MS1. Những bí mật tiên tri về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên1 Videos

MS1. Những bí mật tiên tri về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên

MS1. Những bí mật tiên tri về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên ( Mở Bài Học – Thi ) Perry Stone Phần này có bốn bài học, Perry Stone đã cô đọng hàng trăm giờ nghiên cứu tiếng Hê-bơ-rơ của mình thành một bài học về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên. Ông trình bày những […]