Giáo Lý Căn Bản | Basic Foundation175 Videos

Giáo Lý Căn Bản 91 – Lương Tâm

Bài 91 Lương Tâm   GIƠÍ THIỆU : Các chú thích trích từ cuốn “Lương Tâm” của Tiến Sĩ Hallesby; “Thần học theo hệ thống” của Chafer, Khảo cổ Từ điển về các sách Phúc Aâm, tập 3, trang 133. Lương Tâm là gì ? Một cô bé gái trả lời: “Đó là bà nội!!!:” […]

Giáo Lý Căn Bản 88 – Địa Ngục

Bài 88 Địa Ngục   GIỚI THIỆU Trong bài 40 chúng ta đã nghiên cứu về Satan và đã biết rằng Địa ngục hay Hồ lữa là số phận cuối cùng của nó. Dường như các thiên sứ đã phạm tội cùng Satan thậm chí hiện nay đang đợi tại Địa ngục để chờ phán […]

Giáo Lý Căn Bản 87 – Thiên Đàng

Bài 87 Thiên Đàng   GIỚI THIỆU Các Ghi Chú được trích từ D.L Moody (NP số 5) và các số khác. Carpenter Kao (Panhsien, Tây Trung Quốc): “Những người theo Đạo Phật nói nhiều về Địa Ngục bởi vì họ sẽ đi đến đó, chúng ta đề cập nhiều về Thiên Đàng bởi vì […]

Giáo Lý Căn Bản 25 – CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.

Bài 25 CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.   LỜI GIỚI THIỆU: Đức Thánh Linh là một Thân vị Thần Linh có một nhiệm vụ nhất định trên thế giới. Nghiên cứu Thánh Kinh ta thấy Đức Thánh Linh rất tích cực hoạt động. Công tác của Ngài được thể hiện trong vũ trụ và […]

Giáo Lý Căn Bản 85 – NHỮNG VIỆC PHÁN XÉT.

Bài 85 NHỮNG VIỆC PHÁN XÉT.   LỜI GIỚI THIÊU: Trong bài học trước, chúng ta đã nói về sự phán xét chắc chắn sẽ xảy ra và chúng ta đã giới thiệu qua bảy sự phán xét khác nhau. Trong bài học nầy, chúng tôi đề nghị bố cục ngắn gọn về một số […]

Giáo Lý Căn Bản 84 – TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST.

Bài 84 TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST.   LỜI GIỚI THIÊU: Hê-bơ-rơ 9:27 ” Theo như đã định cho loài người ai nấy phải chết một lần rồi chịu phán xét. II Cô-rinh-tô 5:10 ” Ví chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST”. Vì có hơn một lần sống lại thì […]

Giáo Lý Căn Bản 83 – SƯ SỐNG LẠI

Bài 83 SƯ SỐNG LẠI   LỜI GIỚI THIÊU: Khi chúng ta vĩnh viễn chia tay một người thân yêu, nhiều câu hỏi dấy lên trong tâm trí chúng ta đòi hỏi câu trả lời. Gióp 14:14 ” Nếu một người chết có sống lại được không?”. Ông Gióp đã tự trả lời được câu […]

Giáo Lý Căn Bản 82 – Sự Chết

Bài 82 Sự Chết   GIỚI THIỆU Bài trước chúng ta bàn về sự sống. Chúng ta đã cố gắng định nghĩa và tìm hiểu điều đó. Chúng ta xác định rằng sự sống là một giây phút trong thời gian để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Cuộc sống có nỗi buồn rầu vì […]

Giáo Lý Căn Bản 81 – SỰ SỐNG

Bài 81 SỰ SỐNG   GIỚI THIỆU Trong Giăng 11:25 và 14:6, Chúa Jêsus phán rằng Ngài sở hữu sự sống và Ngài là sự sống. Giăng 11:25. “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” Giăng 14:6 […]

Giáo Lý Căn Bản 80 – LUẬT PHÁP VÀ ÂN SŨNG

Bài 80 LUẬT PHÁP VÀ ÂN SŨNG   LỜI GIỚI THIÊU: Có nhiều Cơ đốc nhân được Chúa cứu bởi ân điển nhưng lại cố gắng giữ sự cứu rỗi bằng cách tuân theo luật pháp và giữ các điều răn. Đây là sai lầm của Hội thánh Ga-la-ti mà Phao-lô đã tìm cách sửa […]

Gíao Lý Căn Bản 75 – SỰ LẠC HIẾN

Bài 75 SỰ LẠC HIẾN   LỜI GIỚI THIỆU: 2 Cô-rinh-tô 8:7 “Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trổi hơn về […]

Giáo Lý Căn Bản 66 – HỘI THÁNH

Bài 66 HỘI THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Kinh thánh không nhận bất cứ nhà thơ nào thấy được trên mặt đất như là Hội thánh cả. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ bao gồm tất cả các linh hồn đã được tái sanh, mỗi một người được cứu chuộc bởi huyết báu […]

Giáo Lý Căn Bản 64 – LỄ TIỆC THÁNH

Bài 64 LỄ TIỆC THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Lễ tiệc thánh là thánh lễ do chính Chúa Jêsus sáng lập. Ma-thi-ơ 26:26-29 Chúa Jêsus chỉ dự lễ nầy một lần với các sứ đồ trong đêm Ngài bị nộp. Câu chuyện tiệc thánh đầu tiên được các sách Phúc âm kể lại và qua […]

