và đọc những ghi chép về Chúa Jesus..cháu ước gì cháu được gặp Người một lần và cầu xin Người hiểu cháu
*
Anhue Doan
Cháu nhận Chúa vào lòng đi Chúa ở trong lòng chứ không ở trong đạo giáo hay nhà thở
*
B.B.
nhưng cháu vẫn chưa biết phải làm như thế nào cô ah. đêm hôm qua cháu chỉ ngủ được 2 tiếng. 2h đêm là cháu thức và thấy người rất khó tính..cháu cứ nghĩ và miệng cháu cứ lắp bắp nhắc đến Chúa..cháu chưa biết cháu có bị gì sao không cô ah?
*
Anhue Doan
Chua Jesus kêu cháu phải không?
Cháu hãy tin Chúa Jesus đi
Biết mình là tôi nhận bị kết án tử hình Chúa Jesus chết thế cho cháu và hôm nay cháu được trắng án
Cháu tìm Chúa Jesus và mời Chúa vào lòng đi Chúa Jesus sẽ giúp cháu.
Có Chúa là có tất cả
*
B.B.
cô ơi. nhà cháu không có ai theo đạo nên từ trước tôi giờ cháu chưa bao giờ cầu nguyện..nhưng cháu muốn đựơc cầu nguyện vì tâm thần cháu luôn bất an
*
Anhue Doan
Cô sẽ giúp cháu theo Chúa Jesus
*
B.B.
cô gíup được không?
cháu sợ cháu không làm được? cháu sợ Chúa không đón nhận cháu..
*
Anhue Doan
Theo đạo không có Chúa Jesus trong lòng cũng vô ích thôi
Đợi cô chút
*
B.B.
cô ơi.cháu nói chuyện này cô phải tin cháu nhé! khi nghĩ đến Chúa và hình ảnh của Chúa..cháu cảm thấy có gì đó rất lạ..cháu thấy yên bình và muốn nhắm nghiền mắt lại.
*
Anhue Doan
Chúa rất yêu cháu
cô không giúp cháu theo đạo
có giúp cháu có được có Chúa trong lòng
có được người Cha, người bạn trong lòng
cháu phải biết cháu là một người tội lỗi đáng bị đóng đinh trên thập tự giá
tội lớn tội nhỏ đều bị án tử hình trước mặt đấng tạo hóa là Chúa Cha
*
B.B.
cô ơi..nhưng cháu đã từng làm nhiều điều không tốt..nhiều điều có lỗi lầm to lớn lắm..bản thân cháu rất sợ và chưa bao giờ tha thứ ..
*
Anhue Doan
Chúa Jesus đã đứng ra chết thể cho cháu rồi
hôm nay cháu có bằng lòng chấp nhận có một người vô tội bằng lòng chết thế cho cháu không?
nếu cháu chấp nhận Chúa Jesus chết thế cho tội lỗi của cháu thì Chúa Cha sẽ không nhìn thấy tội lỗi của cháu nữa và đương nhiên cháu trở nên một người tội nhân được tha bổng
không còn tội lỗi nữa
*
B. B.
không. cháu sợ lắm..cháu muốn được trả giá cho những lổi lầm đó bằng chính bản thân cháu.
nhưng cháu không đủ can đảm
*
Anhue Doan
không
ma quỷ nói như vậy đó
*
B.B.
cháu còn ba mẹ và 2 em trai..cháu chưa muốn chết
*
Anhue Doan
chương trình của Chúa là khác
đừng nghe theo lời ma quỷ
*
B.B.
cháu không muốn ai gánh tội thay cho cháu cả.kể cả là Chúa..
*
Anhue Doan
Đừng nói vậy Chúa buồn
cô đuổi tà linh tự tử muốn giết cháu đấy
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GIẾT NGƯỜI TÀ LINH NGHI NGỜ CHÚA TÀ LINH KHÔNG CHẤP NHẬN CHÚA CHÚNG BAY PHẢI LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ TRẢ LẠI SỰ TỰ DO CHO B.B. AMEN!
QUĨ SATAN PHẢI TRẢ LẠI SỰ TỰ DO CHO CHÁU B.B. NGAY BÂY GIỜ TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!
Chúa không bắt tội cháu nếu cháu biết ăn năn và không muốn sống một đời sống tội lỗi nữa
*
B.B.
cháu muốn cầu xin Chúa đến với cháu bằng cách nào đây cô?
*
Anhue Doan
cháu muốn làm lại cuộc đời mới Chúa Jesus sẽ tha thứ mỗi tội lỗi cho cháu
cháu thật lòng quì gối xuống cầu nguyện bài cầu nguyện có cho cháu nha
*
B.B.
cháu rất muốn..
cháu chưa biết cầu nguyện..
*
Anhue Doan
TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS, HÔM NAY CON BIẾT CON LÀ MÔT TÔI NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ NHƯNG CHÚA JESUS YÊU THƯƠNG CON VÀ CON CHẤP NHẬN CHÚA JESUS ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐỂ CHẾT THẾ TỘI LỔI CHO CON RỒI HẦU CHO CON ĐƯỢC TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI. XIN CHA CHẤP NHẬN CON LÀ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG HÔM NAY CÒN BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ NHÀ CHA VÀ XIN CHA GHI TÊN CON TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NẦY.
XIN CHA BAN CHO CON THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI ĐỜI CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN THÁNH LINH GÌN GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỜI NẦY VÀ DẠY DỖ CON ĐI THEO Ý CHA.
XIN CHA BẺ GÃY NHỮNG ÁCH CỦA SỰ RŨA XẢ TRÊN GIA DÌNH CON VỀ TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI ADAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CÒN XIN HUYẾT CHÚA JESUS BAO PHỦ CON TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN ĐỂ MA QUÌ KHÔNG LÀM HẠI CON ĐƯỢC.
CON CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST AMEN!
XIN CHA ĐÁNH ĐUỔI TÀ LINH NÀO ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ CON: TÀ LINH BỆNH TẬT, TÀ LINH DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RỰU CHÈ, VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHÁC KHÔNG ĐƯỢC KỂ LÊN NỬA ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!
*
Anhue Doan
đây là bài cầu nguyện mẩu
cháu từ tận đáy lòng quì gối xuống ăn năn khóc lóc với CHúa mời Chúa thánh linh ngự vào lòng cháu sẽ thấy Chúa chấp nhận đổi mới cháu thành một con người khác hẳn hôm nay
nếu cháu thật lòng ăn năn và hứa quay đầu ngược lại với tội lỗi 180 độ
từ bỏ con đường tà
quay về nhà Chúa Cha
cháu sẽ thấy Chúa tha thứ mọi tội lỗi cháu biến cháu thành một con người mới
Chúa Jesus sẽ ngự vào lòng cháu dưới dạng Chúa Thánh Linh
gìn giữ bảo vệ dạy dỗ sửa đổi cháu trở nên một người tâm linh không còn xác thịt nữa. cháu sẽ được tái tạo thành con người mới xứng đáng hơn với con người cháu hiện tại bây giờ.
cháu bắt đầu cầu nguyện đi
*
B.B.
vâng ah.
*
Anhue Doan
cháu cầu nguyện Chúa xong chưa?
nói cô biết cháu có sự vui vẻ bình an trong tâm hồn chưa?
nếu chưa cô sẽ giúp thêm
*
Anhue Doan
Cô xin Chúa giúp cháu trong bài cầu nguyện nầy nhé:
TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA THƯƠNG XÓT CÔ B.B. CHẤP NHẬN CHO CÔ TRỞ VỀ NHÀ CHA LÀM LẠI CUỘC ĐỜI VỚI CHA LÀM ĐỨA CON CỦA CHA HÔM NAY. XIN CHA THA THỨ TÔI LỖI CHO CÔ VÀ BAN CHO CÔ THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CÔ ĐỔI MỚI CÔ THÀNH MỘT NGƯỜI TÂM LINH SỐNG ĐẸP LÒNG CHA AMEN!
cô đi ngủ đây. Ngày mai cho cô biết kết quả. Chúa ỡ cùng cháu.
*
NGÀY HÔM SAU:
Anhue Doan
Cháu có đó không?
CHÁU ĐÂU RỒI?
SAO KHÔNG THẤY TRẢ LỜI?
*
B.B.
cô ơi cháu hôm nay đi làm bận quá bây giờ mới nói chuyện lại được cho cô
cháu làm như lời cô dặn rồi nhưng cháu vẫn chưa hiểu làm thế nào Chúa mới đón nhận cháu..
cô ơi tay của cháu bị run run..cháu đã đi khám bệnh ở nhiều nơi rồi nhưng không bị bệnh gì cả
nhưng 2 ban tay của cháu cứ run nhè nhẹ
cô có thể chữa cho cháu được không? không hiểu sao cháu có linh cảm về cô có thể làm được điều đó
đêm hôm qua cháu ngủ rất ngon….
*
B.B.
cô đừng giận cháu..thật sự cháu nhiều việc quá..cháu online fbook 2 lần 1 ngày thôi .cô thông cảm cho cháu
*
Anhue Doan
cháu có ăn năn tội lỗi với Chúa và thấy lòng bình an chưa?
Chúa đã tha tôi cho cháu đừng nghi ngờ Chúa
tà linh làm tay cháu run đó
*
B.B.
cháu đọc bài mà cô gửi cho cháu ấy..
*
Anhue Doan
Chúa Jesus sẽ chữa lành cháu nếu cháu hứa với Chúa không trở về đường cũ nữa nha cháu nói với tất cả tấm lòng thành
*
B.B.
cháu không biết tay run vì sao nhưng tay của cháu bị run từ nhỏ cô ah
run nhè nhẹ thôi
nhưng không ai tìm ra nguyên nhân
*
Anhue Doan
hay chỉ nói qua loa bằng miệng lưỡi thôi
cô hỏi cháu có sự vui vẻ bình an người nghe thoải mái nhẹ nhàng chưa?
nếu không cô phải giúp cháu trở lại nữa
*
B.B.
cháu cảm thấy chỉ hơi khác một chút thôi cô ah
vì trong đầu cháu rất hay nghĩ đến Chúa
*
Anhue Doan
cháu có quì gối xuống ăn năn biết mình là một tội nhân đáng bị đóng đinh trên cây thập tự không?
*
B.B.
dạ có ah
*
Anhue Doan
nhưng Chúa Jesus đã chết thay tội cho Cháu rồi
Cháu phải chấp nhận sự chết của Chúa Jesus như là sự chết của cháu đó
ngày hôm qua cháu nói cháu không chấp nhận
Chúa Cha không thấy tội lỗi của cháu nữa và sẽ chấp nhận cho cháu được trở về nhà Cha
dù tội đỏ như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết
*
B.B.
hôm qua cháu nói không.vì cháu nghĩ Chúa không có tội lỗi gì mà phải chết thay cháu
*
Anhue Doan
dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên
*
B.B.
cháu sợ khi Chúa chết thay cháu thì tội lỗi của cháu càng thêm nặng nề hơn
*
Anhue Doan
Ngài chết một lần cho tất cả mọi người
mình phải chấp nhận là Chúa Jesus chết thế cho mình
thì Cha mới tha tội cho mình được
không chấp nhận là khinh dễ con của Chúa Cha
cháu cầu nguyện có khóc lóc không?
*
B.B.
cháu không khóc cô ah..cháu chỉ biết là cháu rất muốn Chúa nghe thấy những điều trong suy nghĩ của cháu
*
Anhue Doan
một kẻ đi ra pháp trường bị án tử hình bị đóng đinh trên cây thập tự mà có người chịu chết thế cháu mà cháu không cầm lòng rơi nước mắt là chưa hiểu được tình thương của Chúa
nên cô thấy cháu chưa có sự thay đổi thật sự
cháu hình dung cảnh rùng rợn ấy sẽ thấy được tình thương của Chúa Cha thế nào?
*
B.B.
cháu đang ở cùng với một người bạn nữa..bạn cháu không tin vào Chúa và không muốn cháu nhắc đến..mỗi khi cháu cầu nguyện cháu phải trốn ở trong phòng
hoặc ở đâu đó khi không có ai..
*
Anhue Doan
Chúa Jesus là con một của Chúa Cha đưa xuống thế gian để chết thay cho nhân loại
bởi vậy khi không có ai cháu hãy vào phòng riêng ăn năn thống hối khóc lóc về tội lỗi của mình cháu sẽ thấy cuộc đời thay đổi 180 độ
đây là quyền phép của Đức Chúa trời cho mọi kể tin đến danh Chúa Jesus
Chúa tha tội lỗi và còn ban Thánh Lính ở trong mình. Thân thể mình sẽ trở nên đền thở của Chúa
một thân thể được tái sanh
mọi sự cũ qua đi, tất cả mọi sự đều trở nên mới
đây là phần tâm linh
*
B.B.
vậy tối nay cháu sẽ thu xếp và an năn những tôi lỗi với Chúa..
*
Anhue Doan
mỗi người tự lo liệu về phần tâm linh của mình. không ai giúp được ai hết
như vậy mới là ấn chứng mình được vé vào nước thiên đàng
không phải có tiền mà mua được
nhiều người theo đạo suốt đời không hiểu về lẽ đạo thật sự được sanh lại thành người tâm linh
*
B.B.
vâng cháu biết rồi ah..
cháu sẽ cố gắng
*
Anhue Doan
Chúa Thánh Linh ngự vào lòng mình trở nên con người tâm linh
tấm lòng ăn năn thống hối thành thật
Chúa nhìn xét lòng dạ loài người
có ma quỷ ngăn chận không cho mình đến gần Chúa
phải xin Chúa đuổi tà lính đi
chúng phá mình dữ lắm
ok cô sẽ cầu xin cho cháu hết run tay bây giờ
hai tay hay một bên thôi
*
B.B.
cháu bị cả 2 tay cô ah
cháu đi các bệnh viện lớn rồi nhưng họ không chữa được và không tìm ra nguyên nhân
cháu không biết nói gì cả những cháu cảm ơn cô..
*
Anhue Doan
đó là bệnh tật cháu làm ra tà linh phá như vậy
cháu quay lưng với tội lỗi đi
phải trả giá
cái gì cũng có cái giá phải trả hết
nhưng hôm nay cháu hứa với Chúa sẽ không đi đường cũ nữa đi đường mới 180 độ
theo Chúa Ngài sẽ chữa lành cho cháu
cháu có bị tà linh tà dâm, thủ dâm phá cháu không?
*
B.B.
cháu rất hay nóng tính những khi nghĩ đến Chúa cháu thấy cháu khác đi một chút
cháu bị như thế từ lớp 5 cô ah
*
Anhue Doan
lúc đó có người nào trong gia đình rờ mó hãm hiếp không?
tà linh xâm nhập từ lúc đó
*
B.B.
có một người anh nhà bác. những ngày đó cháu chưa hiểu gì cả..
vì mẹ anh ấy là chị gái của bố cháu nên cháu đã im lặng đến bây giờ…
*
Anhue Doan
cháu có giận anh ấy không?
*
B.B.
chau không biết…nhưng hình như là cháu không trách giận cô ah…
*
Anhue Doan
bây giờ còn gặp anh ấy không?
*
B.B.
hồi đó cháu học lớp 5.ba me cháu đi làm miền nam.cháu và em trai ở nhà bà nội..anh ấy cũng ở nhà bà rồi anh ấy làm mọi chuyện như thế..nhưng cháu không biết đó là quan hệ tình cảm.bây giờ lớn lên rồi cháu mới biết..
Anh ấy hơn cháu 5 tuổi. anh ấy bây giờ là bộ đội rồi..thỉnh thoảng về cháu vẫn gặp anh ấy cô ah
*
Anhue Doan
anh ấy còn nhìn cháu với cặp mắt đặt biệt gì không?
anh ấy sờ mó thôi hay làm gì nữa?
*
B.B.
Vì là anh em trong nhà nên những ngày tết,ngày giỗ. .là cả nhà lại sum họp. Cháu vẫn gặp anh nhưng như không có chuyện gì xảy ra.
bây giờ anh ấy có người yêu rồi..anh ấy không có ý gì đặc biệt cả..chắc anh ấy cũng muốn quên đi
anh ấy đã làm tất cả..
*
Anhue Doan
cháu phải khước từ tà linh sờ mó của anh ấy vì tà linh sờ mó chuyển sang cho cháu
sau đó cháu đã phạm tội tà dâm với nhiều người nữa không?
*
B.B.
cô ơi sao 2 ngày nay cháu cảm thấy đầu óc như bị mê muội và người không tỉnh táo..cháu đi làm nhưng cứ buồn ngủ,và người thấy mệt mỏi..
*
Anhue Doan
tà linh phá đó
*
B.B.
cháu đã làm chuyện đó với người bạn trai cũ và một người bạn trai hiện tại
*
Anhue Doan
mấy ngày nay cháu suy nghĩ về Chúa phải không?
bây giờ còn ăn nằm với người bạn trai hiện tại không?
không ăn ngủ với trai họ phải cưới hỏi đang hoàng
*
B.B.
vâng cháu cứ nghĩ đến Chúa..nhưng không phải nghi ngờ..mà chỉ nghĩ đến như là cháu nhớ và muốn được nhìn thấy Chúa..
*
Anhue Doan
ăn ngủ với họ họ chơi qua đường không cưới hỏi đầu nha
Ma quĩ trong cháu không muốn cháu theo Chúa nên làm vậy đó
*
B.B.
Anh ấy và cháu yêu nhau 3 năm rồi cô ah
*
Anhue Doan
đừng lo Chúa sẽ giúp cháu chiến đấu với ma quỉ
có bao nhiêu chàng trai trẻ lợi dụng thân xác nhưng cô gái mà không cưới hỏi
bảo họ cưới họ không cưới
vi không xứng đáng làm mẹ của bầy con của họ
phải biết tâm lý mới sống được
*
B.B.
cô ah…những chuyện bị mật nhất của cháu…cháu giấu giếm tất cả mọi người..kể cả mẹ cháu..nhưng cháu đã không giấu cô một điều gì..có giúp cháu được không?
*
Anhue Doan
có giữ bị mật nhiều người lắm
*
B.B.
cháu biết..bây giờ cho cháu quay lại chắc cháu ko yêu ai nữa..
*
Anhue Doan
nếu cô có đăng lên đổi hết tên họ và bỏ phần nào có liên quan đến người đó
Yêu là khác
ăn ngủ với trai là khác
người trai không yêu như mình tưởng đâu
nhưng nếu không cho họ ăn ngũ với họ, họ mới yêu mình thật sự và cưới mình làm vợ.
*
B.B.
nhưng cô ơi,nhà cháu ba mẹ ở nông thôn..chu cấp cho cháu được ít tiền ăn học thời..bây giờ cháu học xong rồi phải tự đi kiếm sống..
*
Anhue Doan
nhưng Chúa sẽ ban lại cho cháu giá trị con người trở lại. cháu kiếm sống bằng nghề bán thân hay sao?
*
B.B.
Anh ấy là người nuôi cháu học năm cuối cùng..là người chu cấp tất cả cho cháu đến bây giờ..
cháu đã yêu anh ấy và thấy anh ấy rất yêu cháu..
*
Anhue Doan
nuôi mà thương. ngưng không cho họ ăn ngủ với mình họ mới thương thật
*
B.B.
chúng cháu đã sống cùng một nhà với nhau hơn một năm rồi…
*
Anhue Doan
họ ăn ngủ với mình là lợi dụng thể xác mình thôi
bây giờ hỏi anh cưới cháu đàng hoàng không?
hỏi thử biết liền
*
B.B.
chuyện này cháu không cho ai biết hết..
gia đình anh ấy muốn cháu có được một công việc ổn định rồi mới cưới..
*
Anhue Doan
cô giúp cháu
bây giờ cháu học xong rồi?
đi làm
*
B.B.
cháu rất hay khóc..vì bạn bè cháu rất ít chơi
*
Anhue Doan
nói anh ngưng không lạm dụng thể xác em nữa cho đến khi anh cưới em đàng hoàng
cháu có con với anh ta không?
thi ngưng không cho anh ấy lạm dụng thể xác còn hy vọng anh cưới
*
B.B.
cháu nói ra..Chúa có chấp nhận cho cháu nữa không?
vì bản thân cháu chưa bao giờ tha thứ cho cháu cả…
*
Anhue Doan
CHúa không bắt tội con người có tội biết ăn năn
CHúa nhìn thấy tất cả rồi
không giấu gì được với CHúa
nhưng phải không ăn ngủ với người đó mà không cưới hỏi
*
B.B.
cháu yêu nhưng cháu hận người đó lắm..
*
Anhue Doan
cháu làm vậy cháu sẽ tăng giá trị của cháu lên
vì người ta đâu có yêu cháu
người ta lạm dụng thể xác để thỏa mãn tình dục mà khỏi sợ bị lây bệnh
*
B.B.
nhưng anh ấy rất quan tâm châu..anh ấy đưa cháu về nhà rồi..bố mẹ a ấy thì muốn cháu xin được công việc ổn định rồi mới được cưới
*
Anhue Doan
nếu anh ấy thương thiệt cháu anh sẽ chờ đợi
giá trị cháu sẽ tăng lên
một là đi tới hai là đi lui
nếu hai người không quan hệ thể xác nữa thì cháu sẽ tăng phần giá trị cháu lên
học bài học tốt cho cháu thôi
nói anh ấy chờ đợi có công việc ổn định sẽ cưới anh ấy giựt mình luôn
*
B.B.
nhưng chúng cháu ở chung một nhà rồi cô ah..cháu ko biết phải làm sao..cháu đã phá thai 3 lần..cháu cũng không biết phải làm gì nữa
*
Anhue Doan
không biết sự khôn ngoan cháu đến từ đâu?
càng ở thêm nữa càng lún trong vũng bùn tội lỗi
cháu sẽ cứ phá thai hoài hoài mà anh khinh dễ cháu nữa
cả gia đình anh ấy cũng khinh dễ cháu hết luôn
có ở với nhau sau này anh cũng khinh dễ cả đời làm sau ở nỗi
cháu sẽ khổ sở cả cuộc đời
bây giờ nếu cháu theo CHúa cô nghĩ rằng Chúa sẽ ban phước cho cháu và cháu sẽ có công việc làm tốt
con của CHúa trên trời là đấng giàu có
không để cho con chiên Ngài chịu khổ đâu
nhưng phải sống trong sạch
tội lỗi cũ CHúa bỏ qua hết
những ngày tương lai phai quay đầu lại với tội lỗi
hỏi anh bằng lòng cưới cháu không?
*
B.B.
nhưng bây giờ bà mẹ cháu phải nuôi em nhỏ..không thể chu cấp cho cháu nữa..mà cháu đã ký kết làm việc 6 tháng không lương…cháu đang phụ thuộc anh ấy về mặt kinh tế cô ah..cháu rất yêu người đó..cháu yêu đến mức rất hay ghen và rất đau khổ..
*
Anhue Doan
bây giờ không ngủ với anh được nữa vì không muốn anh lợi dụng và gây ra tội giết người 3 đứa con vô tội
bởi vậy anh không yêu cháu nên cháu ghen là đúng
người ta lạm dụng thể xác mình thôi rồi muốn cưới vợ anh sẽ tìm một cô nào không cho anh ăn ngũ trước khi làm đám cưới
nếu anh thương cháu yêu cháu làm gì cháu ghen?
cháu làm việc được mấy tháng rồi?
*
B.B.
nhưng từ khi yêu cháu ạ ấy đã không quan tâm tới một người nào hết..
anh ấy không có người con gái nào ngoài công việc
*
Anhue Doan
nếu cháu đã xem anh ấy là như vợ chồng thì hợp thức hóa là vợ chồng đi
hỏi anh xem ảnh chịu làm đám cưới không? tại sao anh chưa chịu?
nói với anh không sex nữa đến khi làm đám cưới với nhau
như vậy anh sẽ cưới sớm hơn
cô biết tại cháu muốn thỏa mãn tình dục của mình
*
B.B.
anh ấy chưa được gia đình đồng ý và cháu chưa có công việc ổn định
*
Anhue Doan
tà linh dâm dục phá nếu cháu theo CHúa thật sự tà linh sẽ bị cô đuổi ra khỏi cháu trở lại như thời xưa
không còn ham muốn tình dục nữa
*
B.B.
nhà anh ấy cũng không giàu có nên anh ấy chưa muốn cưới cô ah
*
Anhue Doan
kéo dài càng lâu cháu càng lổ
*
B.B.
cháu sẽ theo Chúa!
*
Anhue Doan
anh ấy bỏ cháu không ai cưới cháu hết vì mang tiếng với người ta
*
B.B.
cô gíup cho cháu theo Chúa!
*
Anhue Doan
ok
*
B.B.
cháu biết điều đó
*
Anhue Doan
Chúa sẽ cho cháu sự khôn ngoan đương đầu với tội lỗi nha
*
B.B.
cháu chấp nhận.
*
Anhue Doan
cháu khước từ tà linh tà dâm, thú dâm tà linh giết người phá thai, tà linh nóng tánh tà linh ghen ghét v.v
cháu nói hôm nay ta không chơi với chúng bay nữa ta trở về nhà Cha ta trên nước thiên đàng
*
B.B.
chau khước từ tà dâm,thủ dạ,tả lĩnh gíết người phá thai tà linh nóng tính tà linh ghen ghét..
cháu sẽ làm theo cô.
cháu thực sự cũng chưa muốn cưới..vì gia đình cháu còn nghèo khổ quá cô ah..
*
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA THƯƠNG XÓT CHÁU B.B. HÔM NAY CHÁU BIẾT CHÁU LÀ NGƯỜI TỘI LỖI MUỐN TRỞ VỀ NHÀ CHA XIN CHA MỞ RỘNG VÒNG TAY CHẤP NHẬN CHÁU TRỞ VỀ. XIN HUYẾT CHUA JESUS CHẾT TRÊN CÂY THẬP TỰ BAO PHỦ CHÁU TRÊN NHỮNG TỘI TÀ DÂM, THỦ DÂM PHÁ THAI GIẾT NGƯỜI NÓNG TÁNH V.V
CHÚA CHA KHÔNG NHÌN THẤY TỘI LỖI CHÁU NỮA NHƯNG THẤY MỘT ĐỨA CON TỘI LỖI QUAY ĐẦU TRỞ VỀ NHÀ CHA LÀM LẠI CUỘC ĐỜI VỚI CHA
XIN CHẢ MỞ RỘNG VÒNG TAY CHẤP NHẬN MỘT ĐỨA CON TỘI LỜI ĐƯỢC MUA CHUỘC BẰNG DÒNG HUYẾT CHIÊN CON
TRÊN THIÊN ĐÀNG SẼ VUI MỪNG VÌ CÓ MỘT LINH HỒN CÓ TỘI BIẾT ĂN NĂN
XIN CHA GHI TÊN CHÁU B.B. TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG HÔM NAY
MA QUỶ KHÔNG CÓ QUYỀN HÀNH TRÊN THÂN THẾ CHÁU NỮA
HÔM NAY CHÁU CHÍNH THỨC ĐƯỢC TRỞ VỀ NHÀ CHA
XIN CHA BAN THÁNH LINH CHO CHÁU NGỰ VÀO LÒNG CHÁU ĐỔI MỚI CON NGƯỜI XẤU XA TỘI LỖI ĐƯỢC TRỞ NÊN CON NGƯỜI MỚI
ĐƯỢC SANH LẠI TRONG THÁNH LINH
XIN THÁNH LINH GÌN GIỮ CHÁU DẠY DỖ CHÁU BẺ TRÁCH SỬA DẠY CHÁU BIẾT ĐI TRONG Ý CHỈ THÁNH CỦA CHA
LÀM MỘT CON CỦA VUA MUÔN VUA CHÚA MUÔN CHÚA TRÊN TRỜI
TA RA LỆNH ĐUỔI TẤT CẢ TÀ LINH TÀ DÂM THỦ DÂM GIẾT NGƯỜI PHÁ THAI NÓNG TÁNH CHÚNG BAY PHẢI LUI RA KHỎI B. B. NGAY BÂY GIỜ TRẢ LẠI SỰ TỰ DO CHO CÔ THỜ PHƯỢNG CHA CÔ TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!
*
B.B.
cháu rất ân hận..cháu sẽ thường xuyên ăn năn những tội lỗi của cháu với Chúa!
*
Anhue Doan
hay mở một trang sách mới
hôm nay Cha lấy huyết chiên con rưới lên thân thể cháu
không nhìn thấy tội lỗi cháu nữa
đừng nhớ lại chuyện xưa nữa
trang sách mới được bắt đầu
lấy đức tin chấp nhận mọi tội lỗi cháu được Chúa tha thứ hết
*
B.B.
cháu muốn nói amen! nhưng cháu ko dám nói; cháu chưa hiểu amen có nghĩa là gì? cháu sợ cháu không đủ tư cách để nói từ ngữ ấy
*
Anhue Doan
bắt đầu một quyển sách mới trắng tinh
amen có nghĩa là mọi sự sẽ như vậy
*
B. B.
vâng ah
*
Anhue Doan
cháu nghe người nhẹ nhàng không?
*
B.B.
amen!

