MS4. Luật Về Thầy Tế Lễ1 Videos

MS4. Luật Của Thầy Tế Lễ Code of the Priest

MS4. Luật Về Thầy Tế Lễ ( Mở Bài Học – Thi ) Perry Stone Bài dạy này được xếp hạng như là một trong những bài dạy hay nhất về Hê-bê-rơ trong chức vụ Perry Stone. Nó sự kết hợp Kinh thánh với lịch sử Do thái. Ông đi từ những bí mật của […]