Huấn Luyện | Trainning226 Videos

image_pdfimage_print

Giáo Lý Căn Bản 84 – TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST.

Bài 84 TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST.   LỜI GIỚI THIÊU: Hê-bơ-rơ 9:27 ” Theo như đã định cho loài người ai nấy phải chết một lần rồi chịu phán xét. II Cô-rinh-tô 5:10 ” Ví chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST”. Vì có hơn một lần sống lại thì […]

Giáo Lý Căn Bản 83 – SƯ SỐNG LẠI

Bài 83 SƯ SỐNG LẠI   LỜI GIỚI THIÊU: Khi chúng ta vĩnh viễn chia tay một người thân yêu, nhiều câu hỏi dấy lên trong tâm trí chúng ta đòi hỏi câu trả lời. Gióp 14:14 ” Nếu một người chết có sống lại được không?”. Ông Gióp đã tự trả lời được câu […]

Giáo Lý Căn Bản 82 – Sự Chết

Bài 82 Sự Chết   GIỚI THIỆU Bài trước chúng ta bàn về sự sống. Chúng ta đã cố gắng định nghĩa và tìm hiểu điều đó. Chúng ta xác định rằng sự sống là một giây phút trong thời gian để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Cuộc sống có nỗi buồn rầu vì […]

Giáo Lý Căn Bản 81 – SỰ SỐNG

Bài 81 SỰ SỐNG   GIỚI THIỆU Trong Giăng 11:25 và 14:6, Chúa Jêsus phán rằng Ngài sở hữu sự sống và Ngài là sự sống. Giăng 11:25. “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” Giăng 14:6 […]

Giáo Lý Căn Bản 80 – LUẬT PHÁP VÀ ÂN SŨNG

Bài 80 LUẬT PHÁP VÀ ÂN SŨNG   LỜI GIỚI THIÊU: Có nhiều Cơ đốc nhân được Chúa cứu bởi ân điển nhưng lại cố gắng giữ sự cứu rỗi bằng cách tuân theo luật pháp và giữ các điều răn. Đây là sai lầm của Hội thánh Ga-la-ti mà Phao-lô đã tìm cách sửa […]

Gíao Lý Căn Bản 75 – SỰ LẠC HIẾN

Bài 75 SỰ LẠC HIẾN   LỜI GIỚI THIỆU: 2 Cô-rinh-tô 8:7 “Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trổi hơn về […]

Giáo Lý Căn Bản 66 – HỘI THÁNH

Bài 66 HỘI THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Kinh thánh không nhận bất cứ nhà thơ nào thấy được trên mặt đất như là Hội thánh cả. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ bao gồm tất cả các linh hồn đã được tái sanh, mỗi một người được cứu chuộc bởi huyết báu […]

Giáo Lý Căn Bản 64 – LỄ TIỆC THÁNH

Bài 64 LỄ TIỆC THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Lễ tiệc thánh là thánh lễ do chính Chúa Jêsus sáng lập. Ma-thi-ơ 26:26-29 Chúa Jêsus chỉ dự lễ nầy một lần với các sứ đồ trong đêm Ngài bị nộp. Câu chuyện tiệc thánh đầu tiên được các sách Phúc âm kể lại và qua […]

Giáo Lý Căn Bản 63 – LỄ BÁP TÊM

Bài 63 LỄ BÁP TÊM   LỜI GIỚI THIỆU: Lễ Báp-tem là một đề tài gây tranh luận nhiều, nhưng là đề tài ta phải học hỏi. Trong Công vụ 8:26-40, Phi-líp đã dạy quan thái giám Ê-thi-ô-bi những chân lý sâu xa hơn về Lời Đức Chúa Trời. Chính quan thái giám đã la […]

Giáo Lý Căn Bản 61 – SỰ THỜ PHƯỢNG

Bài 61 SỰ THỜ PHƯỢNG   LỜI GIỚI THIỆU: Sự thờ phượng khác với sự cầu nguyện và ngợi khen. “Lạy Chúa, xin cứu linh hồn con.” là sự cầu nguyện. “Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con ” là sự ngợi khen. ” Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Toàn […]