Anhue Doan
TA RA LỆNH ĐUỔI TẤT CẢ TÀ LINH TẢ DÂM THỦ DÂM GIẾT NGƯỜI PHÁ THAI, TÀ LINH NÓNG TÁNH CHÚNG BAY PHẢI LUI RA KHỎI B.B. NGAY BÂY GIỜ TRẢ LẠI SỰ TỰ DO CHO CÔ THỞ PHƯỢNG CHA CÔ TRÊN THIÊN ĐÀNG TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!
*
B.B.
cô ơi cháu thấy người cháu như vừa ngủ dậy..tỉnh táo..không u mê như lúc trước nữa…lúc nãy cháu nhìn chứ còn không rõ nữa..nhưng bây giờ nhìn mọi thứ đều rõ ràng
*
Anhue Doan
cháu nói cảm ơn CHúa đi
cháu phải có cảm giác như vậy mới biết rõ CHúa chấp nhận cháu trở về làm con của Cha
*
B.B.
con cảm ơn CHÚA
*
Anhue Doan
con mắt thuộc linh cháu được mở ra
*
B.B.
nhưng có ơi cháu không thấy rợn tóc gáy..
*
B.B. Anhue Doan
con mắt tâm linh không còn bị đui mù nữa
cháu được đi từ trong bóng tối bước sang cõi sáng láng
hallelujah!
Cảm ơn CHúa Cha
*
B.B.
Cảm ơn CHÚA CHA!
*
Anhue Doan
Cảm ơn Chúa đã chấp nhận lời cầu xin của con mà cho cháu B.B. được trở về nhà Cha mặc dù cháu rất có nhiều tội lỗi
cô khóc đấy
vì Chúa Cha chấp nhận cháu rồi đó
hôm nay cháu có vé vào nước thiên đàng
nước thiên đàng miễn phí đang dành sẵn cho cháu mặc dầu biết bao nhiêu người không nhiều tội lỗi như cháu nhưng họ kiêu ngạo không ăn năn
*
B.B.
cháu vừa khóc..cháu vừa cầu xin Chúa tha thứ cho cháu và chấp nhận cháu
nhưng cháu không nói ra miệng cháu chỉ nhắm mắt và nghĩ ở trong đầu thôi ah
*
Anhue Doan
Cha hứa gì Cha sẽ làm nấy cháu lấy đức tin chờ mong cháu được sanh lại hôm nay trong Chúa Thánh Linh
cháu thấy người nhẹ nhàng như trút đi một gánh nặng trên vai
Chúa Jesus gánh hết cho cháu rồi đó
tội lỗi cháu đáng chết mà nay được sống
tưởng mất mà nay Cha tìm lại được
cháu có sự vui vẻ bình an trong tâm hồn chưa?
*
B.B.
cháu vẫn đang cầu xin Chúa tha thứ cho cháu..cháu muốn khóc..cháu đang khóc..
*
Anhue Doan
mà qui sẽ theo kiện cáo dĩ vãng xấu của mày Chúa không tha mày đâu
hãy khóc đi
dốc lòng ra với người CHa bao nhiêu năm chờ mong đứa con trở về
*
B.B.
cháu cảm ơn cô.
cô ơi.bay giờ cháu sắp đi có việc rồi..để tối cháu vào và nói chuyện tiếp với cô được không?
cháu cảm ơn có.tối cháu sẽ vào thăm và đọc bài ah
*
Anhue Doan
Chúa ở cùng cháu
*
B.B.
vâng..trong lòng cháu có Chúa..và cháu sẽ luôn nghĩ tới Chúa..
amen!
*
Anhue Doan
Amen!
http://vietbible.com/
www.kinhthanh.net
vào đọc kinh thánh trong link cô cho đó nha
nhớ vào chát thêm nha

NGÀY HÔM SAU:
*
B.B.
cô ơi cô có ở đó k?
*
Anhue Doan
cô đây
*
B.B.
cháu thấy người cháu đang dần dần thay đổi cô ah
*
Anhue Doan
cháu ra sao rồi?
hôm nay có đi làm không?
*
B.B.
cháu thấy tính cách cháu trở nên nhẹ nhàng hơn…
*
Anhue Doan
cảm ơn CHúa
*
B.B.
hôm nay cháu xin nghỉ vì cháu cứ buồn ngủ ko muốn dậy
*
Anhue Doan
tà lính đang phá làm buồn ngủ đó
cháu còn gì nữa để trong nhà? có tượng gì không?
thần tượng?
trên cổ đồ đeo tượng phật không?
*
B.B.
nhưng khi cháu ko làm được chuyện gì đó cháu rất hay bức bối và khó tính.
.nhưng hôm nay đã thấy bản thân rất nữ tính và nhẹ nhàng..
chau ko deo tượng phật nhưng trong phòng cháu có một vài đồ vật,dây vòng mà cháu xin ở chùa
*
Anhue Doan
có cái gì trong phòng mà cháu nghĩ đem lại hên là có tà linh
đúng rồi chúng làm cháu buồn ngủ đó
chắc chắn chúng phá cháu 100% đó
*
B.B.
vậy cháu sẽ làm gì?
*
Anhue Doan
cháu thấy cái gì không giá trị đem đốt chúng đi trong danh CHúa Jesus khước từ chúng và đốt đi
còn nếu có giá trị bằng vàng thì đem bán lấy tiền
*
B.B.
Cô ah,hôm qua khi đang làm việc lúc giải lao cháu đã ngồi cầu nguyện.
cháu cầu xin chúa cho cháu về nhà và cầu xjn chúa ngự ở trong cháu
lúc đó người cháu như lẳng lặng..có cảm giác gì đó vừa sợ,vừa run,rất khó tả
*
Anhue Doan
ta lính trong những thần tượng vẫn còn theo pha cháu được
CHúa thường ngự trong lòng cháu rồi đó nhưng chúng ảnh hưởng bên ngoài
làm buồn ngủ được
*
B.B.
chau ko còn ham muốn tình dục và cháu đã nói chuyện với người yêu..những anh ấy ko tin về Chúa..cháu sợ cãi nhau nên cháu k nói thêm nữa..
*
Anhue Doan
bây giờ cháu có ở trong nhà không? đem ra nói trong danh CHúa Jesus ta khuoc từ chúng bay và đốt bỏ hết đi
chúng rất sợ Chúa Jesus
tà linh dâm dục đi ra cháu sẽ trở nên như đứa trẻ
từ từ anh sẽ thấy tánh tình cháu thay đổi
*
B.B.
Bây giờ cháu đang ở ngoài.cháu ko ở nhà.để chiều cháu sẽ làm.
*
Anhue Doan
nhớ nói trong danh Chúa Jesus ta khước từ chúng bây không chơi với chúng bây nữa
rồi đốt bỏ hết những gì đốt được. tượng thì đập bỏ hết đi
*
B.B.
vâng ah.
*
Anhue Doan
cháu cảm thấy sự vui vẻ bình an tràn ngập trong lòng
đó là ấn chứng của CHúa Thánh Linh ngự trong lòng mình
có vé vào cửa nước thiên đàng
cháu có thấy bà cụ chết 18 tiếng đồng hồ sống dậy kể bà được CHúa rước về thiên đàng chưa?
*
B.B.
cháu mới đọc qua câu chuyện đó.nhưng cháu chưa xem clip.lát cháu sẽ xem
*
Anhue Doan
cháu có kinh thánh Tân Ước không?
mua một quyển bỏ túi để đọc
hay download vào DT cầm tay đọc
*
B.B.
cháu muốn học một bài hát về Chúa..cháu muốn nhưng khi nào cháu yếu lòng,nhưng khi cháu buồn đau..cháu sẽ hát để được vui hơn..nhưng cháu k biết học hát ở đâu
*
Anhue Doan
cháu vào you tube được không có sẽ gửi cho cháu
*
B.B.
vang..khi cháu ranh cháu sẽ đi mua.kinh thánh tân ước hả cô
*
Anhue Doan

*
B.B.
thôi để cháu tìm trên you tube rồi copy ra dt cũng được ah.
*
Anhue Doan
chau download cũng được
bible.is
cháu có smart phone
*
B.B.
vâng vậy cháu download về máy
*
Anhue Doan
miễn phí
tìm TIẾNG VIỆT
nó có 50 thứ tiếng
*
B.B.
vâng.cháu dùng sim sv nên down về không mất tiền.hi
*
Anhue Doan
sẽ có tiếng việt
*
B.B.
vâng ah
*
Anhue Doan
họ có đọc cho mình nghe nữa cháu bắt đầu đọc sách tân ước
Cháu vào download 800 bài hát ca ngợi CHúa MP3 trong www.nguonsusong.com
bỏ hết nhạc đời đi nha
*
B.B.
cô ơi..tôn thờ Chúa Jesus không có nghĩa là theo đạo phải k cô?
*
Anhue Doan
không
đạo Chúa người ta làm ra đạo giáo và tôn giáo
Tin Lành là tin tức tốt lành của Chúa Cha nói về CHúa Jesus xuống thế gian để chết thế cho nhân loại.
phải có CHúa Thanh Linh ngự trong lòng mới được vé vào nước thiên đàng
bao nhiêu người theo đạo không có CHúa ngự trong lòng uổng công
tôn giáo hay đạo giáo ru ngủ còn người
CHua Jesus giãi phóng con người
*
B.B.
vâng ah..cháu sẽ đi theo tiếng nói và lời dạy của Chúa Jesus.
*
Anhue Doan
được tự do khỏi mọi xiềng xích của tôi mọi cho thể xác và ma quĩ
tin lành là tin tức tốt lành
không phải là một tôn giáo
người ta làm ra tôn giáo
CHua Jesus rất buồn
bởi vậy hôm nay cô cầu nguyện chữa lành cho một ông mục sư
ông bị đau cột sống nhiều năm không đi nỗi
vợ ông tin phép lạ
ông theo đạo tin lành
làm mục sư
nhưng không tin Chúa chữa lành liền tại chỗ
vì đau quá nên nhờ cô cầu Chúa chữa lành
cô cầu xin giúp ông hết bệnh rồi đó 100% luôn B.B.
cháu tin là ông ấy sẽ khỏi bệnh…cháu tin Chúa sẽ cứu gjup cho con người
*
Anhue Doan
Cô cầu xong ông giận bỏ vào phòng đóng cửa lại vì cô nói ông được Chúa chữa lành 100% hôm nay liền tại chỗ
ông vào phòng giận rồi check lại hết bệnh luôn
trở ra khỏi phòng ra sân làm việc bình thường
*
B.B.
vâng..cảm ơn Chúa!
*
Anhue Doan
ông mắc cỡ thôi
cháu ơi cô sẽ lấy bài cháu đổi tên họ lấy ra phần nào có tính cách cá nhân rồi đăng lên trang nhà CHúa nhé
bài này có thể giúp nhiều người khác tin Chúa nữa
đổi tên và họ hết
cô để tên B.B.
*
B.B.
cô cứ giữ tên của cháu..
*
Anhue Doan
không để vậy nhiều người sẽ gọi lại phá cháu
*
B.B.
tất cả những gì cháu nói với cô đều là những gì cháu cảm nhận được..rất thật tâm
*
Anhue Doan
cô bị rồi
*
B.B.
cô không cần đổi tên đâu.
*
Anhue Doan
nhiều người nói cô bịa đặt ra những chuyện chat bán đứng Chúa để được danh tiếng
*
B.B.
nếu có ai hỏi cháu: có tin về Chua Jesus không?cháu sẽ nói châu tin hơn bất cứ niềm tin nào hết.
*
Anhue Doan
nhưng nếu cô để tên cháu trên FB thì rất tốt nhưng có sợ cháu không chịu nổi những tên tà lính vào phá cháu dữ dội lắm
vậy tốt rồi.
Cô sẽ đối tên. Cảm ơn cháu nhiều.
*
B.B.
trong danh Chúa Jesus cháu tin sẽ ko có ai phá cháu được.
*
Anhue Doan
có sẽ để tên B.B.
Cảm ơn Chúa cho cháu có lòng tin mãnh liệt nơi Chúa
ráng đọc Kinh Thánh để lớn lên
vì cháu đang là em bé
không bú sữa sẽ không lớn lên được
Đọc Tân Uoc bắt đầu bằng Mathio, Mac Luca Giang
cháu bỏ 3 sách đầu bớt nha
sau đó đọc lại
Bắt đầu tu Giăng trở đi đến cuối sách
hay lắm
tai 4 sach đó lặp đi lặp lại giống nhau thành ra nhiều người chán
*
B.B.
cháu sẽ cố gắng..cháu ko muốn Chúa Jesus buồn vì cháu..cháu muốn người tự hào và luôn vui vẽ..cuộc đời của Chúa đã chịu quá nhiều đau khổ để cứu rỗi loài người chúng ta..
*
Anhue Doan
cháu vào xem phim Chúa Jesus hết cuốn phim chưa?
*
B.B.
cháu sẽ làm điều đó..Amen!
*
Anhue Doan
THE PASSION OF CHRIST
*
B.B.
cháu xem hết rồi cô ah
châu xem bộ phim cuộc đời của Chúa rồi.xem hết rồi
*
Anhue Doan
chúa nói vì lằn rơi CHúa chịu mình được lành bệnh
máu ngài đồ ra để mua chuộc tội lỗi loài người
có hai phần riêng biệt
nhiều nhà thờ chưa biết phần một
lằn roi của Chúa mình đựoc lành bệnh
ma quĩ giấu hơn 2000 năm nay
thành ra nhiều người tin CHúa vẫn còn bị nhiều bệnh tật
bây giờ nhiều người cũng vẫn chưa chịu tin
Chua Jesus kêu gọi dắt cô trở về
bảo cô làm chuyện này
nhiều người không biết nói cô là tà giáo
sau 2 năm họ biết rồi
thấy công việc có làm không giống ai hết nhưng kết quả tốt
*
B.B.
cháu muốn được nghe thấy tiếng của gọi của Chúa..2 đêm nầy trước khi ngủ cháu đều cầu nguyện được gặp hoặc dc nghe thấy tiếng Chúa Jesus một lần..
*
Anhue Doan
chúa phán với người bằng lời Kinh Thánh
cháu đọc KT và chép ra những lời cháu nghe nói hai lần là Chúa nói chuyện với cháu đó
chúa nói với cô bằng lời kinh thánh
cháu lấy quyển sổ tay biên ra những lời Chúa cháu nghe như hai lần
học thuộc lòng
rất hay
*
B. B.
vang ah..
*
Anhue Doan
bức tâm thư người Cha gửi cho mọi đứa con của mình đó
*
B.B.
chau out đây có ah.cháu muốn nghe một bài hát về chúa..nhưng khi buồn cháu sẽ hát…
có luôn vui về nhé!cảm ơn có đã nc với cháu.
*
Anhue Doan
cô cho link một bài hát trên rồi đó
cháu không thấy sao?
*
B.B.
vâng ah. Cháu sẻ nghe bài hát đó trước khi cháu tìm những bài hát khác.

Anhue Doan

Kế bên có nhiều bài hát khác nửa.
*
B.B.
vâng ah.cháu cảm ơn cô…lạy ơn Chúa Jesus đã cho cháu noi chuyện với cô..Amen!
*
Anhue Doan
Chúa ở cũng cháu
nhớ cầu nguyện trước khi đi ngủ
nói chuyện như có Cha mình đứng trước mặt
bắt đầu bằng TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA ______- xong nói AMEN
*
B.B.
vâng ah.
*
NGÀY HÔM SAU:

B.B.
cô ơi..sao những khi cháu nghỉ về Chúa..cháu cứ muốn khóc..cảm gíac rất muốn òa lên khóc..nhưng vì có mọi người ngồi bên cạnh nên cháu kim nên không cho nước mắt chãy ra..
*
Anhue Doan
Cám ơn Chúa!
Có Chúa Thánh linh ở trong lòng làm con người cảm nhận mình không xứng đáng nhận lãnh món quà lớn lao là Chúa Jesus chết thay cho mình
Về nơi vắng vẽ khóc đi
Những giọt nước mắt đó Chúa thương
Vơi hết những tội lỗi của mình
Những người tin Chúa Jesus thật sự đều khóc nhiều lắm vì Chúa Thánh Linh cảm động tấm lòng cứng cõi và họ khóc lóc ăn năn mọi tội lổi được biến đổi để trở nên mềm mại, nhu mì, khiêm nhường, yêu thương, bình an, vui vẻ, trung tín, tiếc độ.
Bông trái Chúa Thánh linh là có Ngài ngự trong lòng.
Hallelujah!
CÔNG THỨC NĂM NGÓN TAY ĐỂ TỰ DỌN RÁC RẾN TÂM LINH

HỌC THUỘC LÒNG VÀ ÁP DỤNG LÀM BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH THẬT THEO CÁCH ĂN NĂN, KHƯỚC TỪ, ĐUỔI TÀ LINH MÀ CHÚA BÀY TỎ, CHỈ DẠY CHO TÔI THEO CÁCH MỚI 7 PHẦN DƯỚI ĐÂY:

1-Chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ .
2-Bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của con trên thập tự giá và đền tội cho con rồi
3- Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho con và Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của con nữa
4-Khước từ tội lổi, hứa với Chúa là kể từ hôm nay con sẽ không làm những tội lổi như thế nữa, con sẽ quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.
5-Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GÂY RA TỘI _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!

(THÍ DỤ bạn nói như sau từ phần 1-5: Trong Danh Chúa Jesus Christ, hôm nay con chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá vì phạm tội (lo lắng trong công việc làm). Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội (lo lắng) nầy của con rồi. Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi (lo lắng) nầy cho con rồi và Cha không còn nhìn thấy tội (lo lắng) nầy của con nữa. Kể từ hôm nay, con hứa với Chúa là con sẽ không (lo lắng trong công việc làm) nầy nữa và quay đầu lại 180 độ. TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH LO LẮNG HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY RA KHỎI TA, CÚT NGAY. AMEN!)

CHÚ Ý: Nếu bạn thấy mình đang có tà linh gây ra nhiều triệu chứng khác nhau như nôn mửa, muốn ói, nhức đầu, chóng mặt, phải đuổi hoài như đuổi con chó trước mặt bạn cho đến khi bạn nghe chúng đi ra khỏi bạn. Bạn sẽ thấy hết triệu chứng đó và nghe người nhẹ nhàng hơn. Nếu đuổi hoài mà nó không đi ra là vì bạn còn đang vướng bận nhiều tà linh khác giống như vậy nữa trong quá khứ chưa khai trình ra với Chúa. Bạn đừng sợ nó, hãy bình tỉnh, nhắm mắt lại tìm thêm những tội lổi bạn đã làm giống như vậy nữa vì còn thiếu xót cho nên ma quỉ còn kiện cáo bạn, chưa chịu đi ra. Nếu bạn moi ra hết rác rến và ăn năn khước từ bằng cách năm ngón tay xong, đuổi trở lại chúng sẽ đi ra hết ngay. Nếu bạn không nhớ hãy xin Chúa Thánh Linh nhắc lại để cho mình nhớ. Không lo lắng, không sợ hãi vì có Chúa Thánh Linh giúp bạn trục xuất tất cả tà linh ra khỏi bạn. Bạn tự đuổi từng con tà linh như thế rất tốt cho bạn vì rác rến sẽ được dọn sạch sẽ. Còn nếu tôi hay một người có ơn khác đuổi giúp, thì chúng sợ mà đi ra nhưng sau đó sẽ trở lại, vì rác rến của bạn vẫn còn, chưa dọn dẹp hết.

