MS8. Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi1 Videos

MS8. Các Dòng Giống Nghịch Thù Nhau Enmity Between the Seeds

MS8. Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi ( Mở Bài Học – Thi ) Giáo sư Bill Cloud Trong phần bài học tuyệt vời này Bill Cloud nói đến hai dòng dõi từ Sáng thế ký đến các sách Phúc âm. Ông cho chúng ta thấy hai dòng dõi này luôn tranh chiến lẫn […]