image_pdfimage_print
jesus-the-creator
0

Bài 1 Ðức Chúa Trời

Bài 1 Ðức Chúa Trời   1. Ðức Chúa Trời là ai? Ðức Chúa Trời là Ðấng tạo thành trời đất, vạn vật, loài người và bảo tồn tất cả. Chúng ta đã từng tôn xưng Ngài là Ðấng Tạo Hóa, là Thượng Ðế, là Ông Trời. “Ôi! chỉ một mình Chúa là Ðức Giê-hô-va […]
images
0

Bài 2 Kinh Thánh

Bài 2 Kinh Thánh   1. Kinh Thánh là gì? Kinh Thánh là một bộ sách gồm 66 quyển, chia ra làm hai phần Cựu Ước và Tân Ước, được khoảng 40 người viết ra bởi sự linh cảm của Ðức Chúa Trời, nên Kinh Thánh được gọi là Lời Ðức Chúa Trời. “Cả Kinh […]
Metaphysical
0

Bài 3 Sự Sáng Tạo

Bài 3 Sự Sáng Tạo   1. Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật bằng cách nào? Ðức Chúa Trời đã dùng Lời của Ngài mà dựng nên trời đất và muôn vật. “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng Thế Ký 1:1). “Bởi đức tin, chúng ta biết rằng […]
37d20efbef_1454944171723
0

Bài 4 Chúa Jêsus và Sự Cứu Chuộc

Bài 4 Chúa Jêsus và Sự Cứu Chuộc   1. Từ khi sa ngã, loài người có tu tâm dưởng tánh để trở nên tốt như trước không? Không! Trái lại, mỗi ngày một bại hoại hư xấu hơn. “Ðức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các […]

Bài 5 Ðức Thánh Linh

Bài 5 Ðức Thánh Linh   1. Ðức Thánh Linh là ai? Ðức Thánh Linh là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Ðức Chúa Trời. Ðức Thánh Linh có thân vị, thần tánh, tư cách và công việc của Ðức Chúa Trời. Ðức Thánh Linh  là Ðức Chúa Trời. a.  Thánh Linh đời đời “Huống chi […]

Bài 6 Sự Cầu Nguyện

Bài 6 Sự Cầu Nguyện   1. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là:       a.  Giải bày lòng mình ra cùng Ðức Chúa Trời “An-ne thưa rằng: Chẳng phải vậy, chúa; tôi vốn một đờn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say; nhưng tôi giãi bày lòng […]

Bài 7 Sự Thờ Phượng Ðức Chúa Trời

Bài 7 Sự Thờ Phượng Ðức Chúa Trời   1. Thờ phượng Ðức Chúa Trời là gì? Thờ phượng Ðức Chúa Trời là dùng linh hồn tâm trí và thân thể để chiêm ngưỡng, ca ngợi, cảm tạ, cầu nguyện, dâng hiến, tương thông và phục vụ Ðức Chúa Trời. “Vậy, hỡi anh em, tôi […]

Bài 8 Mười Ðiều Răn

Bài 8 Mười Ðiều Răn   1. Mười điều răn là gì? Ðược chép ở đâu? Mười điều răn là mười điều căn bản của Bản Luật Pháp mà Ðức Chúa Trời ban cho dân Do Thái và loài người để làm tiêu chuẩn cho cuộc sống của họ và được chép ở Xuất Ê-díp-tô […]

Bài 9 Sự Dâng Hiến

Bài 9 Sự Dâng Hiến   1. Loài người dâng hiến cho Chúa từ khi nào? Từ A-đam, Ê-va và họ đã dạy cho các con của mình. “A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Ðức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người” (Sáng Thế Ký 4:4); […]

Bài 10 Hội Thánh và Các Thánh Lễ

Bài 10 Hội Thánh và Các Thánh Lễ   I. Hội Thánh   1. Hội Thánh là gì? Hội thánh là cộng đồng của những người được Ðức Chúa Trời kêu gọi biệt riêng ra khỏi thế gian, được cứu chuộc bởi Chúa Giê-xu qua sự tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của mình để […]