Nếu bạn thấy không có triệu chứng gì tà linh đi ra khỏi bạn hết thì tìm thêm tội gia truyền đến cho bạn từ tổ tông ông bà cha mẹ như sau:

6-Xin Cha bày tỏ cho con biết trong hai bên dòng họ nội ngoại của con từ 4 đời trước, có ai trong gia đình con đã phạm tội nầy không? Phần đông là có hết. Bạn hãy chấp nhận tội của tổ tông của bạn làm như là tội của bạn làm và bắt đầu ăn năn với Cha theo như phần số 1 đến phần số 5 phía trên và đuổi quỷ cho đến khi chúng đi ra khỏi bạn như là tội bạn làm.

7-Xong rồi nói: Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con xin Cha bẻ gảy hết tất cã những sự rủa sả trên đới sống của con về tội nầy……của con và tổ tông con đã làm từ đời Adam trở lại. Và kể từ hôm nay, Cha có toàn quyền ban phước ngập tràn ngàn đời trên đời sống của con và gia đình con đời đời mãi mãi. Amen!
MỜI GỌI “DỌN LÒNG SẠCH SẼ ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA”

MỜI GỌI “DỌN LÒNG SẠCH SẼ ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA”

CÁCH NÀO TỐT: GIẢI CỨU BỞI NGƯỜI CÓ ÂN TỨ ĐUỔI TÀ LINH HAY TỰ GIẢI CỨU CHO MÌNH BẰNG CÁCH DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA?

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

Hôm nay Chúa cho tôi viết một đề tài mới này hầu giúp các bạn nào làm công việc giải cứu giúp người đuổi tà linh hiểu biết thêm để làm công việc giải cứu nầy tốt đẹp, hoàn hảo hơn. Ngày trước tôi thường làm công việc giải cứu như mọi người hiện nay đang làm, giúp họ khước từ tội lổi và đuổi quỷ cho họ. Nhưng sau một thời gian ngắn, họ bị ma quỷ đánh phá trở lại mạnh hơn vì chúng dắt trở lại 7 con quỷ khác trở vào lại người đó vì họ chưa ăn năn tội lổi của họ đã làm trong quá khứ. Kể từ ngày Chúa Thánh Linh bày tỏ cho tôi biết cách ăn năn khước từ tội lổi theo cách 5 ngón tay cho một tội lổi và đuổi tà linh kết quả tốt, nhiều người đã tự làm công việc giải cứu, đuổi tà linh cho họ được mà không nhờ người khác vào giúp giải cứu. Dưới đây là những sự mới mẻ trong vấn đề tự giải cứu cho mình trong DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST ra thế nào?

1-AI LÀ NGƯỜI CẦN ĐƯỢC GIẢI CỨU?
Những người có dấu hiệu sau đây sau khi tin Chúa cần làm công việc tự đuổi tà linh TRONG DANH CHÚA JESUS để giúp mình mở trói hầu thoát khỏi sự khống chế của tà linh từ lâu trong thân thể và tâm linh của họ. Dấu hiệu là họ không bao giờ có một giấc ngủ bình an. Khi ngủ được chừng một vài tiếng đồng hồ thì bị đánh thức bởi những bắp thịt co rút, giật mình vẩy tay vẩy chân như có ai đó đánh thức họ dậy, thấy những cơn ác mộng, hay bị bóng đè, hay bị mộng tinh, mộng du. Họ cũng thường hay bị nhiều điều không may mắn xãy ra liên tục trong đời sống, hoạn nạn, bênh tật, thiếu thốn tài chánh, lo lắng, không có sự bình an, đầu óc rối beng, v.v. Bạn cần phải được Chúa giải cứu bạn ra khỏi cảnh nầy càng sớm càng tốt. Mà giải cứu bởi ai? Bởi loài người hay bởi Chúa? Dưới đây tôi sẽ liệt kê những vấn đề giải cứu xem giải cứu với phương pháp nào là tốt nhất và đẹp lòng Chúa hơn hết.

2- ĐƯỢC GIẢI CỨU BỞI NGƯỜI CÓ ÂN TỨ ĐUỔI TÀ LINH CÓ TỐT KHÔNG?
Từ năm 2011, tôi bắt đầu chức vụ giải cứu như bao nhiêu người làm công việc nầy thành công rất tốt nhưng trong một thời gian ngắn thì người đó bị trở lại nặng hơn ngày trước mà không ai dám đứng ra nói sự thật, báo cáo cho mọi người biết sự thất bại của mình trong vấn đề giải cứu, đuổi tà linh .
Có nhiều người có ân tứ làm công việc giải cứu được tốt đẹp quay video đưa lên Face Book cho mọi người xem kết quả tốt là người đã được kết quả cuối video thấy như là xong công việc giúp người bệnh thành công. Nhưng người được giải cứu chưa ăn năn tội lổi của mình làm với Chúa, chỉ khước từ mà thôi, cho nên về nhà không sớm thì muộn sẽ bị ma quỷ tấn công trở lại nặng hơn lúc trước.
Vấn đề giải cứu bỡi một người có ân tứ đuổi quỷ có nhiều điều không tôt như sau:

-Chính người đang bị ma quỷ khống chế chưa biết ăn năn tội lổi với Chúa và chứa nhiều điều tội lổi xấu xa không biết tự dọn sạch lòng. Rác rến của họ là đồ ăn cho ma quỷ. Họ nuôi nó sống, họ chấp chứa tội lổi là mời ma quỷ vào lòng. Chúa là thánh, Ngài không thể làm đền thờ của Ngài trong thân thể con người dơ bẩn được. Nếu đuổi ma quỷ đi ra khỏi người nó nhập phá, nó phải vâng lời và đi ra. Nhưng chúng ta không thể giử canh người đó 24/7 được cho nên nó sẽ trở vào và dắt thêm 7 con quỷ khác làm củng cố nội bộ, cho nên lần đuổi quỷ sau sẽ khó hơn lần trước gấp 7 lần.
-Người muốn được giải cứu chưa tin tưởng người đang giải cứu mình cho nên khai tội ra còn giấu giếm và nói dối cho nên phạm tội thêm với Chúa.

-Người muốn được giải cứu nói ra hết tội lổi của mình cho người giải cứu họ xong nhưng người giải cứu họ không kín miệng đi nói xấu người đó cho mọi người biết. Hay khi có người lạ mặt trong phòng ngồi nghe ngóng tội người khác thì liền đi bêu xấu người được giải cứu cho mọi người biết. Khi người được giải cứu nghe mọi người nói xấu mình thì nổi giận, không tin tưởng người giải cứu mình nữa và theo phe quỷ datan trở lại.

-Người được Chúa giải cứu thoát ra khỏi bị tà linh khống chế đến tìm người giải cứu mình mà cám ơn thay vì cám ơn Đấng đã giải cứu mình là Chúa. Người làm công cụ giải cứu có nguy cơ có thể chiếm lấy sự vinh hiển của Cha cho nên không sớm thì muộn mất ân tứ chữa lành đuổi quỷ và ma quỷ nhãy vào người làm giải cứu biến họ thành người của chúng nó hồi nào mà họ không ay biết.

3-TỰ DỌN RÁC TÂM LINH CHO MÌNH LÀ NHƯ THẾ NÀO?
Cách nầy rất tốt và hiệu nghiệm gìn giử người tự giải cứu cho mình với sự tiếp sức từ nơi Chúa có hiệu nghiệm lâu dài. Nếu người đó có bị té ngã bởi tội lổi nào thì họ cũng có thể tự đứng dậy được một mình vì biết cách tự dọn sạch lòng để gặp Cha rồi và ăn năn khước từ những tội lổi mình đã phạm với Cha.
Tự dọn rác tâm linh cho mình là công thức giải cứu bởi ba ngôi Đức Chúa Trời cho chúng ta có uy quyền trên tà linh, ma quỷ và bệnh tật. Ăn năn khước từ tội lổi theo cách 5 ngón tay có sự hiệp nhất của Chúa ba Ngôi hiệp lại giúp chúng ta tự đuổi quỷ với uy quyền Chúa Cha ban cho loài người chúng ta từ buổi sáng thế trên quỷ satan. Chúa Cha ban cho chúng ta uy quyền giày đạp đầu con rắn (con rắn là thiên sứ sáng láng lucifer đã giả dạng mang hình hài con rắn để dụ dổ bà Eva ăn trái cấm cho nên Chúa phạt nó biến thành con rắn và phải bò bằng bụng để loài người chúng ta có được uy quyền giày đạp đầu nó) nhưng chúng nó có quyền cắn gót chân mình. Mấy hôm nay Chúa Cha có chỉ dạy giúp cho chúng ta nên cầu xin Cha ban cho mình đôi giầy bằng sắt, bằng thép, bằng platinum để nếu chúng ta có giày đạp đầu con rắn thì chúng cắn gót chân chúng ta không được gì hết. Cảm tạ ơn Cha đã cho chúng ta bí quyết nầy để chống cự lại đám quỷ dử không mong gì cắn được gót chân của chúng ta nữa.
Tự dọn rác tâm linh cho mình là làm theo bài DỌN RÁC TÂM LINH và tự đuổi tà linh cho mình bằng cách học thuộc lòng theo lời chỉ dần 5 ngón tay để ăn năn và đuổi tà linh cho một tội lổi.Vì từ năm 2011, tôi có làm theo cách giải cứu của nhiều người đã làm từ lâu có kết quả trong thời gian ngắn hạn mà thôi, nhưng sau đó người bị quỷ trói buộc nặng hơn lúc ban đầu. Tôi thấy nhiều điều không tốt trong công việc giải cứu cho nên tôi xin Cha cho phép một chương trình tốt đẹp hơn. Chúa Cha có bày tỏ cho tôi cách ăn năn khước từ đuổi quỷ theo cách 5 ngón tay cho một tội lổi rất tuyệt vời! Nhiều người đã áp dụng và kết quả tốt.
Chúa có bày tỏ cho tôi những câu hỏi trong phòng chat để nhắc nhở người bị ma quỷ khống chế nhớ lại những tội lổi mình đã làm và liệt kê ra hết những tội lổi từ trước đến giờ mà bắt đầu đuổi quỷ đi ra khỏi họ được. Họ học thuộc lòng cách 5 ngón tay và xem trong sách nhắc họ nhớ lại nhiều tội lổi họ làm từ lâu và ăn năn mổi tội lổi theo cách 5 ngón tay đó, đuổi hết quỷ ra khỏi thân thể họ, kết quả tốt. Họ làm từ từ cho đến khi không còn một tội lổi nào phía bên trong lòng họ nữa và họ mời Chúa Thánh Linh vào lòng ngự trị làm đền thờ trong thân thể của họ. Kể từ năm 2015 đến nay, quyển sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH đã được in ra 10 ngàn quyển và biếu không cho nhiều người, kết quả tốt. Nhưng cũng có nhiều trường hợp khó khăn người bị nhiều tà linh trói buột từ tổ tông làm nghề thầy bùa, thầy cúng, lên đồng không thể tự giải cứu giúp mình thoát ra khỏi mạng lưới của quỷ dử cho nên mấy tháng nay Chúa có chỉ dạy tôi bổ túc thêm phần thiếu sót với sách mới với tựa đề “LÀM THỂ NÀO ĐỂ GẶP CHA”

4-DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHA LÀ NHƯ THẾ NÀO? (bài trên hình avatar của tôi, bấm vào sẽ mở bài ra cho các bạn đọc và làm theo)
“DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHA” là phiên bản của cuốn sách mới nhất của tôi qua sự bày tỏ của ba ngôi Đức Chúa Trời để bổ túc thêm phần thiếu sót cho quyển sách củ “TỰ DỌN RÁC TÂM LINH” có thêm vào hai phần đầu A và B. Phần C là sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH như bản củ. (Hiện nay chưa có tài chánh để in sách mới nầy, nhưng có lẽ trong thời gian ngắn quyển sách bỏ túi nầy sẽ được in ra và phân phát cho các bạn)
-Phần A: Gồm phần chỉ dẩn đuổi tất cã tà linh bất hợp pháp mà bạn không biết tên chúng nó. Cũng như các phần đuổi tà linh thì phải làm theo cách 5 ngón tay nhưng không nêu tên chúng nó lên từng con tà linh một. Bạn sẽ nghe thấy chúng nó rất nhiều chạy ra khỏi người của bạn với triệu chứng khác nhau. Khi nào bạn đuổi chúng nó xong hết tà linh bất hợp pháp rồi thì đến phần B

-Phần B: Gồm chỉ dẩn đuổi tất cã tà linh trên tội tổ tông của mình hai bên nôi ngoại gồm ít nhất 4 đời. Những người có ông bà cha mẹ làm thầy cúng, thầy bùa, lên đồng lên cốt thì bị trói buột rất nặng, phải chấp nhận tội họ làm như là tội của bạn làm, ăn năn theo cách 5 ngón tay từng tội cho họ xong đuổi quỷ từng tội cho họ. Bạn sẽ cảm nhận chúng nó chạy ra khỏi thân thể bạn kinh khủng luôn. Ma quỷ vào trong bạn rất êm đềm bạn không thấy, nhưng khi chúng nó bị đuổi, đi ra chúng làm nhiều triệu chứng kinh khủng luôn. Bạn không nên sợ hãi vì phải có triệu chứng mới biết là chúng đã đi ra khỏi bạn. Nếu bạn đuổi hoài mà không thấy chúng đi ra khỏi bạn không có triệu chứng gì hết. Bạn cảm nhận sự trói buột vẩn còn đó mà không thấy gì đi ra khỏi bạn hết, đừng lo, hãy làm lại với tất cã cái tâm của mình, không phải bài họ thuộc lòng, làm 5 phần hoài hoài cho đến khi đuổi chúng đi được mà thôi.

-Phần C: Gồm bản củ của sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH. Học thuộc lòng cách ăn năn khước từ tội lổi theo cách 5 ngón tay rồi dọn từng tội một cho đến khi xong. Khi nòa xong rồi người rất nhẹ nhàng và mời Chúa Thánh Linh vào lòng ban, làm đền thờ trong lòng bạn trở lại. Bạn sẽ cảm nhận được một sự thay đổi tuyệt vời, một con người mới được tái tạo bằng Chúa Thánh Linh. Không có tiền mà mua được. Bạn đang có vé vào nước thiên đàng, được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, một đứa con hoang đàng được trở về nhà Cha. Hallelujah! Chúa thật tuyệt vời!
Mong rằng mọi người tin Chúa Jesus có cơ hội đọc và làm theo tài liệu “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHA” hầu đến gần Chúa Cha với tấm lòng trong sạch, được nhận lấy uy quyền đuổi tà linh và được Chúa chữa lành mọi tật bệnh. Nhiều người sau khi dọn sạch lòng thì mọi bệnh tật tự nhiên tan biến luôn. Cha chúng ta thật là trên cã tuyệt vời đã ban cho chúng ta một cách giải quyết những nan đề tội lổi và tự đuổi tà linh cho mình thật là trên cã tuyệt vời! Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, soi dẩn bởi Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Jesus)
DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA: 

DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA: 

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

(Mặc khải mới từ Đức Chúa Cha qua sự bày tỏ của Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus)

PHẦN A: ĐUỔI TÀ LINH BẤT HỢP PHÁP MÀ BẠN KHÔNG BIẾT TÊN CHÚNG NÓ

Quỳ xuống và trước mặt Đức Chúa Cha và chuẩn bị cầu nguyện. Hãy tập chú vào những gì bạn sắp bắt đầu với toàn tâm hồn, tâm linh, và thân xác hiệp nhất lại với nhau, giử yên lặng và tập chú vào từ trong nơi sâu thẳm của tâm linh bạn, hãy hạ mình xuống, khóc lóc nếu có thể được, và nói với Chúa Cha rằng:

1-Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Cha ơi hôm nay con nhận biết con là một tội nhân xứng đáng tội chết, bị đóng đinh trên thập tự giá vì tất cả những tội lỗi mà con đã phạm phải trong quá khứ từ lúc còn bé cho đến bây giờ mà con không nhớ tên của chúng nó. 
2-Nhưng hôm nay con chấp nhận Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu chết thế cho con trên thập tự giá rồi và con đã được mua chuộc bằng huyết vô tội của Chúa Jesus, mọi tội lỗi của con đã được Cha tha thứ xong
3-Con tin rằng Cha sẽ không nhìn thấy tất cả những tội lỗi nầy của con nữa như Cha đã hứa.
4-Kể từ hôm nay trở đi, con sẽ từ bỏ tất cã tội lổi, quay đầu lại 180 độ, vâng lời Cha, làm theo ý Cha, thờ phượng Cha và sống làm vinh hiển danh Cha mãi mãi.
5-Đứng thẳng lên ở giữa phòng, xin huyết Chúa Jêsus bao phủ từ đầu đến chân bạn và mọi người trong gia đình bạn (để bảo vệ họ bị ma quỉ xâm chiếm cơ thể của họ sau khi chúng bị đuổi ra khỏi bạn) và xin huyết Chúa Jesus bảo vệ bạn từ bên trong ra ngoài. Hãy cầu xin Đức Chúa Cha để huyết Chúa Giê-xu bao phủ toàn ngôi nhà của bạn, bao gồm căn phòng nơi bạn đang đứng đó. Xin Cha ban ánh sáng của Ngài chiếu rọi từ đầu đến chân bạn hầu kẻ thù không thể trốn trong cơ thể bạn nữa và bắt đầu tuyên bố mạnh mẽ, cương quyết, to tiếng cho tất cả các thế lực xấu xa của tà linh ra khỏi cơ thể của bạn như sau:

Trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, ta công bố với Satan ma quỷ rằng: kể từ giờ phút này trở đi, ba phần linh, hồn và xác của ta thuộc về Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Satan ma quỷ chúng mày phải lìa ra khỏi ta hết thảy một lượt, đi về nơi vực sâu là nơi Cha ta bảo chúng mày phải đến. Bây giờ ta đã được phục hồi địa vị của ta trước mặt Cha: ta là con của Thượng Đế Chí Cao, của Đức Chúa Trời Hằng Sống Quyền Năng, là Công Chúa, là Hoàng tử của Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa, ta không quan hệ và không lệ thuộc gì với lũ Satan ma quỷ chúng mày. Nhân danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hằng Sống, vĩ đại và quyền năng ta ra lệnh cho hết thảy những tà linh uế linh, bè lũ, tay sai của Satan ma quỷ, hết thảy chúng mày phải cút xéo ngay giờ phút này và đi về nơi vực sâu là nơi Cha ta đã dành sẵn cho chúng mày. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ! Amen!”

Hãy lập đi lập lại những lời trên một cách mạnh mẽ và bạn sẽ bất đầu thấy tà linh xuất ra khỏi bạn có triệu chứng lạ.

PHẦN B: BẺ GẢY SỰ RỦA SẢ VÀ ĐUỔI TÀ LINH MỞ TRÓI CHO BẠN VÌ TỘI TỔ TÔNG TRUYỀN ĐẾN CHO BẠN NHƯ LÀ ÔNG BÀ CHA MẸ BỐN ĐỜI CHƯA TIN CHÚA ĐÃ PHẠM NHƯ LÀ THỜ THẦN TƯỢNG, HAY LÀM CÔNG CỤ CHO MA QUỈ (BÓI BÀI, BÓI TOÁN, THẦY PHÁP, XEM CHỈ TAY, THẦY CÚNG V.V.).

1- Trong Danh Đức Chúa Jesus con chấp nhận tội của tổ tông con làm như là tội của con cho bên hai dòng nội và ngoại đã ngu dại không tôn thờ Cha là đấng tạo hoá mà lại đi thờ thần tượng, làm tay sai cho ma quỷ vào chùa xin xâm, bói quẻ v.v. Tội nầy xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá trước mặt Chúa Cha.
2-Con Chấp nhận huyết Chúa Jesus đã đổ ra trên cây thập tự giá mua chuộc những tội lổi nầy của con và tổ tông con rồi.
3-Con tin rằng Cha đã tha thứ và xoá sạch hết không còn nhìn thấy những tội lổi nầy của con và dòng họ hai bên nội ngoại của con nữa.
4-Kể từ hôm nay, từ đời con trở đi, con hứa sẽ tôn thờ một mình Cha mà thôi. Satan và đồng bọn của chúng bay hãy nghe đây, kể từ hôm nay ta đại diện cho ta, gia đình ta, và cho gia đình hai bên nội ngoại của ta và từ đời Adam trở xuống, ta công bố cắt đứt, huỷ phá tất cã các giao kèo, kết ước mà ta và tổ tiên của ta đã ngu dại ký hiệp ước với chúng bay.
5-Trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ ta ra lệnh cho satan và đồng bọn chúng bay hãy cút xéo ngay, ra khỏi gia đình ta, dòng họ ta, hai bên nội ngoại, và con cháu ta ngàn đời vì ta thuộc về Chúa Giê-xu Amen!” Hãy công bố và đuổi chúng đi cho đến khi bạn nghe thấy có triệu chứng chúng đi ra và người nhẹ nhàng hơn một chút mới là xong. Nếu chưa được cứ lập đi lập lại 5 phần trên và đuổi chúng tiếp. 

***PHẦN C: ĐUỔI TÀ LINH HỢP PHÁP, CÓ TÊN TUỔI Ở TRONG BẠN TỪ LÂU MÀ BẠN CÓ ĐỒNG LOẢ VỚI CHÚNG NÓ, CHO PHÉP CHÚNG NÓ HOẠT ĐỘNG TRONG CƠ THỂ CỦA BẠN. BÀI CÓ TÊN LÀ:”TỰ DỌN RÁC TÂM LINH” GỒM CÓ 5 PHẦN DƯỚI ĐÂY:

PHẦN I – HỌC THUỘC LÒNG VÀ ÁP DỤNG LÀM BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH THẬT THEO CÁCH ĂN NĂN, KHƯỚC TỪ, ĐUỔI TÀ LINH MÀ CHÚA CHỈ DẠY CHO TÔI THEO CÁCH MỚI 7 PHẦN DƯỚI ĐÂY:

1-Chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ .
2-Bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của con trên thập tự giá và đền tội cho con rồi
3- Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho con và Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của con nữa
4-Khước từ tội lổi, hứa với Chúa là kể từ hôm nay con sẽ không làm những tội lổi như thế nữa, con sẽ quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.
5-Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GÂY RA TỘI _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!
6-Xin Cha bày tỏ cho con biết trong hai bên dòng họ nội ngoại của con từ 4 đời trước, có ai trong gia đình con đã phạm tội nầy không? Phần đông là có hết. Bạn hãy chấp nhận tội của tổ tông của bạn làm như là tội của bạn làm và bắt đầu ăn năn với Cha theo như phần số 1 đến phần số 5 phía trên và đuổi quỷ cho đến khi chúng đi ra khỏi bạn như là tội bạn làm.
7-Xong rồi nói: Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con xin Cha bẻ gảy hết tất cã những sự rủa sả trên đới sống của con về tội nầy……của con và tổ tông con đã làm từ đời Adam trở lại. Và kể từ hôm nay, Cha có toàn quyền ban phước ngập tràn ngàn đời trên đời sống của con và gia đình con đời đời mãi mãiAmen!

(THÍ DỤ phần 1-5: Trong Danh Chúa Jesus Christ, hôm nay con chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá vì phạm tội (lo lắng trong công việc làm). Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội (lo lắng) nầy của con rồi. Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi (lo lắng) nầy cho con rồi và Cha không còn nhìn thấy tội (lo lắng) nầy của con nữa. Kể từ hôm nay, con hứa với Chúa là con sẽ không (lo lắng trong công việc làm) nầy nữa và quay đầu lại 180 độ. TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH LO LẮNG HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY RA KHỎI TA, CÚT NGAY. AMEN!)

