image_pdfimage_print

Gíao Lý Căn Bản 75 – SỰ LẠC HIẾN

Bài 75 SỰ LẠC HIẾN   LỜI GIỚI THIỆU: 2 Cô-rinh-tô 8:7 “Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trổi hơn về […]

Giáo Lý Căn Bản 66 – HỘI THÁNH

Bài 66 HỘI THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Kinh thánh không nhận bất cứ nhà thơ nào thấy được trên mặt đất như là Hội thánh cả. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ bao gồm tất cả các linh hồn đã được tái sanh, mỗi một người được cứu chuộc bởi huyết báu […]

Giáo Lý Căn Bản 64 – LỄ TIỆC THÁNH

Bài 64 LỄ TIỆC THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Lễ tiệc thánh là thánh lễ do chính Chúa Jêsus sáng lập. Ma-thi-ơ 26:26-29 Chúa Jêsus chỉ dự lễ nầy một lần với các sứ đồ trong đêm Ngài bị nộp. Câu chuyện tiệc thánh đầu tiên được các sách Phúc âm kể lại và qua […]

Giáo Lý Căn Bản 63 – LỄ BÁP TÊM

Bài 63 LỄ BÁP TÊM   LỜI GIỚI THIỆU: Lễ Báp-tem là một đề tài gây tranh luận nhiều, nhưng là đề tài ta phải học hỏi. Trong Công vụ 8:26-40, Phi-líp đã dạy quan thái giám Ê-thi-ô-bi những chân lý sâu xa hơn về Lời Đức Chúa Trời. Chính quan thái giám đã la […]

Giáo Lý Căn Bản 61 – SỰ THỜ PHƯỢNG

Bài 61 SỰ THỜ PHƯỢNG   LỜI GIỚI THIỆU: Sự thờ phượng khác với sự cầu nguyện và ngợi khen. “Lạy Chúa, xin cứu linh hồn con.” là sự cầu nguyện. “Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con ” là sự ngợi khen. ” Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Toàn […]

Giáo Lý Căn Bản 56 – SỰ CẦU NGUYỆN

Bài 56 SỰ CẦU NGUYỆN   LỜI GIỚI THIỆU: ” Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa Jêsus.” ” Cầu nguyện là dâng lên Đức Chúa Trời những nguyện vọng của chúng ta về tất cả mọi điều có cần và có lý, với lòng tin cậy khiêm cung rằng chúng ta sẽ nhận được […]

Giáo Lý Căn Bản 55 – TÌM BIẾT Ý CHÚA

Bài 55 TÌM BIẾT Ý CHÚA   LỜI GIỚI THIỆU: Cơ đốc nhân là một người từ bỏ ý riêng và đầu phục ý Chúa trong mọi việc mình làm suốt cả cuộc đời. Vấn đề mỗi một Cơ đốc nhân đối diện là làm thế nào biết chắc ý chỉ của Đức Chúa Trời. […]

Giáo Lý Căn Bản 52 – XƯNG NHẬN DANH CHÚA

Bài 52 XƯNG NHẬN DANH CHÚA   LỜI GIỚI THIỆU: Ma-thi-ơ 10:32, 33 “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ ra trước mặt Cha ta ở trên trời, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta […]

Giáo Lý Căn Bản 51 – SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI

Bài 51 SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI   LỜI GIỚI THIỆU: Biết chắc về sự cứu rỗi của mình là việc cần thiết, nếu một tín đồ muốn giúp đỡ người khác về phương diện thuộc linh. “Trong Hội thánh của tôi một số nghĩ rằng họ là Cơ đốc nhân, hầu hết họ […]

Giáo Lý Căn Bản 50 – SỰ NÊN THÁNH

Bài 50 SỰ NÊN THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Đây là đề tài rất quan trọng , vì Hê-bơ-rơ 12:14 nói rằng: “Hãy cầu sự bình an với mọi người cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” Trong sự tái sanh, bản chất […]