Môn Đồ Hoá | Christian Trainning61 Videos

image_pdfimage_print

Na-đáp và A-bi-hu dâng lửa lạ.(Bài số 16)

NHỮNG BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO CẤP LÃNH ĐẠO THUỘC LINH: (sưu tầm) Câu chuyện về Na-đáp và A-bi-hu nghiêm trọng biết bao! Họ trở thành các thày tế lễ vì họ thuộc về dòng họ A-rôn. Đó là tình trạng đúng đắn của gia tộc họ trước mặt Đức Chúa Trời, chứ không […]

Đức Chúa Trời xử lý “Tiên Tri ” – ” Phát Ngôn Viên ” – “Uy Quyền Đại Diện ” của Ngài như thế nào khi họ sai lầm ?(Bài số 12)

BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH Đức Chúa Trời xử lý “Tiên Tri ” – ” Phát Ngôn Viên ” – “Uy Quyền Đại Diện ” của Ngài như thế nào khi họ sai lầm ?(Bài số 12) ( sưu tầm) Đức Chúa Trời rất nghiêm khắc đối với người […]

Một người làm đại diện uy quyền của Đức Chúa phải có khả năng chấp nhận sự xúc phạm. (Bài số 8)

BÀI LÀM TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO CẤP LÃNH ĐẠO THUỘC LINH Một người làm đại diện uy quyền của Đức Chúa phải có khả năng chấp nhận sự xúc phạm. (Bài số 8) ( sưu tầm) Trong 2 Sa-mu-ên chương 16:6-14 chép về việc Si-mê-i rủa sả David , nhưng ông không tranh cãi […]