CHÚ Ý: Nếu bạn thấy mình đang có tà linh gây ra nhiều triệu chứng khác nhau như nôn mửa, muốn ói, nhức đầu, chóng mặt, phải đuổi hoài như đuổi con chó trước mặt bạn cho đến khi bạn nghe chúng đi ra khỏi bạn. Bạn sẽ thấy hết triệu chứng đó và nghe người nhẹ nhàng hơn. Nếu đuổi hoài mà nó không đi ra là vì bạn còn đang vướng bận nhiều tà linh khác giống như vậy nữa trong quá khứ chưa khai trình ra với Chúa. Bạn đừng sợ nó, hãy bình tỉnh, nhắm mắt lại tìm thêm những tội lổi bạn đã làm giống như vậy nữa vì còn thiếu xót cho nên ma quỉ còn kiện cáo bạn, chưa chịu đi ra. Nếu bạn moi ra hết rác rến và ăn năn khước từ bằng cách năm ngón tay xong, đuổi trở lại chúng sẽ đi ra hết ngay. Nếu bạn không nhớ hãy xin Chúa Thánh Linh nhắc lại để cho mình nhớ. Không lo lắng, không sợ hãi vì có Chúa Thánh Linh giúp bạn trục xuất tất cả tà linh ra khỏi bạn. Bạn tự đuổi từng con tà linh như thế rất tốt cho bạn vì rác rến sẽ được dọn sạch sẽ. Còn nếu tôi hay một người có ơn khác đuổi giúp, thì chúng sợ mà đi ra nhưng sau đó sẽ trở lại, vì rác rến của bạn vẫn còn, chưa dọn dẹp hết.

PHẦN II –
A – HÃY TÌM MỘT NƠI VẮNG VẼ TRONG PHÒNG KÍN, KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI NÀO KHÁC NGHE NGÓNG. (Nếu nhà có đông người không có nơi vắng vẻ cũng không sao, cứ nói thầm trong miệng Chúa cũng nghe và tà linh cũng vâng lời. Có người đã làm vậy tự đuổi từ từ mổi ngày một chút, lâu ngày cũng xong hết sạch rác rến tâm linh và Chúa cũng đã chấp nhận cho họ được trở về nhà Cha bình an).
B – HÃY ĐEM MỘT CHAI NHỎ ĐỰNG DẦU OLIVE, HAY DẦU ĂN VÀ MỘT CHAI NƯỚC LẠNH. ĐẶT TAY TRÊN HAI CHAI NẦY CẦU XIN NHƯ SAU: “TRONG DANH CHÚA JESUS, XIN CHA BIẾN HÓA HAI CHAI DẦU VÀ NƯỚC NẦY THÀNH HUYẾT CHÚA JESUS ĐỂ GIÚP CON ĐUỔI TÀ LINH TRỤC XUẤT CHÚNG RA KHỎI THÂN THỂ CON TRONG GIỜ NẦY. AMEN!” (Nhớ có sẵn một cái thau hay một cái bao nylon đễ phòng ngừa khi bị ói mữa vì tà linh thường hay đi ra bằng đường miệng. Nhớ làm trong lúc bụng đang đói, hay sau khi ăn cơm xong chừng 1-2 tiếng đồng hồ). Sau khi cầu xin xong thì lấy chai dầu chấm trên tay mình và tự xức dầu vào trên trán, trên hai lòng hai bàn tay, và lòng hai bàn chân của mình, uống ít nước vào để bắt đầu đuổi tà linh ra khỏi mình. Để ly nước gần bên mổi lần đuổi quỉ uống thêm chút ít vào mổi khi tà linh không chịu ra đi.
C – Bạn hãy nhớ trước khi đuổi quỉ phải dâng cho Chúa Thánh Linh những việc bạn sắp làm, cầu xin như sau: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, CON XIN CHÚA THÁNH LINH HÃY ĐẾN TRONG GIỜ NẦY GIÚP CON ĐÁNH TRẬN VỚI TÀ LINH, TRỤC XUẤT RA ĐƯỢC HẾT TẤT CẢ CÁC TÀ LINH HAY UẾ LINH ĐÃ Ở TRONG CON TỪ LÂU MÀ CON KHÔNG HAY BIẾT. AMEN!

PHẦN III – XEM BẢN LIỆT KÊ NHỮNG CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC XỬ DỤNG TRONG PHÒNG CHAT DƯỚI ĐÂY, LẤY VIẾT BIÊN RA HẾT NHỮNG GÌ BẠN ĐÃ LÀM TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA, PHẠM TỘI VỚI CHÚA, GHI RA HẾT TỘI LỔI CỦA MÌNH ĐỂ ĂN NĂN VÀ KHƯỚC TỪ VỚI NGÀI THEO CÁCH ĂN NĂN KHƯỚC TỪ 5 NGÓN TAY PHÍA TRÊN.
Phải làm từng nhóm tội lổi đuổi chung với nhau được như tôi đã làm trong những bài chat của tôi và ăn năn khước từ tự đuổi tà linh cho mình từng nhóm tà linh một (Mổi nhóm có số thứ tự trong 13 phần) cho đến khi nghe chúng đi ra hết khỏi bạn. Bạn hãy theo thứ tự từ số một đến số 13, không nên làm ngoài thứ tự của từng phần. Khi chúng ra đi hết thì bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn lúc mới bắt đầu.

NHỮNG CÂU HỎI ĐƯỢC DÙNG TRONG PHÒNG CHAT:

1- Bạn có tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn chưa? Có buồn giận ai không? Có buồn giân và không tha thứ cho mình không? Bạn hãy nhắm mắt lại và nhớ lại từ bé đến bây giờ: Cha, mẹ, anh em, người bạn trong sở làm, trong nhà thờ, v.v., kêu tên lên từng người một và nói với Chúa với tất cã tấm lòng thành thật như sau: “TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST CON THA THỨ CHO (từng tên một) ÔNG_____, BÀ_____, CÔ_____V.V.” Chừng nào nghe người mình nhẹ nhàng hơn lúc trước mới xong. (Nếu không nhớ thì xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở). Nếu bạn đã có từng bị nhiều bạn bè tụ họp đánh hợp đồng bạn lúc còn nhỏ và bạn đã thù hận, tức giận những người đó thì hãy nhắm mắt lại và nhớ từng tên mổi đứa bạn kêu lên hết, tha thứ từng tên một cho đến khi nghe người nhẹ nhàng mới là xong phần nầy. (Nếu bạn cảm thấy chưa nhẹ nhàng thì hãy làm theo cách 5 ngón tay phía trên đuổi tà linh “buồn, giận, không tha thứ ra khỏi bạn)

2- Bạn có đang lo lắng về điều gì không? Kể lên hết : Tài chánh, con cái, người yêu, thi cử, việc làm, v.v. Bạn phải ăn năn tội lo lắng theo cách năm ngón tay và đuổi tà linh lo lắng đi ra khỏi bạn cho đến khi nghe chúng nó đi ra khỏi bạn với triệu chứng lạ lạ. Cứ tiếp tục đuổi hoài cho đến khi hết nghe triệu chứng lạ đó và nghe người nhẹ nhàng mới là xong phần nầy.

3- Bạn có đang cắt đứt mối liên hệ với người nào không? vì gây gổ hay buồn giận hay không? Bạn hãy ăn năn tội lỗi và hứa sẽ làm hòa trở lại với họ (nếu là người yêu củ thì tha thứ không cũng được vì sợ hiểu lầm).

4- Bạn có thái độ không khiêm nhường không? Chúa dạy phải tôn trọng người khác hơn mình. Bạn hãy nhìn lại chính mình xem có xét đoán, khinh khi người nào không? Chúa ghét kẻ kiêu ngạo và yêu người khiêm nhường.

5- Tà dâm: Xem phim bậy bạ về tình dục, phim X? Đọc hay nghiên cứu sách vỡ văn khoa nói về tình dục nam nữ? Bị người nào sờ mó lúc còn nhỏ (nếu người sờ mó là người trong gia đình thì hãy ăn năn thêm một tội nữa là tội loạn luân)? Thủ dâm (tự làm cho mình thoả mản tình dục)? Liên hệ tình dục với người cùng phái hay khác phái hay bị thu hút đến với người cùng phái tính (đồng tính luyến ái)? Tình yêu đơn phương với người cùng phái hay khác phái? Ban đêm có ma nào đến làm tình với mình không (người tình cỏi âm)? Làm tình trong mộng? Mộng tinh? Ác mộng? Ngoại tình (có gia đình rồi mà còn ăn nằm với người khác)? Làm đĩ điếm (làm tình để lấy tiền)? Tình dục qua phone? Từng bị hãm hiếp (bao nhiêu lần phải kể lên hết)? Ăn nằm với đĩ điếm? Từng hãm hiếp người khác? Linh đến phòng massage (bao nhiêu lần phải nhớ ra, nếu không nhớ thì hỏi tà linh trong danh Chúa Jesus, tà linh sẽ trả lời cho bạn biết con số chính xác)? Linh loạn luân (dâm dục với người trong gia đình, dòng họ gần hay xa), linh đa thê, linh nhiều bạn tình, linh sex với thú vật (thú vật gì phải khai ra), linh sex với đồ vật (sex toys), linh trao đổi tình nhân, trao đổi vợ chồng với bạn bè, linh rình xem phụ nữ tắm, linh nhìn trộm chỗ kín phụ nữ, linh sờ mó trẻ thơ. Nếu đã có gia đình rồi, bạn có liên hệ tình dục với người phối ngẩu trước hôn nhân không? Người tình có gia đình riêng không (nếu có thì bạn phải ăn năn khước từ thêm tà linh phá hại gia cang người khác)? Linh làm tình bằng đường miệng hay hậu môn (mặc dù với vợ mình cũng là tội lổi)?
(Chú ý: Phải nhớ rằng khi bạn có liên hệ tình dục với người nào hay tình yêu đơn phương với người nào thì ma quỉ kiện cáo bạn và trói bạn với người đó bằng một sợi giây vô hình làm cho hai người nên một thịt với nhau rồi. Bạn có thể tự mở trói ra khỏi người đó được trong Danh Chúa Jesus Christ như sau: “TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH MỞ TRÓI SỢI GIÂY VÔ HÌNH HAI NGƯỜI NÊN MỘT THỊT GIỮA TA VỚI ______ NGAY GIỜ NẦY! AMEN!” Bạn phải kêu lên từng tên hết những người mà bạn đã liên hệ tình dục hay sờ mó và ăn năn khước từ đuổi tà linh dâm dục đi, từ hiện tại trở lui đến lúc bạn còn là con trẻ).

6- Bạn có ăn đồ cúng? Thắp hương? Thắp nhang? Uống bùa? Có viếng chùa và có tên pháp danh trong chùa không? Có chấp nhận tên thánh của người khác đặt tên cho mình không đến từ chúa? Cầu cơ? Xem chỉ tay? Xem tướng mạo? Giải điềm? Bói bài? Bói thần đủa? Lên đồng? Thiên văn? Trù ếm? Phong thủy, Tà thuật? Xem chử ký? Phù thủy? Voodoo? Thôi miên? Yoga? Ngồi thiền? Bùa ngải? Vỏ thuật? Múa lân? Có thấy người thân qua đời về nói chuyện với mình không? Có nghe âm thanh lạ bên lổ tai hay không? Thích xem phim kinh dị? ma quái?; Phim bạo động? Phim thần thoại, đọc sách huyền bí? Sách nói về sự tiến hóa? Nghe nhạc Rock, Rap, Satan? Tin dị đoan, mê tín? Vô tín? Không tin ai hết? Có bị ngất đi lần nào không? Nghi ngờ Chúa, Chửi Chúa? V.V.

7- Bạn có bị ghiền hay đam mê những thứ thuộc về thế gian: Xì ke, ma tuý, hút thuốc lá, uống rượu, bài bạc, cá ngựa, mua vé số, cá số, số đề, ghiền café, ăn ngủ quá độ? Chơi video games quá độ? Làm việc quá độ? Đam mê nhạc tình cảm quá độ? Mê vòng vàng hột xoàn? Ham mê mua sắm máy móc mắc tiền xe hơi, phải mắc nợ? v.v

8- Bạn có thói quen không kềm chế được như: Xài phung phí tiền bac? Bần tiện? Chắc bóp? Tham lam? mắc nợ ai chưa trả? ăn cắp vặc? gian lận trong lúc thi cữ chép bài thi? Quá sạch sẻ? Quá dơ bẩn? không ngăn nắp? Có tư tưởng muốn giết người? Muốn tự tử? Nghe tiếng nói trong đầu? Từng phá thai? Tự hủy hoại thân thể? Tự cắt mình? Xâm mình, sửa mắt sửa mủi, sửa sắc đẹp, v.v.

9- Bạn có hình tượng hay bùa ngải trong nhà: Các thứ thần tượng như hình ảnh những thần tượng nhạc đời, nhạc trẻ, nhạc Rock, Rap, mà bạn để dành và rất quí chúng nó? Áo bùa? Lá số tử vi? Ngải hay thuốc của chùa cho hay từ thầy bùa chuộc đem về nhà? Trồng ngải trong sân nhà của mình? Thần tượng: Phật Tổ, Bà Quan Âm? Ông Địa? Thần Tài? Quan Công? Lưu Bị? Trương Phi? Tượng Phước Lộc Thọ? Tượng Bà Maria? Tượng Giô-sép, Tượng Chúa Jesus? Tượng các thánh? Sọ người? Đầu nai? Hình rồng rắn? Ếch? Nhái? Rùa? Phụng? Có đeo nơi cổ tượng vàng nào không (tượng Phật, Thần 4 mặt, zodiac con vật tuổi của mình, tượng bà Mari, tượng hình thập giá có người bị treo trên thập tự giá v.v…) có đeo vòng cẩm thạch không? Hay đeo trên mình những gì mình nghĩ sẽ đem lại vận hên không? Trong nhà có thỉnh cây nào gọi là cây thần tài? Cây tiền tài? cây mai vàng đem may mắn lại cho mình không? Trong nhà có chưng những tượng nho nhỏ bằng gổ hay búp bê hình người kỷ niệm từ các nơi du lịch hay quà tặng từ các bạn bè, nhất là mua từ Phi Châu. Trong nhà có những tấm lịch Tam Tông Miếu xem ngày xem tháng hay lịch có hình rồng rắn v.v. Phải dọn sạch sẻ hết. Những thứ nầy ma quỉ thường lợi dụng để ẩn trốn bên trong nhà các bạn.

10- Bạn có xâm hình trên người hay không (tattoo)? Hình gì? Nếu có xâm mình thì hãy hủy bỏ công việc của tà linh trên hình xâm bằng cách như sau: Lấy chai dầu olive hay dầu ăn lúc nãy đã xin Chúa biến nó thành ra huyết Chúa Jesus thoa vào chổ bị xâm và đặt tay trên hình xâm đó mà trục xuất tà linh ra khỏi ngay: “TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA VÔ HIỆU QUẢ VÀ HỦY PHÁ CÔNG VIỆC CỦA TÀ LINH TRONG HÌNH VẺ ____ NẦY TRÊN THÂN THỂ TA, VÌ THÂN THỂ TA THUỘC VỀ CHÚA JESUS, CHÚNG BÂY LÀ TÀ LINH XÂM MÌNH HÃY LUI RA KHỎI TA ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY TỪ GIỜ NẦY, AMEN!” Khi bạn nghe nóng trên chổ xâm thì bạn biết tà linh đã đi ra khỏi nơi xâm.

11- Bạn có hứa nguyện hay có lời thề gì với các thần thánh hay không? (có hứa gì thì nhớ lại, khai trình lên và hủy phá lời hứa đó trong Danh Chúa Jesus Christ)

12- Bạn có bản tánh xác thịt, cái tôi quá to lớn: Lằm bằm, Kiêu ngạo? Khoe khoang? Hay thổi phồng mọi sự việc? dối trá? Ích kỷ? Tự cao? Cho mình là giỏi, khôn hơn mọi người? Không chịu hoc hỏi? Khinh thường mọi người? Thích kiểm soát người khác? Độc tài? Chửi rủa? Hung dữ? Giận dữ? Hay thách đố người khác? Ganh ghét? Hay cãi lẫy? Hay mách? Nói hành? Gièm chê? Nói xiên nói xéo? Nói mĩa mai? Thô lỗ? Không tin kính? Xấc xược? Không vâng lời cha mẹ? Trái lời giao ước? dại dột? Sợ hãi? Lo lắng? Phiền muộn? Tự ti mặc cảm? Cô đơn? Sầu khổ? Sợ đàn ông/đàn bà/người lạ? Cảm thấy vô dụng, không ra chi? Ghét mọi người, Nóng tánh? Độc ác? Cư xử không công bình? Ghen tương? Không có tình yêu thương? Không có lòng thương xót? Cảm thấy hình dáng của mình không giống người lý tưởng hay thần tượng của mình và buồn chán đời?
Linh lo ra, bị chi phối không tập chú vào trong công việc làm gì, trong lúc cầu nguyện.
Linh lười biếng đọc Kinh Thánh, lười biếng nghe bài giãng.
Linh nói nhiều, linh quá hở môi, không giử kín mọi việ gi.

Nhiều tà linh linh tinh khác sau đây:
-Linh sự chết: Kết ước với người chết qua dây tang chế từ các thầy cúng dâng khăn tang cho ma quỉ, linh mồ mã đót hương dâng hoa quả cho người chết, bán con cho chùa, linh người chết oan, chết đói, chết tai nạn luu thông, nếu thờ lạy, dâng hoa thì nó có thể có quyền hợp pháp đến với họ.
-Linh vô luật pháp, vô tổ chức, vô kỷ luật (bị khước từ trong lòng mẹ, bị đánh đập, tổn thương từ nhỏ, từ người yêu, từ trong gia đình)
-Linh tôn giáo (hay có ý nghỉ gây chia rẻ những nhánh tin lành với nhau),
-Linh sợ hải (sợ bóng tối, sợ thú vật, sợ ma, sợ rắn, sợ dán, sợ chuột, sợ đàn ông, sợ đàn bà, v.v.),
-Linh dị đoan: tin 12 con giáp, tin câu chuyện con rồng cháu tiên, tin chuyện đi qua lửa lúc ở nhà thương mới sanh con về nhà, tin tưởng tuổi không hợp với nhau như “dần thân tỵ hợi tứ hành xung”, sợ người tuổi dần, tết đến đem mãng cầu, dừa, đu đủ, soài chưng trong nhà, tin những cây kiển đem lại phước hạnh, may mắn, v.v., tránh chụp hình 3 người, v.v.,
-Linh gia truyền bị rủa sả: Hãy nhớ lại những người trong gia đình mình 3-4 đời xem có ai làm thầy bùa, thầy pháp, lên đồng, hay chết vì tự tử không? Nếu có thì người dó thường bị bệnh điên loạn, nóng tánh không kềm chế được, thường có ý nghỉ muốn tự tử, ham dâm dục.
-Tà thuật (tà thuật đỏ: hứa nguyện bằng máu, tà thuật vàng: ếm bùa vào người, uống bùa, hay chôn dưới đất bùa màu vàng viết chử đỏ; tà thuật xanh: làm bằng cây ngải và rắn)
-Quỉ lên đồng: có 36 giá đồng (đồng quay, đồng đội, đồng múa)
-Quỉ Phi tôn: liên quan đến cầu hồn, cầu người chết v.v.,
-Linh thú vật: tôn thờ, cầu khẩn thú vật như hổ, chó, mèo, lợn gà, trâu, bò, ngựa, rồng, rắn, đại bàng, cá ông, cá voi, ếch, v.v.,
-Linh tượng người Nam: Di Lạc, Táo quân, Phật tổ Như Lai, những người nam đã chết và được thờ cúng.
-Linh thờ người nữ: Mẹ Maria, bà Chúa kho, bà chúa xứ, bà quan âm, linh nữ vương trên trời, v.v.
-Linh thờ tổ nghiệp: thờ người sáng lập ra ngành nghề của mình (nghề vỏ, nghề hát cải lương, nghề may, nghề đan, v.v.)
-Linh cắt tình duyên kiếp trước (làm hình nhân thế mạng)
-Linh thờ hình trăng lưởi liềm,
-Linh thờ nhân vật nổi tiếng chết in vào áo quần ăn mặc
-Linh cây cảnh được tạo nên hình các con vật được thấp hương tôn thờ.
-Linh trên các bộ bàn ghế được khắc hình rồng rắn.
-Linh cám dổ: dẩn dụ vào tội lổi quen thuộc.
-Linh bạc nhược: làm con người lười biếng, mệt mỏi, nóng nãy, khô hạn
-Linh cô đơn: luôn bị người khác ruồng bỏ
-Linh bệnh tật (gây đau đớn, gây tất cã mọi bênh tật nào trên thân thể),
-Linh “Ahap” cho người đàn ông sợ vợ, vâng phục vợ mặc dù là sai, v.v.
-Linh “Giê-sa-bên”  cho người đàn bà muốn cai trị, nắm quyền chồng, v.v.
-Linh Áp-sa-lôm cho những đứa con ngổ nghịch chống lại cha mẹ, hay những tín đồ chống lại mục sư, cấp lảnh đạo .v.v

13- Bạn hãy nhắm mắt lại hỏi Chúa Thánh Linh xem còn tội lổi nào bạn có ngoài những câu hỏi trên, bạn có làm điều gì kín giấu bẩn thỉu, xấu xa nữa mà sợ người khác biết không? Đây chính là đồ ăn của ma quỉ, cần phải khai trình ra hết và đuổi tà linh đi ra khỏi thân thể bạn, và những gì bạn làm Chúa buồn lòng chưa được kể lên hôm nay nữa xin Ngài chỉ ra TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST Amen!

V- SAU KHI LÀM XONG PHẦN TỰ ĐUỔI TÀ LINH CHO MÌNH RA KHỎI HẾT, NGƯỜI BẠN CẢM THẤY RẤT NHẸ NHÀNG BẠN PHẢI MỜI CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG BẠN THEO BÀI CẦU NGUYỆN MẨU DƯỚI ĐÂY. ĐÂY KHÔNG PHẢI LẢ MỘT BÀI ĐỌC KINH, BẠN NHỚ CẦU NGUYỆN CÁCH THẬT LÒNG VỚI CHA NHÉ:

BÀI CẦU NGUYỆN XIN CHA THA TỘI: TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, HÔM NAY CON NHẬN BIẾT CON LÀ MỘT TỘI NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ, NHƯNG VÌ CHÚA JESUS YÊU THƯƠNG CON NÊN CHẾT THẾ CHO CON TRÊN THẬP TỰ GIÁ RỒI. HÔM NAY CON CHẤP NHẬN SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐÃ ĐỀN TỘI CHO CON XONG RỒI, NÊN BÂY GIỜ TỘI LỔI CON ĐÃ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA, LÒNG CON ĐƯỢC HUYẾT CHÚA RỬA SẠCH VÀ XEM NHƯ TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI. XIN CHA CHẤP NHẬN CON, HÔM NAY CON NHƯ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG XIN BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ NHÀ CHA. XIN CHA GHI TÊN CON VÀO SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NẦY. XIN CHA BAN CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI LÒNG CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI LUÔN SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN CHÚA THÁNH LINH GÌN GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỜI NẦY VÀ DẠY DỖ CON ĐI THEO Ý CHA. XIN CHA BẺ GÃY TẤT CẢ NHỮNG ÁCH CỦA SỰ RỦA SẢ TRÊN GIA ĐÌNH CON VỀ TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI AĐAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CON XIN CHA SAI 6 THIÊN SỨ ĐI THEO CON BẢO VỆ CON KỂ TỪ HÔM NAY HẦU MA QUỈ KHÔNG LÀM HẠI CON ĐƯỢC. XIN CHA GIÚP CON ĐÁNH ĐUỔI HẾT TẤT CẢ TÀ LINH NÀO HỢP PHÁP HAY BẤT HỢP PHÁP CÒN XÓT LẠI ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ VÀ TÂM TRÍ CON: TÀ LINH DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RƯỢU CHÈ, VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHÁC CHƯA ĐƯỢC KỂ LÊN NỮA, XIN ĐUÔI CHÚNG XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY. CON TIN CẬY CHA MÀ HẾT LÒNG CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, AMEN! 

