Huấn Luyện | Trainning296 Videos

image_pdfimage_print
jesus%2014c
0

Giáo Lý Căn Bản 13 – BẢN TÍNH CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài 13 BẢN TÍNH CỦA ĐẤNG CHRIST   LỜI GIỚI THIỆU: Bài học nầy cố gắng trình bày con người thật của Chúa Jêsus. P.A. Torrey ở trong cuốn sách của ông nhan đề “Kinh thánh dạy gì ” đã dành 56 trang cho đề tài nầy. Chúng ta thường hát, hay cầu nguyện “Tôi […]
3-jesus-and-samaritan-woman-well21
0

Giáo Lý Căn Bản 11 – NHÂN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài 11 NHÂN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST   LỜI GIỚI THIỆU: Để trở thành Chúa cứu thế, Đức Chúa Jêsus không những là Đấng thiêng liêng,vô tội; nhưng cũng là một người thật giống như chúng ta trong mọi phương diện. I Ti-mô-thê 2:5 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đấng trung bảo […]
holy-spiritchrist
0

Gíao Lý Căn Bản 9 – THẦN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST.

Bài 9 THẦN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST.   LỜI GIỚI THIỆU: Giáo lý căn bản này thường xuyên bị tấn công bởi nhóm Manalistas Russellites….Niềm tin nơi Thần tánh Đấng Christ là niềm tin chính vào sự cứu rỗi. Rô-ma 10:9 “Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng….” Nghiên […]
jesus-the-creator
0

Bài 1 Ðức Chúa Trời

Bài 1 Ðức Chúa Trời   1. Ðức Chúa Trời là ai? Ðức Chúa Trời là Ðấng tạo thành trời đất, vạn vật, loài người và bảo tồn tất cả. Chúng ta đã từng tôn xưng Ngài là Ðấng Tạo Hóa, là Thượng Ðế, là Ông Trời. “Ôi! chỉ một mình Chúa là Ðức Giê-hô-va […]
images
0

Bài 2 Kinh Thánh

Bài 2 Kinh Thánh   1. Kinh Thánh là gì? Kinh Thánh là một bộ sách gồm 66 quyển, chia ra làm hai phần Cựu Ước và Tân Ước, được khoảng 40 người viết ra bởi sự linh cảm của Ðức Chúa Trời, nên Kinh Thánh được gọi là Lời Ðức Chúa Trời. “Cả Kinh […]
Metaphysical
0

Bài 3 Sự Sáng Tạo

Bài 3 Sự Sáng Tạo   1. Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật bằng cách nào? Ðức Chúa Trời đã dùng Lời của Ngài mà dựng nên trời đất và muôn vật. “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng Thế Ký 1:1). “Bởi đức tin, chúng ta biết rằng […]
37d20efbef_1454944171723
0

Bài 4 Chúa Jêsus và Sự Cứu Chuộc

Bài 4 Chúa Jêsus và Sự Cứu Chuộc   1. Từ khi sa ngã, loài người có tu tâm dưởng tánh để trở nên tốt như trước không? Không! Trái lại, mỗi ngày một bại hoại hư xấu hơn. “Ðức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các […]