Giáo Lý Căn Bản 63 – LỄ BÁP TÊM

Bài 63 LỄ BÁP TÊM   LỜI GIỚI THIỆU: Lễ Báp-tem là một đề tài gây tranh luận nhiều, nhưng là đề tài ta phải học hỏi. Trong Công vụ 8:26-40, Phi-líp đã dạy quan thái giám Ê-thi-ô-bi những chân lý sâu xa hơn về Lời Đức Chúa Trời. Chính quan thái giám đã la […]

Giáo Lý Căn Bản 61 – SỰ THỜ PHƯỢNG

Bài 61 SỰ THỜ PHƯỢNG   LỜI GIỚI THIỆU: Sự thờ phượng khác với sự cầu nguyện và ngợi khen. “Lạy Chúa, xin cứu linh hồn con.” là sự cầu nguyện. “Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con ” là sự ngợi khen. ” Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Toàn […]

Giáo Lý Căn Bản 56 – SỰ CẦU NGUYỆN

Bài 56 SỰ CẦU NGUYỆN   LỜI GIỚI THIỆU: ” Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa Jêsus.” ” Cầu nguyện là dâng lên Đức Chúa Trời những nguyện vọng của chúng ta về tất cả mọi điều có cần và có lý, với lòng tin cậy khiêm cung rằng chúng ta sẽ nhận được […]

Giáo Lý Căn Bản 55 – TÌM BIẾT Ý CHÚA

Bài 55 TÌM BIẾT Ý CHÚA   LỜI GIỚI THIỆU: Cơ đốc nhân là một người từ bỏ ý riêng và đầu phục ý Chúa trong mọi việc mình làm suốt cả cuộc đời. Vấn đề mỗi một Cơ đốc nhân đối diện là làm thế nào biết chắc ý chỉ của Đức Chúa Trời. […]

Giáo Lý Căn Bản 52 – XƯNG NHẬN DANH CHÚA

Bài 52 XƯNG NHẬN DANH CHÚA   LỜI GIỚI THIỆU: Ma-thi-ơ 10:32, 33 “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ ra trước mặt Cha ta ở trên trời, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta […]

Giáo Lý Căn Bản 51 – SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI

Bài 51 SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI   LỜI GIỚI THIỆU: Biết chắc về sự cứu rỗi của mình là việc cần thiết, nếu một tín đồ muốn giúp đỡ người khác về phương diện thuộc linh. “Trong Hội thánh của tôi một số nghĩ rằng họ là Cơ đốc nhân, hầu hết họ […]

Giáo Lý Căn Bản 50 – SỰ NÊN THÁNH

Bài 50 SỰ NÊN THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Đây là đề tài rất quan trọng , vì Hê-bơ-rơ 12:14 nói rằng: “Hãy cầu sự bình an với mọi người cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” Trong sự tái sanh, bản chất […]

Giáo Lý Căn Bản 48 – Sự Tha Tội

Bài 48 SỰ THA THỨ TỘI   LỜI GIỚI THIỆU: Do hậu quả của sự sa ngã, mọi người đều trở nên tội nhân. Tội lỗi là điều duy nhất ngăn trở người ta vào thiên đàng, thiên đàng là một nơi thánh và không một tội lỗi nào có thể xâm nhập thiên đàng […]

Giáo Lý Căn Bản 47 – SỰ ĂN NĂN

Bài 47 SỰ ĂN NĂN   LỜI GIỚI THIỆU: Dưới thời Cựu ước, con người sống theo luật pháp, mỗi khi phạm tội người ta xưng ta mình đồng thời dâng một tế lễ và rồi thường là tái phạm những tội lỗi đó. Sự ăn năn của Tin lành là sự xây bỏ khỏi […]

Giáo Lý Căn Bản 46 – ĐỨC TIN

Bài 46 ĐỨC TIN   LỜI GIỚI THIỆU: Đức tin là tin lý căn bản của Cơ đốc nhân trong niềm tin và trong thái độ sống vì chúng ta được cứu bởi đức tin. Ê-phê-sô 2:8. Khi Đấng Christ nói chuyện với dân chúng và chữa lành bệnh tật cho họ, Ngài nhìn thấy […]

Giáo Lý Căn Bản 45 – SỰ NHẬN LÀM CON

Bài 45 SỰ NHẬN LÀM CON   LỜI GIỚI THIỆU: Sự tái sanh bắt đầu đời sống mới trong linh hồn khi một người được sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Sự xưng nghĩa liên hệ đến thái độ mới của Đức Chúa Trời đối với linh hồn đó. Sự nhận làm con nhận một […]

Giáo Lý Căn Bản 44 – SỰ TÁI SANH

Bài 44 SỰ TÁI SANH   LỜI GIỚI THIỆU: Sự qui đạo và sự tái sanh là hai việc khác nhau, sự qui đạo là hành động từ bỏ tội lỗi quay về với Đấng Christ, còn sự tái sanh là được tái tạo trở thành một tân tạo vật (người mới), nhờ quyền năng […]

Giáo Lý Căn Bản 43 – SỰ XƯNG NGHĨA.

Bài 43 SỰ XƯNG NGHĨA.   LỜI GIỚI THIỆU: Một trong những sai lầm hiện nay là cho sự xưng nghĩa và sự tha thứ chỉ là một. Thật ra, sự xưng nghĩa còn hơn cả sự tha thứ, xưng nghĩa là “tuyên bố là công nghĩa.” Vấn đề của Đức Chúa Trời trong sự […]