Sau khi làm xong hai phần trên bạn đuổi ra hết tà linh bất hợp pháp và hợp pháp ra khỏi thân thể bạn, bạn bắt đầu kiêng ăn cầu nguyện để nghe được tiếng Cha thì thật tuyệt vời! Không có gì quí cho bằng nghe được tiếng Cha. Hãy bắt đầu tìm kiếm Cha hết lòng bằng cách kiêng ăn cầu nguyện 1 ngày, xong 3 ngày không ăn gì hết, chỉ uống nước lạnh mà thôi. Sau đó kiêng ăn cầu nguyện 10 ngày. 3 ngày đầu uống nước lạnh, sau đó uống sửa tươi, sửa đậu nành, sửa hạnh nhân,hay súp rau cải hay xương mà nước trong thôi. Kế tiếp bạn kiêng ăn 20 ngày, rồi đến 40 ngày. Hãy đi theo gót chân của Chúa Giê-xu kiêng ăn 40 ngày, kết quả bạn sẽ thấy một con đường mới mở ra cho bạn đầy phước hạnh và tuyệt vời! Cảm ơn sự bày tỏ của Cha cho mọi người. Mong rằng các bạn hãy làm theo và bạn sẽ thấy một sự thay đổi tuyệt vời trong đời sống của bạn.
Những Bài Mời Gọi Tự Dọn Rác Tâm Linh từ số 1 đến số 18:

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH (BÀI SỐ 1)

(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, soi sáng bởi Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus
Ngày 30 tháng 1 năm 2016

Mấy hôm nay có nhiều người vào nói với tôi rằng bài tự dọn rác tâm linh rất hay nhưng để từ từ tôi sẽ làm theo vì tôi có đọc sơ sơ thấy sợ. Tôi sống trong thế gian làm sao mà có thể bỏ hết những gì trong thế gian mà theo Chúa được? Nào là không ham tiền, không ham mê vòng vàng hột xoàn, ham mê nhac tình cãm, ham mê ăn mặc áo quần đẹp, v.v. làm sao tôi có thể làm được? Chừng nào tôi già tôi sắp về bên Chúa thì tôi mới làm dọn lòng trong sạch để gặp Chúa mà thôi. Tôi đọc bài thấy tôi không thể làm được. Bạn có biết rằng bạn đang nghe những lời dụ dổ đến từ ma quỉ vì chúng nó đang run sợ bị bạn đuổi chúng đi ra khỏi bạn, chúng sẽ không còn có nhà để ở và chúng nó sẽ mất đi một linh hồn cho nên chúng nó rất sợ hải.
Mời các bạn bắt đầu đọc vài ba lần bài chỉ dẩn tự dọn rác tâm linh trên hình đại diện trên tường FB của tôi bấm mạnh vào hình nó sẽ mở ra bài chỉ dẩn hầu bạn làm theo từng phần một càng sớm càng tốt vì khi bạn chậm trể thì nếu đêm nay linh hồn bạn bị đòi lại, bạn chưa sẳn sàng ra đi thì linh hồn bạn sẽ đi về đâu? Bạn sẽ chưa được cứu rổi vì thân xác còn đang sống trong tội lổi, bị ma quỷ ràng buộc sống làm nô lệ cho xác thịt, cho bãn ngã, cho dục vọng của mình, sống như trong địa ngục trần gian, sống trong sự nghèo túng tâm linh và thể xác. Bạn hãy tin tưỡng vào những gì tôi đăng trong bài nầy và bắt đầu làm đi, bạn làm từ từ, mổi ngày một ít cũng như dọn sạch nhà cửa hầu đón tiếp người khách quí vào nhà. Nếu chúng ta nghe tin một người bạn sẽ đến thăm chúng ta thì chúng ta dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa để đón người bạn bè mà chúng ta nỡ nào để nhà cửa dơ bẩn mời Chúa vào lòng được hay sao?
Vì Chúa là thánh cho nên nơi nào có rác rến dơ bẩn thì Ngài sẽ không vào nhà các bạn được. Từ lâu tôi có làm công việc giải cứu như bao nhiêu người khác bảo họ ăn năn khước từ tội lổi xong tôi đuổi tà linh thì người bệnh được Chúa giải phóng liền sau đó. Nhưng trong vòng một thời gian rất ngắn thì người đó bị ma quỉ đánh té trở lại và cứ như thế nhiều lần họ trở lại xin tôi đuổi tà linh giúp tiếp. Họ càng ngày càng bị càng nặng hơn và càng ngày càng khó đuổi tà linh ra hơn lần đầu tiên rất nhiều và cuối cùng chạy trốn khỏi tôi xong còn thù ghét tôi thêm nữa.
Chúa có soi sáng cho tôi biết là chính người tội nhân cần phải tự ăn năn khước từ đuổi quỷ cho họ được. Khi họ bị ma quỉ đánh té ngã trở lại họ biết cách tự đứng đạy trên đôi chân của mình mà đi tiếp. Ngài có soi sáng cho tôi làm theo cách 5 ngón tay như những hình tôi đăng phía trên tường FB của tôi. Ngài chỉ dẩn tôi biết là làm 3 phần đầu nếu làm đúng thì tội lổi sẽ không còn nữa và ma quỷ sẽ bị bắt buột phải đi ra khi mình khước từ và đuổi chúng nó đi. Nếu chúng không chịu ra đi là vì mình còn có nhiều tội lổi giống như vậy trước đó cho nên nó kiện cáo không chịu đi ra. Hãy tìm trước đó có trường hợp nào tương tựa như thế để ăn năn khước từ đuổi tà linh thì nó sẽ chịu đi ra khỏi bạn ngay.
Cám tạ ơn thương xót của Ngài, từ gần 2 năm nay, bài chỉ dẩn tự dọn rác tâm linh nầy đã giúp nhiều người đi thẵng đến tòa quí báu của Chúa vào gặp được Cha tâm linh của họ như tôi vậy. Những người nầy gồm có người ngoại đạo chưa tin Chúa, người đã tin Chúa bao nhiêu năm mà sống trong tội lổi như người Pha-ri-si, người bệnh sắp chết, người bệnh đồng tính, người bị tà linh tà dâm trói buột, tất cã đều được Chúa giải cứu rất tuyệt vời. Chính họ đã tự đuổi tà linh ra khỏi họ, ói mữa, lạnh xương sống, nhức đầu, đau bụng, tiêu chãy, v.v. Và sau khi làm xong một cách hãi hùng như thế họ đã tự đuổi ra hết khỏi họ những tà linh hay uế linh ghê tởm mà họ đã theo chúng nó tôn thờ chúng nó từ bao lâu nay.
Ai đã từng đi qua con đường nầy mới biết trân quí bài chỉ dẩn tự dọn rác tâm linh nầy. Nó là một món quà rất quí giá của Đấng tạo hóa tặng cho người Việt Nam của chúng ta trước hết vì Ngài thấy người Việt Nam của chúng ta có rất ít người biết đến Chúa Jesus Christ đã đến thế gian để chết thế cho tội nhân trong đó nhiều người Việt Nam của chúng ta chưa một lần nào họ được nghe đến danh Ngài. Hoặc họ có nghe mà bịt tai bịt mắt sợ bị người khác gạt gẩm xin tiền hay làm chính trị gì đó v.v. Hay là họ muốn tôn thờ ông Trời của họ mà không biết phải tôn thờ bằng cách nào? Họ bị ma quỉ dẩn dụ đi sai lạc tôn thờ chúng nó mà không hay biết bằng cách thờ người quá cố mà họ không biết rằng chính ma quỉ đã giả danh người thân khuất bóng của họ bắt buột họ thờ cúng trói buột họ sống trong tội lổi nghịch lại với Chúa Cha. Tôi mong các bạn hãy bắt tay vào đọc và làm theo càng sớm càng tốt vì có nhiều người đã làm xong được Chúa Thánh Linh ngự vào lòng làm đền thờ của Ngài rồi thì họ rất tiếc là phải chi họ làm sớm hơn.
Mong những lời đơn sơ nầy đến các bạn như lời mời gọi hãy mau trở về nhà Cha hôm nay vì hiện nay là giờ thuận tiện, hiện nay là giờ cứu rổi. Không nên để ngày mai những gì mình có thể làm hôm nay. Muốn thật hết lòng. Amen!

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 2:

Ngày 31 tháng 1 năm 2016
Các bạn thân mến,
Khoảng hơn một năm nay nhiều người bệnh vào xin tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh cho họ mà tôi khước từ không làm nữa nhưng tôi bảo họ phải tự don rác tâm linh, ăn năn khước từ tội lổi xong sẽ hết bệnh ngay vì tôi tin rằng tội lổi sanh ra bệnh tật như lời Kinh Thánh chép sau đây:
 Thi-Thiên 38:3 –  Bởi cơn giận Chúa, thịt tôi chẳng nơi nào lành; Tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được an nghỉ.
 Châm-Ngôn 21:4 –  Mặt tự cao, lòng kiêu ngạo, Và ngọn đèn của kẻ ác, đều là tội lỗi.
 Châm-Ngôn 28:13 –  Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.
 Ê-sai 13:11 –  Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược.
 1 Giăng 2:2 –  Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗicả thế gian nữa.
Thật đúng như vậy, nhiều người đã làm theo bài tự dọn sạch lòng mình theo bài chỉ dẩn tự don dẹp sạch rác rến tâm linh thì hết bệnh ngay sau đó nếu làm đúng với tất cã tấm lòng thành khẩn ăn năn tội lổi với Cha của mình là đấng tạo hóa sinh ra chúng ta và cã vạn vật trong vủ trụ nầy. Chúng ta phải biết ơn và phải tôn thờ đấng ấy với tất cã tấm lòng thành, kính trọng, thương yêu Ngài, cám ơn Ngài với tất cã tâm thần và lẻ thật mà thờ phượng Ngài. Không có gì trên trần gian nầy mà so sánh với đấng tạo hóa được. Nếu chúng ta lập bàn thờ gọi là “Bàn thờ ông Thiên” để thờ ông trời là đấng tạo hóa như thế là phạm tội với Cha mình mà không hay biết. Vì Cha mình có dạy trong 10 điều răn trong Kinh Thánh và điều răn thứ nhất là điều răn lớn nhất trong 10 diều răn đó như sau:
Xuất-ê-díp-tô-ký 20:3-6:” Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn ta.”
Vì một lẻ nào đó nếu chúng ta nể bạn bè đi ăn đám giổ, ăn đồ cúng kiến tà thần thì làm Chúa buồn lòng, thân thể sanh bệnh tật. Vì cớ đó dọn rác rến tâm linh để nhớ lại những gì chúng ta đã làm Cha mình buồn rồi bị bệnh tật dày vò thân thể. Cảm tạ ơn Chúa, khoảng gần hết tất cã những người bệnh đã được Chúa chữa lành sau khi làm xong bài tự dọn rác rến tâm linh mà không cần đến sự cầu thay của tôi nữa. Họ tự đứng trên đôi chân của họ trong Chúa sau khi bị té ngã từ lâu mà không hề hay biết. Chúa chúng ta thật là trên cã tuyệt vời. Nhiều người vào báo tin cho tôi biết là họ đã được Chúa chữa lành hết mọi bệnh tật, khỏe mạnh, trẻ trung, vui vẽ, yêu đời trở lại, gia đình hạnh phúc nhờ áp dụng và làm theo bài tự dọn rác rến tâm linh có Chúa Thánh Linh ngự vào lòng.
Tuy vậy cũng có một số người vì có tà linh trong họ mà không hay biết, họ thấy bài chỉ dẩn tự dọn rác tâm linh nầy thì rất sợ hãi mà họ không biết vì lẽ gì? Họ cho tôi là theo tà giáo vì linh tính họ báo động là bài nầy làm họ bị tim đập mạnh, đọc mà run rẩy tay chân, đọc mà buồn ngủ, đọc mà buồn nôn, v.v. có triệu chứng kỳ lạ, có ma quỉ trong bài v.v. Những ai đang có triệu chứng như thế hãy suy nghỉ lại nhé. Bài nầy có sự xức dầu của Chúa Thánh Linh chỉ dạy tôi viết lên để họ có thể giúp họ tự đuổi tà linh ra khỏi mình vì họ đang bị chúng chiếm hửu. Nếu bạn đang là người đọc mà thấy có triệu chứng lạ lạ là bạn đang chấp chứa tà linh trong bạn mà bạn không hay biết. Hãy can đảm lên và cố tâm làm theo bài chỉ dạy tự dọn rác tâm linh hầu đuổi chúng nó đi ra khỏi bạn ngay liền sau đó để được Chúa giải thoát bạn ra khỏi vòng tay của quỉ dử. Chúng nó trốn hay tuyệt vời cho nên bạn cảm thấy mình theo Chúa như người Pha-ri-si. Miêng nói Chúa mà lòng xa cách Chúa lắm, lười biếng đọc Kinh Thánh và cầu nguyện tương giao với Ngài.
Mong rằng những lời mời gọi nầy đến các bạn nào đang chần chờ chưa làm theo bài chỉ dẩn tự dọn rác tâm linh sẽ bắt đầu làm ngay. Muốn thật hết lòng! Amen!

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH (BÀI SỐ 3)

Ngày 1 tháng 2 năm 2016
Cám ơn các bạn đã theo dỏi công việc dọn rác tâm linh của tôi và nhiều người đã bắt đầu tin tưỡng nơi bài nầy không cho là tà giáo nữa. Bài trên hình bàn tay năm ngón hình đại diện trên tường FB của tôi bấm mạnh vào nó sẽ mở ra cho bạn đọc và làm theo. Kể từ hơn một năm nay, nhiều người đã đọc và làm theo bài đó được kết quả tốt đẹp, được trở về bên Chúa, Chúa vào lòng có sự bình an vui vẻ, và có nhận được sự an nghỉ trong nhà Cha mình như lòng mình ao ước từ bao nhiêu năm qua. Nhưng cũng có nhiều trường hợp khó khăn tôi xin kể sau đây cho các bạn rỏ.
Mấy năm về trước khi tôi bắt đầu làm công việc nầy như trong những bài chat của tôi bằng cách họ vào nhờ tôi đuổi tà linh giúp. Nhiều người đã làm như thế vì tôi chưa biết cách ăn năn khước từ theo cách 5 ngón tay. Nhiều người vào phòng chat với tôi và khai ra tội lổi của họ cho tôi biết, xong tôi bảo họ khước từ tội lổi rồi tôi đuổi tà linh TRONG DANH CHÚA JESUS giúp họ. Quỷ rất sợ hải và đi ra khỏi họ ngay. Nhưng vì tội lổi của họ vẩn còn đó cho nên tà linh kiện cáo và trở lại nếu người đó nóng tánh hay buồn giận, gây gổ thì chúng nó vào trở lại nhiều hơn lần đầu tiên. Họ vào xin tôi giúp đuổi tiếp. Số người nầy trong một thời gian rất ngắn thì té trở lại như tình trạng củ mà còn tệ hơn lúc ban đầu vì họ như là em bé tâm linh được sinh ra không chịu bú sữa thiêng liêng của Chúa là ham học lời Chúa trong Kinh Thánh, không chịu nghe nhiều bài giãng của các mục sư có ân tứ Thánh Linh như bài giãng của mục sư Huỳnh Quốc Khánh. Ma quỉ biết thế cho nên chúng nó xúi giục có người đến nói xấu, chửi rủa, nói hành chế nhạo thì giận họ, lại bị vướng vào bẩy cái TÔI của tà linh và chúng kiện cáo họ phạm tội với Chúa cho nên chúng nó trở lại chiếm hửu họ ngay trở lại ngay sau đó.
Có một bạn vào xin tôi trả Chúa lại vì họ nói con đường theo Chúa sao mà khó quá! Không ai làm nổi hết mà lại bị ma quỉ theo phá nữa. Tôi cũng đồng ý với họ là con đường theo Chúa là con đường chật hẹp. Chúa có cảnh báo cho mình biết trước hết rồi. Chúa nói các ngươi sẽ bị nhiều người ganh ghét vì danh ta. Mathiơ 10:22:” Các ngươi lại sẽ bị thiên-hạ ghen-ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi. “ Tôi nói bạn cứ trở về con đường củ đi nhưng rồi khi bị ma quỉ kéo chân đi , cướp giết và hủy diệt bạn thì bạn hãy nhớ lại rằng Cha của bạn vẫn đang đứng chờ bạn tại trước cửa và sẵn sàng tha thứ hết tội lổi cho bạn. Bạn ấy cúp liên lạc với tôi trong hai ngày liền, đến ngày thứ ba liền vào lại với tôi và nói tôi sợ quá rồi. Xuýt chút nữa chết rồi vì trog lúc ngủ, bạn thấy ma quỉ đến kéo đi mà chân tay bị tê cứng không nhút nhích gì được hết. Bạn hoãng sợ kêu Chúa Jesus ơi cứu con thì ma quỉ sợ biến đi mất hết và bạn nhút nhích trở lại được. Bạn vào làm theo bài tự dọn rác tâm linh trở lại. Cảm tạ ơn thương xót của Cha vẩn còn xót thương đến đứa con khờ dại phản bội nghe theo lời dụ dổ của ma quỉ mà bỏ nhà Cha ra đi theo chúng nó. Bạn nói bây giờ học một bài học rồi, sẽ không còn ngu dại nghe theo lời ma quỉ mà bỏ nhà Cha ra đi hoang nửa đâu. Cảm tạ Chúa rộng lượng và nhân từ đầy dẩy lòng yêu thương những đứa con khờ dại.
Một số người khác tự dọn rác tâm linh mà bị kẹt không đi đến đâu trên đường trở về nhà Cha mình vào xin tôi giúp. Họ có làm được lần đầu xong tốt nhưng bị sa ngã lại lần nữa mà không thể tự dọn rác lại cho mình lần thứ nhì được. Họ vào hỏi tôi tại sao? Tại vì khi ma quỷ đi ra khỏi người đó nó đi tìm nhà ở không được cho nên trở về nhà củ dắt theo 7 con quỷ khác gìn giử nhà nó cho chắc chắn hơn lần đầu Mathio 12:43-45: “ Khi tà-ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô-khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được;  Rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa-soạn tử-tế.  Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy, số-phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng-dõi dữ nầy cũng như vậy.” Cũng tại lần đầu họ chưa moi ra hết gốc rể của tội lổi thành ra khi rể còn đó thì nó sẽ mọc ra trở lại cây tội lổi củ trong một thời gian rất ngắn. Khi dọn rác tâm linh bạn phải moi cho hết tận gốc rể là lần đầu tiên trong đời bạn đã phạm tội đó. Tìm cho bằng được lần đầu tiên bạn phạm tội đó mà ăn năn khước từ tội lổi đó cho đến khi đuổi nó đi ra khỏi bạn. Khi nó đi ra làm ói mửa, nhức đầu, lạnh xương sống, v.v. Bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong tâm linh của bạn mới là xong phần nầy. Làm phải làm sạch sẻ thì tốt hơn là làm lẹ làng mà không đi đến đâu hết. Dọn sạch từng phần một cho đến khi nhẹ nhàng mới là xong.
Có những trường hợp rất khó và đặc biệt mà người muốn tự dọn rác tâm linh không thể nào tự làm được vì người đó có nhiều tà linh mà họ chưa hề hay biết cho nên phải nhờ Chúa Thánh Linh đánh trận mới tiêu diệt chúng được. Chỉ có Thánh Linh mới khai phóng tên họ của tà linh được mà thôi. Mấy hôm nay có nhiều người vào xin tôi giúp đuổi quỉ phụ vì họ đã làm rồi mà vẩn chưa xong được. Tôi xin Chúa Thánh Linh làm chủ phòng và nhờ Chúa soi sáng chỉ ra nhiều điều mà chính đương sự không hề hay biết. Tôi hỏi ra thì người đó giật mình bảo là không phải vậy đâu. Sau khi suy nghỉ lại và nhìn kỷ thì người đó nói là rất đúng. Chính họ phải ăn năn khước từ tội lổi bằng cách 5 ngón tay như trên hình xong từng tội một thì quỉ đi ra khỏi họ, ói mửa liên tục, họ được Chúa giải phóng hoàn toàn, người nhẹ như bông gòn, không còn cảm thấy gánh nặng trên người nữa.
Cảm tạ Chúa chúng ta thật là tuyệt vời! Ngài không muốn người nào phải hư mất mà muốn mọi người đều được cứu. Bạn nào chưa làm thì hãy bắt đầu làm ngay hôm nay đi. Bạn sẽ vui mừng và cám ơn tôi giúp bạn được trở về nhà Cha, có sự an nghỉ, không còn sống trong tâm trạng mồ côi nữa. Muốn thật hết lòng. Amen!

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 4

Hôm nay tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của những người tự dọn rác tâm linh thành công và được trở về bên Chúa bình an lâu dài ra thế nào?
1- Trước hết phải đọc bài chỉ dẩn tự dọn rác tâm linh như hình trên hình 5 ngón tay trên tường FB của tôi, bấm mạnh vào nó sẻ mở ra một bài dài, bạn hãy đọc chậm chậm theo dỏi từng phần một cho biết thế nào gọi là rác rến, tội lổi mà bạn đã làm buồn Chúa của mình. Nếu bạn không có nhiều điều tội lổi thì bạn sẽ được trở về bên Chúa dể dàng lần đầu tiên.
2- Nếu bạn đọc mà không hiểu gì hết thì hãy cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng và nói:” TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST XIN CHA THUONG XÓT GIÚP MỞ TRÍ KHÔN CHO CON ĐỌC, HIỂU, VÀ LÀM THEO TÀI TỰ DỌN RÁC RẾN TÂM LINH CỦA CON THÀNH CÔNG HẦU CON ĐƯỢC TRỞ VỀ NHÀ CHA BÌNH AN HOM NAY, AMEN!” Xong bạn bắt đầu đọc trở lại lần nữa xem có hiểu được không?
3- Nếu vẫn chưa hiểu gì hết là bạn đang có nhiều sự trói buột của ma quỉ đang bịt mắt, bịt trí khôn không cho bạn đọc và hiểu gì hết. Bạn đừng sợ, bạn hãy vào trang FB của tôi làm admin tựa đề “NHỮNG BÀI CHAT DẮT CHIÊN LẠC VỀ NHÀ CHA” bắt đầu đọc nhiều bài, mổi lần bạn đọc bạn có cảm giác lạnh xương sống, rởn gai ốc, hay triệu chứng gì lạ lạ thì chứng tỏ là bạn đang có tà linh đi ra dần dần khỏi bạn. Bạn cứ tiếp tục đọc nhiều bài khác nữa đi, từ từ bạn sẽ quen dần với cách dọn rác rến tâm linh đuổi tà linh trong người của bạn là thể nào. Nếu bạn cảm thấy sẳn sàng rồi thì bắt đầu tự đuổi tà linh cho mình theo bài chỉ dẩn sẻ đươc thành công.
4- Nếu bạn đã tự làm nhiều lần tự đuổi quỉ cho bạn mà thành công trong một thời gian ngắn rồi ma quỉ trở lại nữa là vì bạn đang làm em bé tâm linh mà không chịu đọc Kinh Thánh để lớn lên trong Chúa, được trưỡng thành trong phần tâm linh cho nên bạn dể bị ma quỉ đánh ngã trở lại. Bạn không lo sợ, hãy tiếp tục làm lại từ đầu và bắt đầu đuổi chúng trở lại như chua bao giờ làm lần nào hết. Lần nầy hơi khó hơn lần trước gấp 7 lần nhưng bạn cũng vẩn làm được, kết quả tốt. Sau khi làm xong bạn được trở về nhà Cha bạn cảm thấy người nhẹ nhàng, vui thỏa, có 9 trái thánh linh như lần đầu. Bạn phải đem quyển Kinh Thánh Tân Ước đọc bắt đầu từ sách Giăng cho đến Khải Huyền trước hết. Sau đó bạn đọc thêm Mathio, Mác, Luca. Rồi đọc Cựu Ước sau. Bạn nhớ nghe mổi ngày bài giảng của mục sư đầy ân tứ Thánh Linh như Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh càng nhiều càng tốt để lớn lên trong Chúa mau lẹ hầu không bị ma quỉ đánh té ngã được dể dàng như lúc trước nữa.
5- Nếu bạn làm hoài hoài mà chưa được kết quả tốt vì bạn đang nằm trong trường hợp ngoại lệ. Lúc bạn chưa tin Chúa bạn đã làm công cụ của ma quỉ như là bói toán, bói khoa, lên đồng, bói tử vi, v.v. thì bạn hãy vào tìm tôi giúp bạn. Tôi sẽ không đuổi quỉ giúp bạn như ngày xưa trong bài chat của tôi nữa nhưng tôi sẽ nhờ Chúa Thánh Linh giúp bạn đánh trận với tà linh bằng cách banh khui tên tuổi của chúng nó. Những tà linh nầy đang ẩn trốn trong bạn rất tinh vi mà nếu không nhờ Chúa Thánh Linh soi sáng thì bạn không thể nào biết được tên tuổi của chúng nó mà đuổi chúng nó đi ra khỏi bạn được. Một thí dụ là tôi gặp một trường hợp một người bị kẹt không thể thoát ra khỏi vòng tay của quỉ dữ trong lúc làm phần đuổi tà linh tà dâm được vì người nầy đang bị dính vào bẩy tà linh đồng tính luyến ái của người chồng quá cố từ lâu mà không hay biết. Chúa Thánh Linh soi sáng cho tôi báo cho cô biết mà cô phủ nhận ngay vì không thể nào có chuyện nầy xãy ra được. Tôi bảo cô hãy nhìn kỷ lại thì cô thấy ngay hết tất cã những triệu chứng đúng ngay như thế. Cô ăn năn khước từ tà linh đồng tính nơi người chồng thì mọi sự rất tốt đẹp. Cô đã được Chúa giải phóng ra khỏi nô lệ của tà linh tà dâm ngay sau đó. Chúa chúng ta thật là tuyệt vời! Sự chiến thắng thuộc về Chúa Thánh Linh. Hallelujah!

