image_pdfimage_print

Bài 10 Hội Thánh và Các Thánh Lễ

Bài 10 Hội Thánh và Các Thánh Lễ   I. Hội Thánh   1. Hội Thánh là gì? Hội thánh là cộng đồng của những người được Ðức Chúa Trời kêu gọi biệt riêng ra khỏi thế gian, được cứu chuộc bởi Chúa Giê-xu qua sự tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của mình để […]

Bài 12 Sự Tái Lâm Của Chúa Giê-xu

Bài 12 Sự Tái Lâm Của Chúa Giê-xu   1. Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là gì? Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là sự trở lại trần gian của Ngài   2. Có chắc chắn Chúa sẽ tái lâm không? Chắc chắn lắm a.  Tân Ước đề cập đến Chúa tái lâm nhiều […]

Bài 12 Sự Tái Lâm Của Chúa Giê-xu

Bài 12 Sự Tái Lâm Của Chúa Giê-xu   1. Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là gì? Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là sự trở lại trần gian của Ngài.   2. Có chắc chắn Chúa sẽ tái lâm không? Chắc chắn lắm a.  Tân Ước đề cập đến Chúa tái lâm nhiều nhất, […]