Môn Đồ Hoá | Christian Trainning126 Videos

image_pdfimage_print

Một Môn Đồ

Một Môn Đồ – Phần I   Chúng ta đang thảo luận về môn đồ. Chúng ta thấy trước hết môn đồ là một người được tái sanh. Đó là điểm bắt đầu. Anh ta phải được sanh lại và phải không ngừng tăng trưởng trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong hai bài vừa qua, […]

Môn Đồ Can Đảm

Bài # 2 Môn Đồ Can Đảm(1) Hãy đọc Luca 9:23,24 “(23)Ngài lại bảo tất cả các môn đệ :Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình và theo Ta. (24) Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; nhưng ai hy sinh tính mạng […]

Được giải phóng bởi sự tái sanh

Bài 1 Được giải phóng bởi sự tái sanh   Chúng ta bắt đầu với bài học môn đồ”Được giải phóng bởi sự tái sanh” Đọc Côlôse 1:13 trong sánh nổi tiếng này chúng ta có sự mô tả kỳ diệu nhất về Đấng Christ trong toàn bộ Kinh Thánh. “Ngài đã giải thoát chúng […]

SỰ THA THỨ VÀ MỘT LƯƠNG TÂM TRONG SẠCH

SỰ THA THỨ VÀ MỘT LƯƠNG TÂM TRONG SẠCH Phần một : SỰ THA THỨ a) KINH THÁNH NỀN TẢNG: 1Giăng 1:5-9; Ê-phê-sô 4:32; Luca 6:37-38; Hêbơrơ 9:22; Mathiơ 6:14-15; Mác 11:25. b) SỰ THA THỨ LÀ GÌ ? Đức Chúa Trời là sự sáng nên chúng ta bước đi trong sự sáng Ngài, nghĩa là bước […]

Đức Tin Để Được Cứu

Đức Tin Để Được Cứu   a) KINH THÁNH NỀN TẢNG: Giăng 3:16; Luca 13:23-25; Rôma 10:9-13; Rôma 3:21-28. b) LỜI MỞ ĐẦU :  Điều kiện thứ yếu để được vào vương quốc của Đức Chúa Trời là đức tin. Để được cứu và bắt đầu bước theo Chúa Jesus Christ như một môn đồ […]

HUYẾT CỦA CHÚA JESUS

HUYẾT CỦA CHÚA JESUS A.Kinh Thánh nền tảng ? Giăng 6 : 53-57  ; I Giăng 1:7  ;  Hê bơ rơ  9: 11-28 ; Lê vi ký 17:11  ; I Phierơ  1:18-20 . B.    Huyết cuả Chuá Jesus có ý nghĩa gì đối với chúng ta ? 1 .  Chúng ta được cứu chuộc bởi […]

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT TỘI LỖI?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT TỘI LỖI?   a)    KINH THÁNH NỀN TẢNG : Công vụ 2:38-39; Luca 15:7-10; Ê-xê-chi-ên 18:30-32. b)    PHẦN MỞ ĐẦU : Để trở nên một tín hữu, một con cái Chúa điều cần yếu đầu tiên là biết ăn năn tội. Chữ “ăn năn” (Repentance) trong ngôn ngữ Hy-lạp […]

TỘI LỖI LÀ GÌ ?

TỘI LỖI LÀ GÌ ?   A. Kinh Thánh nền tảng ? Rôma 3:23; Rôma 6:23; Ê-sai 59:2. B. Lời mở đầu : Phạm tội là làm điều gì đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời( displease God). Mọi người sinh ra trong thế gian đều phạm tội. Cho dầu người nào đó có tuyệt […]

TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ TRẢ GIÁ

TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ TRẢ GIÁ   a)    Kinh thánh nền tảng : 1.Giăng 15:16       2. Mathiơ 28:18-20    3. Luca 9:23    4. Luca 14:26-35 5. Mathiơ 10:37-39. b)    Vì sao phải Môn đồ hoá ? 1. Chúa Jesus đã chứng tỏ tầm quan trọng của việc môn đồ hóa qua việc huấn […]