Mong những lời nầy giúp ích cho các bạn nào muốn giúp mình mở trói tà linh tội lổi làm Cha mình buồn và trở về bên Cha từ ái hôm nay. Cha đang mở rộng vòng tay chào đón bạn. Muốn thật hết lòng. Amen!

MỜI GỌI DỌN RÁC RẾN TÂM LINH BÀI SỐ 5:

Ngày 3 tháng 2 năm 2016
Hy vọng các bạn đã đọc xong 4 bài trước của tôi với lời tựa nầy mà Chúa Thánh Linh muốn tôi viết lên mổi ngày những kinh nghiệm mới mẻ trong chức vụ giúp người dọn rác tâm linh của tôi để cùng nhau học hỏi chung. Con đường giúp người tự dọn rác tâm linh để làm sạch tâm linh mình hầu được Cha chấp nhận cho trở về nhà Ngài rất là mới mẻ. Tài liệu đã có sẳn, đã được Chúa Thánh Linh xức dầu và kết quả tốt đẹp. Các bạn chỉ cần in ra và phân phát cho bạn bè của mình, người tin Chúa hay người chưa tin Chúa, người bệnh hoạn hay người khỏe mạnh, người giàu cũng như người nghèo cũng có thể làm được hết. Hãy giúp họ biết cách tự dọn rác tâm linh và học thuộc lòng theo cách 5 ngón tay ăn năn khước từ cho từng tội lổi trước hết. Chỉ có Chúa Thánh Linh là người đồng công với tôi làm người thầy chỉ dạy tôi trong công việc nầy và tôi cũng là người vừa làm học trò, vừa học vừa thực hành ngay, vừa chia sẽ lên FB cho mọi người biết tin tức nóng hổi nầy hầu giúp nhiều người khác làm được những gì tôi đã làm để mở mang bờ cỏi vương quốc của Đức Chúa Trời càng sớm và càng nhiều càng tốt. Trong phần dưới đây tôi sẽ nói về những kinh nghiệm mà Chúa soi sáng thêm cho tôi.
1-Có nhiều người cười và nói rằng tại sao cô Anhue Doan viết bài cái gì cũng cho là tà linh, là ma quỉ hết. Người tin Chúa làm sao có ma quỉ trong họ được? Lẻ nào Chúa cùng ma quỉ lại ở chung với nhau trong thân thể một người được sao?
Trả lời: Tôi đã được sanh ra và lớn lên trong đạo Tin Lành Thuần túy CM&A. Cha tôi làm Mục Sư giãng đạo tin lành và tôi đã được nuôi dưỡng theo thần đạo Tin Lành thuần túy từ nhỏ đến giờ. Tôi sống trong tình trạng hâm hẩm cũng như các bạn trong nhà thờ và làm những thứ gì người thế gian đã làm. Tôi đã chấp chứa ma quỉ trong lòng mà không hay biết tưỡng mình có Chúa như lúc ban đầu. Lối sống nửa đời nửa đạo đã kết nối chúng ta với thế gian, ma quỷ và Chúa kể họ là chiên đi lạc rồi. Họ đang sống trong tội lổi bị ma quỉ trói buột mà không hay biết. Một khi mình vừa theo Chúa vừa theo thế gian thì mình không thấy mặt ma quỉ đâu hết vì trước sau gì mình cũng đã thuộc về chúng nó rồi. Nhưng nếu mình muốn sống một đời sống trong sạch để trở về nhà Cha thì mình sẽ thấy chúng nó ra mặt ngay. Bạn nào đọc bài chat của tôi mà có tà linh trong bạn thì bạn đã biết rồi. Chúng ra mặt làm cho nhức đầu, buồn ngủ, thù ghét tôi cách vô cớ, cho tôi là tà giáo, trốn tránh tôi và ngăn chận FB của tôi ngay sau đó. Vì họ đã chấp chứa ma quỉ trong lòng mà không hay biết vì chúng nó rất sợ hãi cho nên chúng lôi kéo người đó hành động như thế. Nếu bạn biết ai là người chống đối bài tự dọn rác tâm linh của tôi thì hãy giúp cho bạn của mình có cơ hội được trở về nhà Cha. Bạn có thể cầu xin Cha mở trói tà linh cho họ như sau: “TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ TÀ LINH NÀO ĐANG TRÓI BUỘT BẠN ………..HÃY LUI RA KHỎI BẠN NGAY GIỜ NẦY TRẢ BẠN LẠI CHO CHÚA JESUS ĐỂ BẠN TỰ DỌN RÁC TÂM LINH HẦU TRỞ VỀ NHA CHA CỦA BẠN AMEN!” Rất nhiều người đã kinh nghiệm điều nầy rồi và đã tự dọn rác tâm linh xong, họ vào cám ơn tôi vì hiện nay họ đã là chiên đi lạc được Cha chấp nhận cho trở về nhà Ngài, có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng, có bông trái Thánh Linh. Lần đầu tiên họ làm bài tự dọn rác tâm linh rất để dàng vì Chúa đã tha thứ cho họ tất cã mọi tội lổi một lượt. Nhưng nếu họ ỷ lại và phạm tội trở lại nữa thì ma quỉ sẻ trở lại nhiều hơn gấp 7 lần cho nên rất khó làm hơn lần thứ hai, thứ ba, v.v.
2-Bài tự dọn rác tâm linh có một điều mới mẻ là khi gặp trường hợp khó khăn, đương sự cần phải có người giúp giải cứu mới thoát khỏi vòng kềm kẹp của tà linh. Người nào giúp công việc giải cứu không cần nghe người trong cuộc kể tội lổi của họ cho mình nghe nữa vì sau khi đó họ suy nghỉ lại bị mặc cảm xấu hổ. Họ bắt đầu đi trốn luôn không muốn gặp mặt người đã giúp giải cứu họ. Trong những trường hợp khó khăn, người đó không thể tự mình làm được công việc tự giúp mình giải cứu thì một người có thể giúp rất nhiều người tự giải cứu một lượt được. Họ phải học thuộc lòng bài 5 ngón tay cho mổi tội lổi xong thì tự xưng tội lổi ra với Chúa từng phần một. Phải làm trong sự im lặng, từ tận đáy lòng, không nói ra bằng lời. Chỉ nói với Chúa mà thôi từng phần một. Mổi phần phải cảm nhận được người nhẹ nhàng thì mới xong. Nếu người đó bị kẹt thì phải nhờ người giải cứu hỏi Chúa Thánh linh cái gì đã làm cho người đó bị kẹt? Chúa Thánh Linh sẻ chỉ ra những tội lổi ngoài sổ sách. Mình hỏi người đó có phải như thế không? Nếu họ có nói là không phải nhưng phải bảo người đó nhìn kỉ lại thì sẽ thấy đó là sự thật. Nhiều lần ma quỉ bịt mắt họ không nhìn thấy sự thật và phủ nhận ngay hay bị ma quỉ lừa dối vì chúng rất sợ bị đuổi đi. Tôi đã làm rồi trên nhiều người và kết quả tốt đep. Nhiều người đã được Chúa giải cứu ra khỏi cạm bẩy của chúng nó. Cảm tạ Chúa!
Cảm tạ Chúa chúng ta thật là trên cả tuyệt vời! Nhiều người đã được Chúa cho trở về nhà Cha bình an. Chừng nào mới đến phiên bạn? Mong các bạn nào chưa làm hãy tự làm dọn rác tâm linh để trở về nhà Cha mình mà trở về nơi có sự an nghỉ bình an cho tâm hồn. Amen!

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 6:

Cám tạ Chúa sau mấy ngày nghỉ tết Việt Nam hôm nay Chúa lại nhắc nhở tôi viết lên ít lời cắt nghỉa cho các bạn biết thêm tại sao lúc nầy tôi không giúp ai dọn rác tâm linh như những bài chat của tôi khi xưa nữa mà tôi bảo họ phải tự dọn rác tâm linh cho mình vì có nhiều lý do như sau:
1- Các bạn có tội với Chúa và các bạn cần phải xưng tội ra với Ngài, ăn năn khước từ tội lổi với tất cã tấm lòng thành khẩn mới được thấu đến tòa quý báu của Chúa Jesus. Không cần xưng tội ra với loài người. Nếu cần người giúp giải cứu thì chỉ giúp trong trường hợp bạn bị kẹt không làm xong được khỏi phần mà bạn đang tự dọn rác tâm linh mà thôi.
2- Các bạn tự dọn rác rến tâm linh cho mình là các bạn không giấu giếm gì với Cha của mình hết vì các bạn biết Cha đã nhìn thấu hết những gì các bạn đã làm trong bóng tối. Nếu các bạn khai ra với một người nào đó thì các bạn vì mắc cở mà giấu giếm lại sanh thêm tội nói dối với Cha không tốt cho bạn.
3- Các bạn tưởng người giúp bạn sẻ cứu bạn ra khỏi vòng tay của quỉ dử được và đặt lòng tin của mình vào người đó làm Chúa buồn. Thật vậy, vì chúng sợ người được Chúa xức dầu đuổi chúng thì chúng đi ra. Nhưng sau một thời gian ngắn thì chúng sẽ trở lại nhiều hơn gấp 7 lần. Vì trong tâm linh bạn vẩn còn rác rến và vì bạn chưa ăn năn khước từ tội lổi cho nên rác rến tâm linh còn đó làm đồ ăn cho chúng nó.
4- Bài chỉ dẩn tự dọ rác tâm linh cho mình được trong sạch đã được Chúa xức dầu hơn một năm nay rồi và nhiều người đã làm được cách dể dàng tự đuổi tà linh cho mình được thành công tốt mà khi bị té ngã trở lại sau đó thì họ biết tự đuổi tà linh đi ra khỏi họ một lần nữa và tự đứng dậy một mình được tốt đẹp.
5- Các bạn phải làm trong sư im lặng, nơi chổ đông người mà vẩn làm được vì bạn phải nhắm mắt ngậm miệng lại mới có kết quả tốt được. Nếu bạn nói ra om xòm, lổ tai mình nghe được thì tâm linh bạn bị chi phối, không thể làm cách tốt đẹp được.
6- Khi các lạn làm đúng thì sẽ có kết quả tốt là các bạn bị ói mữa, mệt mỏi, rã rượi tay chân, lạnh xương sống, v.v. Ma quỉ làm cho bạn sợ mà ngưng đuổi chúng nó. Ngược lại các bạn hãy tiếp tục làm như thế nhiều lần cho đến khi đuổi quỉ xong thì người nghe nhẹ nhàng hơn lúc trước khi đuổi chúng.
7- Các bạn hãy chú tâm làm công việc đuổi tà linh không nghe lời ma quỷ thổi vào tai bạn rằng tội lổi mầy nhiều lắm, Chúa sẽ không tha tội cho mầy đâu. Hãy đuổi ra khỏi bạn tà linh nghi ngờ Chúa hầu cho các bạn có thể tiếp tục làm cho đến khi xong bài tự dọn rác tâm linh và được trở về nhà Cha ngay sau đó.
8- Hãy bám lấy Chúa. Nếu bám lấy người nào trên thế gian nầy là loài người sống bằng hơi thở thì Cha không đẹp lòng. Chỉ có Chúa Jesus Christ mới có quyền giải phóng bạn ra khỏi vòng tay quỉ dử mà thôi.
Hy vọng bài nầy giúp các bạn trả lời được nhiều câu hỏi mà bấy lâu nay các bạn cần muốn hỏi tôi. Chúa Jesus yêu bạn và muốn bạn bắt tay vào việc tụ dọn rác tâm linh ngay bây giờ. Amen!

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 7:

Cám tạ ơn Chúa Ngài có xức dầu cho bài chỉ dẩn tự dọn rác rến tâm linh và nhiều người đã phổ biến ra cho bạn bè làm được kết quả tốt đẹp. Nhiều người đã tìm được đường về nhà Cha mình và hiện đang sống trong tình yêu thương vô bờ bến của Cha, không còn cô đơn hay buồn bã ngã lòng nữa. Có những trường hợp ngoại lệ khó tự đuổi được tất cã tà linh ra khỏi mình là vì bạn còn đang bị trói buột bởi những tà linh mà bạn không hay biết. Chính bạn đang là nạn nhân của những bật tiền nhân như cha mẹ, ông bà, anh em, bà con đã vô tình đem bán bạn làm nô lệ cho ma quỉ từ lúc bạn còn nhỏ mà bạn không biết. Có thể là bạn đang làm công cụ cho ma quỉ như là lên đồng cốt, bói toán, bói khoa, v.v. hoặc bạn còn đang dính líu với nhiều tà linh kết nối với tôn giáo mà bạn đã từng ở trong đó, những gì bạn tin dị đoan bạn phải ăn năn khước từ đuổi chúng đi ra khỏi bạn hết tất cã mới gọi là xong.
Trong trường hợp nầy, bạn nên vào xin tôi giúp nếu sau nhiều lần bạn đã tự giúp mình mà không có kết quả tốt đẹp được. Hoặc bạn nhờ một người có ân tứ đuổi quỉ giúp bạn thấy rỏ thêm những linh nào làm bạn bị kẹt. Nếu bạn hỏi Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ chỉ ra cho bạn ngay sau đó. Chính tôi đã từng giúp đucợ nhiều người rồi và đã được Chúa Thánh Linh giúp đánh trận với tà linh. Chỉ có Chúa Thánh Linh mới đánh thắng được tà linh mà thôi vì chúng ta là con người không thể nào đánh thắng tà linh được. Tất cã vì danh Chúa.
Cũng có những người vừa đọc bài muốn làm lẹ lẹ liền không kết quả tốt đẹp mà lại bị mệt hơn lúc chưa làm. Vì bạn làm không thật lòng, làm sơ sơ để thử xem có kết quả tốt hay không? Ma quỉ muốn phá bạn nhiều hơn lúc trước là vì bạn không có đức tin thật sự vào bài chỉ dẩn tự dọn rác tâm linh nầy, và vì bạn nghe lời ma quỉ nói với bạn rằng tội mầy nhiều lắm, Chúa không tha cho mầy đâu. Bạn hãy ăn năn khước từ liền tà linh nghi ngờ Chúa hầu đuổi tà linh nầy ra khỏi bạn để tiếp tục làm thêm bài tự dọn rác rến tâm linh trở lại nữa.
Cũng có nhiều người làm được rất lẹ làng xong vài ngày sau trở lại vị trí củ vì như em bé được sanh ra đời mà không chịu học hỏi lời Chúa cho nên không lớn lên được mà té ngã trở lại như xưa. Tôi mong rằng sau khi bạn được trở về bên Chúa bạn hãy mau mau lấy kinh thánh ra đọc ngay sách Tân Ước từ sách Giăng đến sách Khải Huyền hầu được lớn lên mau lẹ trong đời sống tâm linh. Muốn thật hết lòng! Amen!

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 8:

Ngày 13 tháng 2 năm 2016
Các bạn thân mến,
Nhiều người đã tự làm theo bài dọn rác tâm linh một cách thành thật, kiên nhẩn, không sợ hải, cố tình làm cho xong từ đầu đến cuối bài xong họ tìm lại được con người mà Chúa đã tạo dựng từ đầu tiên giống như Adam và Êva lúc chưa phạm tội, con người nguyên thủy có 9 trái Thánh Linh. Ôi thật kỳ diệu thay tình yêu tuyệt vời của đấng tạo hóa tạo dựng ra con người và chỉ dạy cho chúng ta con đường trở về nhà Cha thật tuyệt vời! Đây chính là món quà của Đấng tạo hóa tặng cho mọi người mà trong đó người Việt Nam của chúng ta đã làm được trước tiên.
Bài tự dọn rác tâm linh cho mình được trong sạch chính là bài tự đuổi tà linh cho mình nếu mình đang có tà linh ẩn trốn bên trong mình mà mình không hay biết. Cám tạ Chúa! Không phải ai cũng có tà linh ẩn trốn bên trong hết đâu, nhưng nếu người đó trước khi tin Chúa đã có chơi với tà linh như lên đồng, bói toán, bói khoa, xem tử vi, v.v. thì đã thuộc về ma quỉ rồi. Cũng như người con gái đã có chồng rồi mà nếu gặp người đàn ông khác dể thương hơn mà đi theo người đàn ông mới thì anh chàng người yêu củ sẽ ra mặt ngay. Nó sẽ làm đủ các thứ triệu chứng làm cho người đó rất khó chịu để bỏ người yêu mới mà trở về với nó.
Hôm nay tôi mời bạn bấm vào hình trên tường FB của tôi nó sẽ mở ra bài tự dọn rác tâm linh rất dài. Bạn hãy đọc đi đọc lại nhiều lần, học cách ăn năn khước từ theo cách bàn tay năm ngón cho thuộc lòng xong rồi bắt đầu làm phần những câu hỏi trong phòng chat càng sớm càng tốt. Khi làm xong bạn sẽ thấy đời sống bạn được có Chúa ngự vào lòng biến đổi cuộc đời bạn trở nên một người mới mẻ, một tâm linh trong sạch, mọi sự củ đã qua đi, bạn sẽ là một người được sanh lại bằng Thánh Linh, thật tuyệt vời! Ai đã từng làm xong rồi thì biết liền. Ban sẽ trở nên một người con của đấng tạo hóa, có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng. Hãy làm thử đi, bạn sẽ nhận lãnh được sự sống đời đời từ nơi Cha từ ái. Muốn thật hết lòng. Amen!

MỜI GỌI TỰ DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 9

Hôm nay tôi có dịp chia sẻ cho các bạn về bài tự dọn rác tâm linh trên hình bìa đại diện trên FB của tôi, nguồn gốc ra sao, tại sao tôi không giúp các bạn chat với tôi như ngày xưa nữa, tại sao những bài chat dắt chiên lạc về nhà Cha từ một năm nay đã chấm dứt và trở sang một giai đoạn mới.
Như các bạn nào đã kết bạn với tôi từ năm 2011 thì biết tôi đã được Chúa kêu gọi vào chức vụ từ tháng 3 năm 2011 cho đến bây giờ. Mới bắt đầu tôi nhận được ân tứ Chúa cho chữa lành mà thôi, nhưng khi gặp những người bị ma quỉ trói buột thì tôi phải làm công việc nhân danh Chúa Jesus đuổi quỉ và cám tạ ơn Chúa, mọi sự được tốt đẹp.
Một năm sau từ năm 2012, ngày nọ có một cô gái tên Hoa vào xin tôi giúp và tôi chat với cô trên Skype. Cô nầy được Chúa đụng chạm và được lửa Thánh Linh đốt nóng lắm, sau đó cô được Chúa biến đổi tấm lòng trở nên mới mẻ cho nên cô khuyên tôi nên làm công việc nầy với nhiều người khác đang có nhu cầu. Tôi xin phép cô Hoa cho tôi đổi tên họ và đăng lên FB bài chat của cô nhưng cô từ chối bảo tôi cứ đăng tên cô lên luôn đi không sao hết. Tôi bắt đầu chat với nhiều người trong phòng nhắn tin của FB và tôi bắt đầu đăng bài chat của cô gái tên Hoa là bài số một. Sau một thời gian khoãng 2 năm tôi rất bận rộn ngồi chat với nhiều người vào phòng nhắn tin chat với tôi và tôi giúp họ đuổi quỉ đi ra khỏi họ được. Rất nhiều người đã được Chúa đụng chạm và mời Chúa vào lòng có 9 trái của Thánh Linh, có sự vui vẻ bình an cho tâm hồn. Nhưng sau một thời gian ngắn thì họ bị té ngã không thể tự đứng dậy một mình được và trốn tôi luôn. Tôi rất là buồn và than phiền với Chúa rằng công sức của con làm công việc Chúa vô ích như công dã tràng mà thôi. Nhiều lần tôi chat với 4-5 người một lượt giúp họ dọn rác tâm linh từ đầu cho đến cuối mất rất nhiều thì giờ cho mổi người nhưng họ được sự tự do trong Chúa không được lâu dài, tôi rất là buồn cho công việc nầy.
Cảm tạ Chúa Ngài có mở đường mới cho tôi trong công việc giúp người dọn rác tâm linh là chính họ phải tự dọn cho họ, tự đuổi quỉ cho họ và chính họ phải ăn năn khước từ tội lổi làm theo cách 5 ngón tay thì tội lổi của họ mới được trong sạch bền lâu được. Nếu khi té ngã thì họ có thể tự làm lại một mình và đứng trở lại trên đôi chân mình được mà không cần đến sự giúp đở của một người nào khác hết. Chúa chỉ dẩn cách làm 5 ngón tay thật tuyệt vời cho những ai có tội biết ăn năn hầu trở về nhà Cha. Chúa soi sáng cho tôi sau khi làm công việc chat trong phòng nhắn tin thì những câu hỏi có phần mới mẻ hoàn hảo trong công việc giúp người dọn rác rến tâm linh. Cho đến hôm nay, bài mới chỉ dẩn tự dọn rác tâm linh rất tốt đẹp. Nhiều người đã tự giúp mình thoát ra khỏi vòng tay của quỉ dử mà được trở về bên Chúa và họ vào cám ơn tôi.
Mấy tháng nay tôi có cho in ra bài chỉ dẩn tự dọn rác tâm linh nầy và phổ biến ra cho nhiều người đọc và làm theo. Rất nhiều chiên đi lạc được trở về nhà Cha bình an. Hallelujah! Chúa chúng ta thật là trên cả tuyệt vời! Ai chưa làm thử hãy đọc bài và làm đi kết quả sẽ thấy mình đang biến hóa từ con sâu mà được biến thành con bướm bay lượn trên vùng trời tự do trong Chúa. Tôi mong rằng mổi người trong chúng ta bắt đầu vào việc chia sẻ bài viết cho nhiều bạn bè càng nhiều càng tốt giúp nhiều người được vào nhà Cha. Amen!

