MS9. Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh1 Videos

MS9. Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh

MS9. Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh ( Mở Bài Học – Thi ) Curt Landry Giáo sư Curt Landry dùng Kinh Thánh để trình bày vai trò chiến lược của quốc gia Do-thái trong quá khứ cũng như trong tương lai. -Y-sơ-re-ên và Hội Thánh -1 -Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh – 2 -Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh […]