TT – NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO1 Videos

TT – NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO – ISOM2

TT – NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO (  Mở Bài Dọc – Thi ) Phil Pringle -M3.1 Nguyên Tắc Lãnh Đạo Phần 1 -M3.2 Nguyên Tắc Lãnh Đạo Phần 2 Password for video is isomvn