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 10

Cám tạ Chúa cho bài tự dọn rác tâm linh chữa lành được rất nhiều người từ một năm nay. Hiện nay có nhiều người vì yếu đuối phần tâm linh, như chiên đi lạc xa cách Chúa đã tự dọn rác tâm linh được Chúa chấp nhận cho trở về nhà Cha bình an và mọi bệnh tật cũng tan biến đi mất theo luôn. Họ có vào cám ơn tôi và cám ơn Chúa đã chỉ đường cho họ đi trong ánh sáng sự sống của Ngài.
Khi Chúa Thánh linh ngự vào lòng người nào rồi thì thân thể người đó được Chúa tái tạo trở về con người nguyên thủy như Adam và Eva ngày xưa và mọi bệnh tật đều tan biến hết. Chúa thật tuyệt vời! Con Người Chúa tạo dựng rất hoàn hảo, không bị bệnh tật xâm phạm được. Nhưng khi con người bắt đầu phạm tội trở lại, theo con đường củ theo thế gian, bỏ Chúa vì yếu đuối nguội lạnh thì thân thể bị bệnh tật trở lại ngay sau đó một thời gian rất ngắn.
Con đường nầy tôi đã từng đi qua và tôi đã gặp nhiều bệnh tật toàn là bệnh ngặt nghèo nguy hiểm cho tánh mạng. Vì khi con người không có bệnh tật nguy hiểm cho tánh mạng thì quên Chúa, lo làm ăn, lo làm giàu, ham mê thế gian mà hư mất linh hồn. Bệnh tật đến để cảnh tỉnh con người về phần tâm linh đang nguội lạnh, như tiếng chuông báo động cho linh hồn mình đang đi lạc đường lối của Đấng Tạo Hóa rồi, hãy mau mau quay đầu trở lại 180 độ đi đường khác mà trở về nhà Cha. Từ lâu, nhiều người như tôi là chiên đi lạc muốn trở về nhà Cha mà không biết làm sao vì lời cầu xin của chúng ta không thể thấu đến tai của Chúa được. Một năm qua Chúa có chỉ dạy tôi viết bài để nhiều chiên đang đi lạc tìm được đường về nhà Cha kết quả tốt đẹp. Ngài đẹp lòng chấp nhận bài chỉ dẩn tự dọn rác rến tâm linh nầy của tôi và nhiều người đã tự đuổi quỉ cho mình kết quả tốt đẹp, tìm được lối về nhà Cha và Cha đã vui lòng chấp nhận cho ho quyền trở lại làm con cưng của Ngài, còn ban cho ân tứ chữa lành đuổi quỉ như chính tôi vậy.
Hiện nay đang có khoãng 3-40 người là chiên đi lạc đã làm công việc Chúa được như tôi làm nhờ làm theo bài chỉ dẩn tự don sạch lòng mình và được Cha yêu quí như chuyện trong Kinh Thánh đứa con hoang đàng được Cha cưng hơn đứa con ở trong nhà Cha từ bao nhiêu lâu. Chính tôi đã là chiên đi lạc được trở về cho nên tôi rất hiểu tâm trạng của những chiên đi lạc sợ Cha không chấp nhận cho trở về nhà nữa vì đang nghe lời ma quỉ lừa dối rằng :” Mầy phạm tội quá nhiều, Cha không tha thứ cho mầy đâu.” Các bạn không nên tin vào lời dối gạt của ma quỉ, vì Cha hứa: Tội lổi càng nhiều, ân điển càng dư dật. Chính tôi đã trải nghiệm điều nầy rồi và tôi là một bằng chứng sống trong mấy năm qua.
Mong các bạn ai đang là người chưa biết gì về Chúa, ai đang là chiên đi lạc, ai đang bị bệnh tật đau ốm, hãy mau mau trở về nhà Cha càng sớm càng tốt hầu cho linh hồn mình được an nghỉ. Chúa phán:” Ách ta dể chịu, gánh ta nhẹ nhàng.” Hãy mau làm theo bài chỉ dẩn tự dọn rác tâm linh hầu cho bạn sớm được vào nơi yên nghỉ cho linh hồn và thân xác bạn được khỏe mạnh. Muốn thật hết lòng! Amen!

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 11

Cám tạ Chúa của chúng ta thật quá tuyệt vời! Ngài giúp cho dân Việt Nam của chúng ta đi trước mọi dân tộc khác về vấn đề tự dọn rác tâm linh để được trở về nhà Cha đầu tiên.
Nhiều người Mỹ và các nước khác cũng đã làm công việc giải cứu như lúc xưa tôi đã làm: Chữa lành và đuổi quỉ. Lúc trước khi mới được Chúa kêu gọi tôi cũng đã làm như bao nhiêu người khác đã đi trước tôi về vấn đề giải cứu nầy. Họ cần phải có một đội ngủ đi giải cứu gồm nhiều người vì họ cho rằng nếu họ bị ma quỉ đánh phá thì cần phải có người cứu đồng bọn mình ngay sau đó vì nếu không thì rất nguy hiểm cho tánh mạng của họ. Họ làm công việc nầy rất tốn kém công sức và tài chánh cho nên họ phải xin tiền thù lao để làm công việc nầy trong nhiều ngày nhiều tháng khi giúp một người. Người có tội lổi phải kể cho người giải cứu mình tất cã mọi tội lổi trong quá khứ họ đã làm. Xong người giải cứu sẽ đuổi quỉ giúp cho người bị tà linh áp chế cho đến khi tà linh xuất ra khỏi người đó. Nếu các bạn có xem video trên Youtube vấn đề đuổi quỉ, các bạn sẽ không tin là có thật. Nó rất giống như là người đó đang đóng một vở kịch để làm cho mọi người thấy ghê sợ. Không phải đóng kịch đâu các bạn ơi! Ma quỉ thấy mọi người quay phim thì nó thích lắm và thường hay biểu diển làm đủ trò cho mọi người phải sợ nó. Nó nói đủ thứ, lý luận, hăm dọa người làm chức vụ giải cứu hầu cho họ sợ mà ngưng công việc đuổi chúng nó đi ra khỏi người đó.
Người giải cứu phải bỏ ra rất nhiều công sức, nhiều thì giờ để đuổi tà linh ra khỏi người bị ma quỉ khống chế. Nhưng sau một thời gian rất ngắn tà linh trở lại nhiều hơn lần trước gấp 7 lần. Công dã tràng vô ích mà thôi. Một lẻ khác là người được giải cứu xong thì đi trốn luôn những người đã giúp họ vì họ bị mặc cãm xấu hổ với người đã giúp họ vì người nầy biết hết những điều kín giấu trong đời tư của họ. Vấn đề nầy không tốt vì rác rến tâm linh người được giải cứu vẩn còn đó, chưa được dọn dẹp sạch sẽ mà họ chỉ khước từ mà thôi, chưa ăn năn cho nên tội lổi vẩn còn đó. Ma quỉ chờ ngày trở về trả thù và thật sự trong một thời gian ngắn chúng trở lại ngay.
Bài tự dọn rác rến tâm linh của tôi đã được Chúa xức dầu và chấp nhận từ hơn một năm qua, nhiều người đã làm được xong và kết quả tốt. Không tốn công sức của người giải cứu nhưng chỉ tốn công sức của người đang bị ma quỉ khống chế. Họ phải quyết tâm dành hết công sức mình ra để ăn năn khước từ tội lổi và tự đuổi tà linh cho mình cho đến cuối cùng. Xong mời Chúa vào lòng hầu được Ngài chữa lành tâm linh và thể xác. Chúa Cha bằng lòng cho đứa con đi hoang đàng trở về nhà Cha sau khi người đó tự làm xong bài dọn rác rến tâm linh và nhiều người còn được Cha thương xót ban cho ân tứ chữa lành đuổi quỉ được nữa. Hallelujah! Cãm tạ ơn thương xót của Chúa Ngài có chỉ dạy cho tôi viết lên bài tự dọn rác tâm linh cho nhiều người tự giúp mình thật tuyệt vời! Công việc nầy rất mới mẻ và hay hơn tất cã những sự giải cứu khác từ trước đến giờ vì người đã biết tự đuổi quỉ cho mình thì biết đuổi quỉ cho người khác được và nếu khi bị té ngả trong tương lai thì họ biết cách tự giúp mình đứng dậy được.
Có những trường hợp ngoại lệ, khó khăn hơn thì bạn phải hỏi Chúa Thánh Linh thêm vì còn nhiều tà linh còn xót lại mà bạn không hề biết đến. Nhiều người mất rất nhiều thì giờ tự dọn rác tâm linh. Cũng có một số rất ít không mất nhiều thì giờ. Mổi người khác nhau, không ai giống ai hết. Chúa thật nhân từ với chúng ta vì thời giờ cuối cùng của muôn vật đã gần kề cho nên Ngài cũng gấp rút gia thêm ân điển cho nhiều người có cơ hội trở về nhà Cha khi thì giờ còn đang thuận tiện.
Mong rằng những ai chưa tụ dọn rác tâm linh hãy bắt đầu vào làm ngay hôm nay. Chúa Jesus rất yêu bạn. Muốn thật hết lòng. Amen!

MỜI GỌI TỰ DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 12:

Giăng 10:10: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật.”
Cám tạ Chúa chỉ dạy cho tôi mấy hôm nay có người đã tự dọn rác rến tâm linh xong làm theo bài trên hình năm ngón tay nhưng vẩn còn vướng bận cảnh sợ hãi, cảnh hãi hùng trong lúc chiến tranh bom đạn tại Việt Nam mấy mươi năm về trước. Lo sợ, sợ hãi là còn bị tà linh trói buột, chưa được tự do hoàn toàn trong Chúa. Nếu bạn đang ở trong tình trạng nầy thì bạn hãy ngồi im lặng nhắm mắt lại quay cuồng phim ngược về dòng thời gian từ hiện tại đến quá khứ xem lại cuốn phim trong cuộc đời bạn đã đi qua và kể lên cho Chúa nghe. Hãy nhìn lại, không chạy trốn nó vì những cảnh hãi hùng nầy còn nằm trong cuốn băng trong tâm trí bạn cần phải được giải bày ra trong ánh sáng của Chúa để được xóa bỏ.
Tốt hơn hết bạn hãy tìm một người nào mà bạn đang tín nhiệm để bạn kể ra hết những cảnh hãi hùng nầy từ đầu đến cuối. Nếu chưa thấy vui vẻ thì bạn hãy tìm thêm nhiều cảnh hải hùng trước đó thêm nữa. Những hình ảnh nầy có ảnh hưỡng rất sâu đậm và làm cho bạn cứ lo sợ hay sợ hãi bất cứ mọi thứ chung quanh. Nhiều người chung quanh bạn nghỉ là bạn đang bị bệnh tâm thần nhẹ đấy. Nhưng sự thật không phải vậy. Bạn đang lo sợ những điều trong quá khứ sẽ trở lại trong hiện tại nữa cho nên cứ hồi hộp, lo sợ hoài hoài mà không tự kềm chế được.
Ai không tự làm được thì hãy vào tìm tôi, tôi có thể giúp bạn được thoát ra khỏi cảnh lo sợ, hồi hộp nầy và được Chúa giải phóng hoàn toàn. Tôi đã giúp được nhiều người rồi. Mong bạn nào có cùng cảnh ngộ hãy mau bắt đầu làm ngay công việc nầy càng sớm càng tốt. Không có gì vui mừng bằng được Chúa giải phóng bạn ra khỏi ách hay gông cùm của sự lo sợ, lòng bất an, những cơn ác mộng dày vò thân xác bạn từ bao nhiêu lâu. Cảm tạ Chúa! Ngài thật quá yêu thương bạn. Hãy tìm đến Ngài đang khi bạn còn có cơ hội. Amen!

MỜI GỌI TỰ DỌN RÁC TÂM LINH THEO BÀI CHỈ DẨN (BÀI SỐ 13)

Ngày 7 tháng 3 năm 2016
Hôm nay tôi viết ra những câu hỏi hầu các bạn tự tìm hiểu về mình xem các bạn có cần phải tự dọn rác rến tâm linh cho mình hay không? Nếu bạn đọc xong và cảm nhận rằng mình đang có những điều tôi nêu ra dưới đây thì bạn hãy mau mau đọc và làm theo bài chỉ dẩn tự dọn rác rến tâm linh trên hình bàn tay năm ngón của tôi ngay. Bạn sẽ được Chúa Jesus giải phóng bạn ra khỏi ách thống trị của tà linh và cảm nhận được sự tự do hoàn toàn trong Chúa ngay sau đó.
1-Nếu bạn đọc những bài chat của tôi mà bạn cảm thấy khó chịu, nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt, hay ghét những bài chat ấy, cho là bậy bạ, tà giáo thì chứng tỏ rằng bạn đang bị tà linh áp chế và chúng nó phản ứng làm như thế. Không phải bạn hành động như thế nhưng có một quyền lực của sự tối tăm đang hành động trong bạn ra mặt ngay như vậy. Bạn chính là người cần phải giải quyết ngay nan đề của bạn là sự có mặt của kẻ thù nghịch của Chúa Jesus đang ẩn núp trong thân thể bạn đấy.
2-Bạn là người không chịu đọc Kinh Thánh thường xuyên. Bạn đang lười biếng đọc kinh thánh và cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh cho có lệ và cầu nguyện như trả bài học thuộc lòng. Bạn đang trốn tránh mọi người và cảm thấy mọi người dường như đang tấn công bạn. Bạn đang có những ý nghỉ nghi ngờ Chúa rằng Chúa không còn yêu bạn nữa, bạn đang buồn giận nhiều người. Bạn đang cảm thấy lòng tự ái của mình dâng lên rất cao và hay nóng tánh, hay đoán xét, hay nói hành, hay có nhiều ý nghỉ tiêu cực với những người chung quanh mình. Bạn đang lo lắng nhiều việc, lòng bất an, sợ hãi. Bạn hãy mau mau tìm cho được bài chỉ dẩn tự dọn rác tâm linh ngay, đọc và làm theo hầu được Chúa giải phóng bạn ra khỏi bẩy vò của ma quỉ đang trói buột, lôi kéo bạn đi xa cách Chúa hư mất linh hồn. Bạn đang là người hâm hẩm mà Chúa đã nói đến trong Kinh Thánh đấy.
3-Bạn không có một lòng tin vững chắc rằng sau khi bạn nhắm mắt lìa đời bạn sẽ được Chúa rước mình vào nước thiên đàng để gặp Cha mà nghi ngờ không biết rồi mình sẽ đi về đâu? Bạn đang sợ thần chết đang chờ đón bạn. Bạn đang nghi ngờ về sự cứu rổi của Chúa Jesus trên linh hồn bạn.
4-Bạn đang đi nhóm thờ phượng Chúa trong ngày Chúa nhật mà lòng bạn ở tận đâu đâu. Nghe bài giảng thì buồn ngủ, ngồi nghe ông mục sư giảng mà nhớ lại những suy nghỉ vẩn vơ và nhiều điều gì khác đang diển ra trong đầu óc bạn. Bạn đang lo ra không chú tâm nghe bài giảng của vị mục sư đang giảng.
5-Bạn có nghe những ý nghỉ hay những lời nói tiêu cực trong tai bạn. Những lời nói vào tai bạn lời tiêu cực đến từ ma quỉ mà bạn tưỡng là của mình và chấp nhận nó như là của bạn. Tất cã những ý nghỉ tiêu cực đều đến từ quyền lực của sự tối tăm, không đến từ Chúa được.
6-Bạn đã là người từng ly dị người phối ngẩu một lần hay nhiều lần rồi, bạn còn đang hận thù người ấy và cảm thấy không muốn nhìn mặt người ấy lần nào nữa.
7-Bạn đang có một đời sống không tốt đẹp lúc còn nhỏ và cãm thấy không muốn nhớ đến cảnh tượng hãi hùng trong lúc còn nhỏ đấy nữa. Bạn mồ côi cha hay mẹ, bạn đang được cha mẹ không thương yêu và đánh đập hành hạ trong lúc còn nhỏ.
8-Trong nhà, mẹ bạn có phải là người đang nắm hết quyền hành trong gia đình hay không? Đây chính là điểm sai lạc trong lời Chúa dạy vì người cha phải là người chủ gia đình. Cha hay mẹ bạn có yêu bạn quá đổi hay không? Yêu đến đổi sờ mó thân thể bạn lúc còn nhỏ mà bạn cảm thấy mặc cảm tội lổi và ghét cay ghét đắng thân thể mình do Chúa tạo dựng ra. Cha mẹ bạn có phải là người nghiện rựu hay nghiện thuốc lá, ma túy, cờ bạc, v.v? Cha mẹ bạn có ai bệnh tâm thần hay không?
10-Bạn đang có bệnh gì đang hành hạ thân xác bạn không? Có bệnh mất ngủ không?
Nếu bạn trả lời có trong những câu hỏi trên thì bạn hãy mau tìm bài chỉ dẩn tự dọn rác tâm linh làm ngay thì bạn sẽ cảm nhận được sự giải phóng hoàn toàn nơi Chúa. Bạn có thể tự đuổi tà linh cho mình được mà không đi tìm người giúp bạn như những ngày trước nữa. Chúa có xức dầu cho bài ấy rồi và sau một năm rất nhiều người đã tự làm công việc giải cứu cho mình được xong và vào cám ơn tôi. Cảm tạ Chúa chúng ta thật là đấng vỉ đại, trên cã tuyệt vời! Chúa quá yêu người Việt Nam của chúng ta và cho chúng ta bài nầy như món quà tặng miển phí hầu nhiều người Việt Nam sẽ được cứu rổi linh hồn. Nước thiên đàng sẽ có nhiều người Việt Nam trong những ngày sắp đến! Hallelujia! Amen!

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 14:

Ngày 14 tháng 9 năm 2016.

Hôm nay tôi xin tiếp tục viết thêm tin tức mới nhất về bài DỌN RÁC TÂM LINH hầu các bạn theo dỏi để rút thêm kinh nghiệm sống trong quyển sách nầy.

1-Sách giúp được một số ít người muốn thật hết lòng và họ biết mình là một tội nhân ghê tởm trước mặt Chúa. Họ đã được Chúa Thánh Linh cáo trách và cãm nhận được mình đã phạm quá nhiều tội lổi không xứng đáng được làm con của Chúa. Họ muốn được giúp đở một cách thật lòng để được Chúa thay đổi thành con người mới. Vì họ đang có nhu cầu rất lớn: Họ đang mang trong người một căn bệnh ngặt nghèo sắp chết, bác sĩ bó tay và cần được Chúa thăm viếng, hoặc họ đang mắc một chứng bệnh đau nhức thân xác mà bác sĩ cho thuốc uống hoài mà không hết bệnh được, hay họ đang rơi vào hoàn cãnh nợ nần chồng chất không một lối thoát. Những người nầy rất dể đến gần Chúa được vì họ đang có nhu cầu cho nên họ mới đến với Chúa một cách thật lòng, làm theo bài DỌN RÁC TÂM LINH với tất cã tấm lòng khẩn thiết, ăn năn khóc lóc đắng cay với Chúa và họ gặp Cha mình một cách nhanh chóng. Trong lúc họ làm DỌN RÁC TÂM LINH, họ cãm nhận một hay nhiều triệu chứng sau đây: Ói nhiều lần, đau bụng, đi tiêu chãy, nhức đầu, nghe một hay nhiều luồn điện chay từ trong ra ngoài tay hay chân, buồn ngủ, ngáp, ợ, v.v. Sau khi làm xong đến phần cuối, họ mời Chúa Thánh Linh vào lòng, tất cã bệnh tật trong thân thể họ đều tan biến ngay sau đó. Có người bại đứng dậy đi được luôn. Ôi Chúa chúng ta thật trên cã tuyệt vời! Ngài yêu loài người chúng ta quá chừng, ngoài sức tưỡng tượng của loài người chúng ta. Với đầu óc eo hẹp chúng ta không thể tin nổi công việc chữa lành tâm linh lẫn thể xác lạ lùng của Chúa! Sau khi họ nhận được Chúa Thánh Linh vào lòng, họ chỉ biết há to miệng và la lên:” CÁM TẠ ƠN CHÚA JESUS!” Có người nhãy múa vì đã được Chúa chữa lành bênh mà bác sĩ đã bó tay. Chúa Jesus đã chữa lành họ không tốn tiền, mà chỉ cần họ ăn năn thật lòng với Ngài mà thôi.

2-Còn một số rất đông người khi thấy bài nầy thì ham vì bản tánh tò mò muốn làm thử xem bài DỌN RÁC TÂM LINH ra thể nào? Họ làm không thành thật, hay buồn ngủ, không nghe cảm giác lạ gì hết, không thấy có gì thay đổi hết và cho là bài nầy không hay rồi bỏ cuộc không tiếp tục làm nữa cho đến khi làm được kết quả tốt đẹp. Họ đang bị ma quỉ lừa dối cho là bài nầy không hay, không có giá trị tâm linh. Họ không làm với tất cã tấm lòng thành thật ăn năn thãm thiết với Cha mình và bỏ cuộc. Những ai làm không có kết quả gì hết cứ ráng làm đi làm lại hoài hoài, đọc đi đọc lại hoài hoài và đọc thêm nhiều bài chat mẩu để rút kinh nghiệm thêm và hãy tiếp tục làm mãi sẽ có ngày làm được mà thôi. Cũng như chúng ta học làm bánh vậy thôi. Ban đầu làm bị hõng, không có kết quả thì làm lại lần nữa, làm lần kế tiếp cho đến khi nào làm được mới thôi. Có một người làm không được nhưng anh tức quá quyết định làm cho đến khi được mới thôi. Người nầy làm được một năm sau đó thành công. Có một ngày đó, anh ta đang quì gối cầu xin thãm thiết với Cha thì Chúa nhâm lời sau đó đuổi quỉ trục xuất quỉ thứ mạnh lắm ra được thân xác anh. Chúng nó trước khi đi ra phải hành xác anh dử dội làm bệnh ói mữa, tiêu chãy cã ngày. Như thế mà anh vẫn nghe người rất khỏe vì đã trục xuất được loại tà linh hung dử ra khỏi thân thể anh. Người nầy hôm nay đang là một công cụ cho Chúa Jesus giúp nhiều bạn bè DỌN RÁC TÂM LINH mời Chúa vào lòng, cứu nhiều linh hồn trở về nhà Cha. Hallelujah! Chúa chúng ta không bao giờ bỏ rơi người nào thật lòng đến với Ngài!

3- Một số người đã DỌN RÁC TÂM LINH xong rồi thì liền bị ma quỉ đưa người đến phá vài ngày sau đó. Họ đã trục xuất ma quỉ ra khỏi thân thể họ rồi, chúng ra đi như kẻ không nhà, tìm đủ mọi cách trả thù để chiếm lại nhà của chúng bằng cách tiểu nhân, tìm người thân nào của họ thiếu đức tin trong Chúa mà nhập vào phá hoại, đến chửi rủa mắng nhiếc người mới được sanh lại trong Chúa Thánh Linh hầu khiến người nầy ghét, giận để kiện cáo họ phạm tội với Ngài để chiếm đoạt họ trở lại với chúng nó. Cãm tạ ơn thương xót của Ngài cho họ biết trước âm mưu của ma quỉ và họ không buồn giận cho nên họ vẫn giử vững lòng tin nơi Cha mình. Hoặc nếu họ đã lỡ lầm bị ma quỉ tấn công trở lại thì họ biết cách ăn năn khước từ tội lổi theo cách năm ngón tay trong bài và tự đứng dậy trên đôi chân mình sau đó. Lúc trước tôi giúp đuổi tà linh cho họ mà họ không biết tự đuổi quỉ cho họ thì sau một thời gian ngắn họ bị ma quỉ đánh té ngã họ chạy trốn Chúa mất luôn không biết tự đứng trên đôi chân mình được. Cãm tạ Chúa cho bài học ăn năn khước từ tội lổi theo cách 5 ngón tay thật tuyệt vời! Cách nầy rất mạnh để dọn sạch lòng tốt đẹp cho mổi tội lổi mà quỉ satan phải khiếp sợ!

4-Một số rất đông làm DỌN RÁC TÂM LINH xong mà không thấy kết quả gì hết, cho mình là không có tội lổi nào hết thì hãy mau mau hạ mình xuống đến độ, kêu xin với Chúa Jesus xin Ngài chỉ cho. Nếu bạn bị kẹt, bạn nên vào phòng nhắn tin với tôi, phải thật lòng thì Chúa Thánh Linh sẽ giúp chỉ ra tội lổi của bạn. Ngày 12 tháng 9 năm 2016, có một người đàn bà vào tìm tôi. Bà nầy khoãng 78 tuổi, bệnh đau xương chậu kinh khủng lắm mà bác sĩ cho thuốc uống hoài không thấm vào đâu hết. Bà biết và bà đã từng làm theo bài DỌN RÁC TÂM LINH xong khoãng 1 năm về trước được Chúa chữa lành hết mọi tật bênh rồi. Hôm nay bà vào xin tôi cầu nguyện chữa lành lần nữa. Tôi nói bà tìm cho ra rác rến tâm linh để dọn sạch lòng thì Chúa sẽ chữa lành ngay cho bà sau đó khỏi cần tôi cầu thay cho bà. Bà tìm mãi không thấy gì hết. Chúa khiến tôi tự nhiên nói về câu chuyện bà Naomi và nàng Ruto trong Kinh Thánh cho bà nghe. Tôi nói nhiều khi những chuyện xích mích nhỏ nhoi trong gia đình làm cho mình bệnh hoạn, ma quỉ kiện cáo mình làm sai mà mình không ăn năn cho nên chúng phá thân thể chúng ta bị bệnh tật như thế. Bà nói đúng quá! Bà đang trong tình trạng góa chồng và con gái ly dị chồng dọn nhà về chung sống với bà khoãng 6 tháng nay. Hai mẹ con có nhiều chuyện bất đồng ý kiến và gây gổ với nhau. Bà có không tha thứ cho con gái của bà, bà cãm nhận bà không thương con gái ruột của mình như bà Naomi thương con dâu như con gái mà con dâu phải lìa bỏ mẹ ruột đi theo mẹ chồng khi chồng đã qua đời. Bà cãm thấy xấu hổ quá và ăn năn với Chúa, bà sẽ nói lời xin lổi với con gái của mình vào ngày mai. Bà ăn năn khước từ tội lổi với Chúa làm theo cách 5 ngón tay xong rồi, tôi hỏi bà xem lại bệnh của bà ra sao? Bà ngạc nhiên nói rằng:” Ô bệnh tôi không còn nữa, chỉ còn tí xíu thôi. Hồi nãy nhức không chịu nổi mà bây giờ dường như không còn nữa!” Ồ Chúa chúng ta thật quá tốt lành! Bệnh đau nhức của bà đã biến mất mà không cần tôi cầu xin Chúa giúp bà. Hallelujah! Cãm tạ ơn thương xót của Ngài! Chúa chúng ta không muốn chúng ta bị bệnh đau yếu gì hết không làm sáng danh Ngài đâu các bạn ơi! Ngài muốn mọi người mạnh khỏe thân xác để hát xướng ngợi khen Ngài không thôi. Chỉ vì chúng ta đã phạm những tội nhỏ nhoi mà chúng ta không để ý đến cho nên ma quỉ kiện cáo với Chúa đánh phá chúng ta được mà thôi.

Nguyện xin Chúa soi sáng mổi người bạn trên FB của tôi thấy rỏ con đường mình đi. Nếu lỡ vấp ngã thì hãy mau DỌN RÁC TÂM LINH ăn năn khước từ tội lổi hầu được Cha tha thứ mọi tội lổi được Chúa chữa lành tâm linh và thân xác sẽ được toàn vẹn trong ân điển của Ngài. Muốn thật hết lòng! Amen!

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 15

CÁCH CẦU XIN CHÚA JESUS CHỮA LÀNH CHO BỆNH NHÂN: I. ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA:
1. Hỏi họ có tin rằng Chúa Jesus có quyên chữa lành cho họ được không? Nếu họ trả lời là có thì tiếp tục làm phần 2. 2. Hỏi họ có bằng lòng tin nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của cuộc đời họ không? 3. Làm chứng về Chúa Jesus cho họ. 4. Mời họ tiếp nhận Chúa Jesus 5. Nếu họ đồng ý ngay thì hướng dẫn họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa theo lời cầu nguyện như cách 5 ngón tay: “Trong danh Chúa Jesus Christ, hôm nay con chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá vì phạm rất nhiều tội lổi. Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tất cã tội lổi của con rồi. Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ hết mọi tội lổi cho con rồi và Cha không còn nhìn thấy tội lổi nào của con nữa. Kể từ hôm nay, con hứa với Chúa là con sẽ bỏ tất cã những gì thuộc về thế gian và quay đầu lại 180 độ đi theo Ngài, con sẽ đi theo Chúa tron con đường còn lại của con. Xin Cha thương xót và chấp nhận con trở nên con yêu dấu của Ngài, xin Cha ban Chúa Thánh Linh ngự vào lòng con và xin Cha ghi tên con trên sách sự sống trên nước thiên đàng ngay giờ nầy Amen! “ 6. Nếu họ chưa sẵn sàng tiếp nhận Chúa Jesus, nhưng vẫn khao khát sự chữa lành thì chuyển qua bước thứ 7. 7. Hãy nói với bệnh nhân hứa với Chúa rằng: Nếu tôi cầu xin Chúa chữa lành cho bạn mà bạn nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa ngay lập tức thì bạn hãy mau tiếp nhận Chúa Jesus làm chủ đời mình nhé!” Phải bắt họ hứa với Chúa như thế để Ngài thương xót và chữa lành cho người đó. Sau khi người đó được Chúa chữa lành rồi thì họ cảm nhận được Chúa Thánh Linh có đụng chạm trên thân thể họ thì họ sẽ bằng lòng theo Ngài. Nếu không bắt họ hứa thì nhiều người sau khi được Chúa chữa lành rồi thì bỏ đi luôn mà hư mất linh hồn. Nếu họ chịu thì làm theo phần 8 8. Nói bệnh nhân đặt tay trái vào chổ đau bệnh, một tay mặt nắm tay người cầu nguyện và nhân danh Chúa Jesus Christ đuổi tà linh bệnh tật, trục xuất chúng nó ra khỏi bệnh nhân ngay lập tức:” TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ TÀ LÌNH GÂY RA BỆNH TẬT (tên bệnh) HÃY LUI RA KHỎI ÔNG (tên người bệnh), HAY BÀ_____, HAY EM____V.V. NGAY GIỜ NẦY, TRẢ LẠI MỘT THÂN THỂ LÀNH MẠNH CHO ÔNG, BÀ, EM, (tên người bệnh) CHO CHÚA JESUS AMEN! 9. Yêu cầu họ kiểm tra lại xem họ đã được chữa lành chưa hay đã thuyên giảm, hoặc chưa có dấu hiệu gì. Nếu họ đã lành hoàn toàn thì hướng dẫn họ cảm tạ, ngợi khen Chúa, sau đó căn dặn họ về làm theo bài DỌN RÁC TÂM LINH trên hình bàn tay năm ngón của tôi và bắt đầu đọc kinh thánh Tân Ước sách Giăng cho đến Khải Huyền. Nếu chưa được Chúa chữa lành hoàn toàn thì ít nhất cũng được thuyên giảm bao nhiêu phần trăm? Hỏi như thế để xem Chúa Thánh Linh có tác động trên sự chữa lành hay không? Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh chỉ ra xem đâu là sự ngăn trở. Phần đông là họ bị những điều lo lắng, cay đắng, tổn thương, không tha thứ. Giải quyết những điều đó xong cầu xin trở lại như phần 8 họ sẽ được Chúa chữa lành hoàn toàn. II. ĐỐI VỚI TÍN HỮU:
Ân tứ chữa lành Chúa ban cho để giúp cho người chưa tin Chúa thấy quyền năng chữa lành của Ngài liền tại chổ để làm cho vững đạo Chúa. Còn những người đã tin Chúa rồi thì theo kinh nghiệm của tôi cầu xin không kết quả liền được như người chưa tin Chúa hoặc họ hết bệnh xong thì trong vòng một thời gian ngắn họ bị bênh trở lại ngay. Bởi vậy cho nên không nên cầu nguyện Chúa chữa lành cho họ liền được. Phần đông chiên của Chúa không vâng lời Chúa Thánh Linh dạy bảo mà nghe lời ma quỉ xúi giục đã phạm tội nào đó làm Ngài buồn lòng, chấp chứa rác rến tâm linh nhiều cho nên họ bị ma quỉ kiện cáo họ và đánh phá thân thể họ bệnh hoạn được. Vậy phải làm theo những phần sau đây:
1. Giúp họ học thuộc lòng cách ăn năn khước từ theo cách 5 ngón tay cho mổi tội lổi và củng cố đức tin của họ trở lại trong Chúa như sau: -NGÓN CÁI: Chấp nhận mình là tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ . – NGÓN TRỎ: Bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của mình trên thập tự giá đền tội cho mình rồi – NGÓN GIỮA: Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho mình và Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của mình nữa – NGÓN ẤP: Khước từ tội lổi, hứa với Chúa là bạn sẽ không làm những tội lổi như thế nữa, quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay. – NGÓN ÚT: Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!
2. Hãy nói cho bệnh nhân biết rằng: “Chúa Jesus hứa với chúng ta rằng VÌ LẰN ROI NGÀI CHỊU CON SẼ ĐƯỢC LÀNH BỆNH (Ê-sai 53:5).” Bạn có thật sự tin rằng Chúa Jesus đã lấy hết mọi tật bệnh cho bạn và có thể chữa lành cho bạn ngay lập tức không? Bạn hãy tin chắc là như vậy, vì Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. (Hê-Bơ-Rơ 13:8)
3. Hướng dẫn họ tự tìm rác rến tâm linh làm Ngài buồn nên ma quỉ kiện cáo đánh phá thân thể họ được. Giúp họ làm theo bài như đã có ghi trong sách DỌN RÁC TÂM LINH trên hình 5 ngón tay trong Face Book của tôi.
4-Khi làm từ đầu đến cuối bài mà không thấy kết quả gì hết là làm sai, chưa ăn năn thành thật bằng tất cã tấm lòng thành, hãy làm lại lần nữa và làm lại lần nữa cho đến khi thành công mới thôi.
5-Khi dọn rác tâm linh xong sạch sẽ, mời Chúa Thánh Linh vào lòng trở lại thì mọi bênh tật đều tan biến ngay sau đó. Ngàn người đã làm rồi và đã thành công, đuổi tà linh cho mình được, được Chúa chữa lành hết mọi bệnh tật trong đó có bệnh ung thư thời kỳ cuối, bệnh nhức mỏi, bệnh cao máu, tâm thần, v.v.
Bài DỌN RÁC TÂM LINH đã được Chúa cho phổ biến 2 năm nay và có nhiều người tự đọc và làm theo mà được Chúa chữa lành hết nhiều bệnh tật rồi họ còn đi ra làm công cụ cho nhà Chúa cách hiệu quả. Vì họ như đứa con hoang đàng được trở về nhà Cha, đuợc Cha thương xót yêu mến và giao cho trách nhiệm lớn lao hơn ngày xưa nữa. Cảm tạ Chúa! Ngài thật trên cã tuyệt vời!
6- HÃY COI CHỪNG! Nhiều người tự DỌN RÁC TÂM LINH cho mình được và được Chúa chữa lành xong thì trong một thời gian ngắn được Chúa xức dầu, ban Thánh Linh cho họ, được Chúa sai phái ra đi làm công cụ cho Ngài tiếp tục chức vụ chữa lành đuổi quỉ một cách hiệu quả đem vinh hiển cho nhà Chúa. Nhưng nếu vì lẽ nào đó, người đó có tánh kiêu ngạo hay đoán xét, hay nóng tánh trở lại vì cái tôi to lớn chiếm hửu họ trở lại thì họ lại bị ma quỉ đánh phá ngay và bệnh tật hành hạ thân thể trở lại ngay sau đó. Nếu họ biết trước mọi sự viêc thì họ đề phòng trước và không dể gì mà để cho chúng đánh phá họ trở lại được nữa. Trường hợp nếu họ có lỡ bị chúng đánh phá trở lại thì họ phải nhớ lại mình đã phạm tội từ đâu và ăn năn khước từ tội lổi ngay sau đó làm theo bài DỌN RÁC TÂM LINH lần nữa sẽ được Chúa tha thứ ngay và Ngài hoàn lại cho họ địa vị củ ngay sau đó. Cám tạ ơn Chúa đầy tình thương cho những chiên của Ngài.
Cám tạ Chúa chỉ dạy tôi viết lên những lời đơn sơ nầy cho những ai muốn tìm hiểu và làm theo để làm công cụ cho Ngài như chính tôi vậy. Ai có thắc mắc điều gì xin mời vào phòng nhắn tin tôi sẽ trả lời bạn sau. Chúa Jesus yêu bạn như Ngài đã yêu tôi. Cám ơn bạn đã theo dỏi bài viết của tôi.
Anhue Thi Doan Ngày 3 tháng 10 năm 2016

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 16:

Ngày 22 tháng 10 năm 2016

Hôm nay tôi xin chia sẽ cho các bạn một trường hợp một bà 78 tuổi bị một căn bệnh tâm linh làm cho thân xác yếu mòn đau nhức cột sống được Chúa giải phóng hết bệnh liền sau khi giải quyết căn bệnh tâm linh xong.

Mới tuần vừa qua một bà bạn lâu năm của tôi đã bị mổ xương sống lần đầu khoãng hơn 10 năm trước nay bị bệnh tái phát trở lại rất nặng đi không được và bác sỉ khám bệnh nói bà biết bà cần phải bị mổ lại lần thứ hai gấp. Bà sợ quá mới gọi đến tôi để xin tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho bà.

Khi bà gọi tôi xin cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho bà tôi hỏi bà xét lại xem bà có làm gì Chúa buồn không? Bà không nhớ gì hết. Bà cứ tìm mãi mà không thấy điều gì bà làm Chúa buồn hết. Tôi bắt đầu hỏi bà có buồn chuyện gì không? Bà không thấy gì hết. Tôi biết bà mới mất chồng cho nên hỏi bà có buồn và cảm thấy cô đơn khi nhà vắng bóng ông chồng của bà không? Bà nói tôi nói quá đúng căn bệnh tâm linh của bà rồi! Kỳ lạ thay, khi tôi vừa nói đến đây là bà nghe nhẹ người ngay sau khi tôi hỏi bà câu hỏi nầy. Bà nói vậy là đúng rồi! Bà đã đi ra thăm mã của ông chồng mổi ngày ngồi bên mộ chồng mà khóc vì bà sống trong căn nhà của bà thì cãm thấy rất là cô đơn cho nên cứ ra ngoài mộ chồng mà ngồi khóc. Tinh thần càng ngày càng suy nhược, thân xác càng ngày càng yếu dần và xương sống càng ngày càng đau làm cho bà dường như muốn tê liệt đôi chân luôn. Kỳ lạ là bà không thấy điều đó làm cho Chúa buồn. Hôm nay bà nói đúng rồi, Chúa nói:” Hãy để người chết chôn người chết!” Tôi không phải thuộc về người chết, tôi tin Chúa Jesus, tôi thuộc về người sống, tôi phải sống cho Chúa Jesus! Rồi bà xem lại bệnh đau cột sống của bà đã tan biến từ lúc nào rồi. Bà đã được Chúa Jesus chữa lành xong ngay tức khắc. Cảm tạ Chúa vì Ngài quá tuyệt vời! Ma quỉ bịt mắt bà không cho bà thấy chuyện bà làm mà Chúa buồn rồi chúng muốn làm bà tâm linh yếu dần sanh bệnh tật rồi chết dần mòn theo ngày tháng mà bà không hề biết. Tôi nói bà biết là bà phạm tội với Chúa là bà đã để người chết là chồng của bà trên Chúa, bà đã quên Chúa rồi và mất lòng tin nơi Chúa là đấng sống và đã cứu bà và chồng bà ra khỏi vòng người chết mà đến sự sống đời đời. Chồng bà hiện nay đang ở trên thiên đàng với Chúa, ông không chết luôn đâu, rồi đây bà sẽ gặp lại ông trên nước thiên đàng. Bà cảm ơn tôi và bà xin tôi cầu nguyện cho bà để Chúa an ủi bà trong những ngày sắp đến.

Hôm nay sau một tuần tôi có gọi lại bà và thăm hỏi xem bệnh đau cột sống của bà ra thể nào? Cám tạ Chúa bà nói tôi rằng bà đi đứng bình thường trở lại không bị đau cột sống nữa. Tôi phải chờ đợi sau một tuần để theo dỏi căn bệnh của bà và để biết rỏ căn bệnh của bà đã được Chúa chữa lành hoàn toàn mới viết lên bài làm chứng nầy. Cảm tạ Chúa Ngài thật tốt lành đối với những con cái yêu quí của Ngài. Nan đề nào cũng có giải đáp nếu chúng ta biết nhờ cậy đến Ngài là thầy thuốc đại tài. Không có bác sỉ nào sánh bằng với bác sỉ Chúa Jesus. Như Kinh Thánh trong He-Bơ-Rơ 13:8 “Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Amen!

Hy vọng bài nầy giúp những ai có nan đề giống như hoàn cãnh bà nầy, như là mới ly dị chồng, mất cha, mất mẹ, mất chồng, mất con, hay mất người yêu, hay là trường hợp nào mà bạn đã để người đó trên Chúa bà buồn khóc hoài, hãy mau thức tỉnh, ăn năn, hầu để Chúa là trên hết, bện tật sẽ tan biến ngay sau đó, tâm linh sẽ được tươi mới, thân xác được khỏe mạnh. Amen!

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH BÀI SỐ 17:
Ngày 1 tháng 11 năm 2016

Cám tạ ơn Chúa chỉ dạy cho tôi viết lên bài chỉ dẩn trong sách DỌN RÁC TÂM LINH từ mấy năm qua, có nhiều người vào cám ơn tôi đã làm theo bài chỉ dẩn được có sự bình an hết lo lắng, đời sống có phước hạnh, và lời cầu nguyện được Chúa đáp lời sau khi làm theo bài xong tự giải phóng mình ra khỏi ách thống trị, áp chế của ma quỉ trên đời sống của họ và nhận được kết quả tốt.

Cũng có nhiều người khác nói họ mới vừa mở sách ra xem bị nhức đầu ngay, muốn ói, khó chịu, đóng sách lại ngay và cãm thấy dể chịu trở lại cho nên sợ không dám mở sách ra đọc. Họ để cuốn sách đó một bên không dám đụng đến mà không biết tại sao. Tôi xin cắt nghỉa cho các bạn rỏ là vì quyển sách nầy đã được Chúa xức dầu xong và Chúa có tác động mạnh mẻ trên tà linh cho nên chúng nó rất sợ hải, tìm đủ mọi cách không cho bạn đọc, vì sợ bị đuổi.

Nếu ai đã làm từ đầu đến cuối thấy kết quả tốt, có nghỉa là họ nhận lảnh được Chúa Thánh linh ngự vào lòng làm đền thờ của Ngài trong thân thể họ, họ nhận được sự vui vẻ bình an trong tâm hồn, khong còn lo lắng buồn phiền nữa. Ngủ ngon giấc không còn có ác mộng hay người nào đến quấy rầy trong lúc họ ngủ nữa. Không còn nóng tánh, buông lo như xưa nữa. Họ được Chúa biến đổi từ con người xác thịt thành con người tâm linh sau khi làm dọn sạch lòng xong và mời Chúa Thánh Linh vào lòng.

MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH (bài số 18)

TÌM TỘI LỔI ĐỂ ĂN NĂN TRONG ÁNH SÁNG SỰ SỐNG:
Hôm nay tôi mới vừa học được một bài học thật quí giá trước mặt Chúa về cách dọn rác tâm linh rất mới mẽ nầy nên tôi chia sẽ ngay cho các bạn.
Hãy học thuộc lòng câu Kinh Thánh nầy:
“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma thi ơ 6:33).
Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là làm sao?
Tôi có ngồi yên lặng để được lắng nghe tiếng Chúa phán bảo nhưng dường như tôi không nghe được tiếng phán nào của Chúa nữa vì mình đang bị tội lổi mình không biết đang lôi kéo, chưa ăn năn với Ngài nên cầu xin điều gì Chúa cũng không nghe được. Như lời Chúa phán trong Ê-Sai 59:1-2:”Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng-nề mà không nghe được đâu. 2Nhưng ấy là sự gian-ác các ngươi làm xa-cách mình với Đức Chúa Trời; và tội-lỗi các ngươi đã che-khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. “
Vậy chúng ta phải làm sao mà đến để tìm kiếm Ngài trong lúc chúng ta mình mẩy đang bị tội lổi làm dơ bẩn áo quần, tìm tội lổi, rác rến tâm linh mà không thấy gì hết vì chúng ta đang bị ma quỉ trói buột trong xiềng xích để làm nô lệ cho chúng nó. Chúng nó cũng đâm thủng con mắt tâm linh của chúng ta biến chúng ta trở thành đui mù và lỏa lồ để làm nô lệ cho chúng nó mà chúng ta không hay biết. Chúng ta cảm nhận được chúng ta đang có bông trái không lành trong chúng ta như là bông trái của xác thịt, nóng tánh, ác mộng, lòng không có sự bình an, ngủ không an giấc, lười biếng không muốn làm việc như xưa nữa. Có điều gì không ổn trong chúng ta mà chúng ta tìm rác rến tâm linh mà không thấy gì? Chính chúng ta cũng cảm thấy ghê tởm chúng ta, tội gì đã làm cho chúng ta xa cách Chúa? Chúng ta không biết đường nào để tự mở trói cho chúng ta được.
Chúng ta đi tìm loài người để thăm hỏi, xin đuổi quỉ giúp cho chúng ta. Loài người cũng có thể nhơn danh Chúa Jesus Christ đuổi quỉ được cho chúng ta nhưng họ không có thể ở nhà chung với chúng ta 24/7 được. Trong một thời gian ngắn, ma quỉ sẽ trở lại chiếm hửu chúng ta như xưa mà chúng còn dắt thêm 7 con quỉ khác để củng cố nội bộ sau khi tái chiếm đồn lủy của chúng trở lại lần thứ nhì. Ma-thi-ơ 12:43-45:”Khi tà-ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô-khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; 44rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa-soạn tử-tế. 45Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy, số-phận người ấy sau lại xấu hơn trước.”
Vậy thì chúng ta phải làm sao? Làm sao để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trong lúc chúng ta mình đầy nhơ nhớp thì ma quỉ lại lôi kéo chúng ta chạy trốn Chúa trong bóng đêm để càng xa cách mặt Ngài như Cain khi xưa để che giấu tội lổi với Chúa và với người. Con đường nầy rất nguy hiểm vô cùng cho tâm linh của chúng ta. Bí quyết của Ngài dạy tôi rằng ma quỉ không bịt miệng chúng ta được để ngợi khen Chúa, để hát tôn vinh Chúa, để kêu vang cầu cứu đến Ngài. Hãy mở miêng ra, lớn tiếng kêu cầu đến sự cứu chuộc của Ngài, ca hát ngợi khen mà vào phía bên trong nơi Chí thánh của Chúa với tất cã tấm lòng thành thật mà tôn vinh, tạ ơn, và ngợi khen Cha thì Cha rất là vui lòng cho chúng ta đến gần Ngài trong ánh sáng của Chúa đang chiếu rọi chung quanh ngai của Ngài mặc dù chúng ta có đang mặc áo dơ bẩn đi chăng nữa, Cha cũng vui lòng. Ma quỉ muốn chúng ta núp trong bóng tối để hoạt động, khi chúng thấy chúng ta đã chạy ra ánh sáng của Chúa thì chúng nó liền bỏ chạy. Lúc đó chúng ta sẽ được chúng trã lại sự tự do thì chúng ta hãy nhìn lại trong ánh sáng của Chúa chúng ta sẽ nhìn thấy mình đang mặc áo nhuốc nhơ, trần truồng và lỏa lồ. Chúa Thánh Linh sẽ cáo trách mổi tội lổi của chúng ta và chúng ta sẽ ăn năn khóc lóc đắng cay trước mặt Cha theo cách chỉ dẩn 5 ngón tay và Cha sẽ nhậm lời cầu xin, tha thứ mọi tội lổi cho chúng ta. Lòng chúng ta sẽ nhẹ nhàng vui thỏa trong tình yêu bao la vô bờ bến của Ngài. Chúng ta sẽ được tái tạo trở nên giống hình ảnh của Cha, có một đời sống mới vui vẽ, bình an, hạnh phúc, đầy phước hạnh trở lại trong vòng tay yêu dấu của Cha mình. Hallelujah!
Các bạn hãy làm đi sẽ thấy kết quả tốt. Xin Chúa ban phước cho các bạn mau tìm được lối về nhà Cha từ ái yêu thương các bạn. Muốn thật hết lòng. Amen!

Ngày 24 tháng 3 năm 2017