Lớp học mới ISOM đã mở ra trên mạng vào đấu tháng tư 2017

  Lớp học mới ISOM đã mở ra trên mạng vào đấu tháng tư 2017.             Ngày 4 tháng tư, 2017 tối thư ba ở Mỹ và sáng thứ tư ở Việt Nam đã  khai giảng khóa học ISOM mới vào lúc 8:30 PM Eastern Time của Mỹ, tức là 7:30 sáng thứ tư giờ Việt Nam và tiếp tục học mỗi tuần vào thứ ba 8:30 PM Eastern Time.    Ở Việt Nam gìờ học có chút thay đổi:   – Giờ học từ đầu…

Read More

Giáo Lý Căn Bản 02 – THIÊN SỨ

THIÊN SỨ Chúng ta thường nghĩ rằng con người là vật sáng tạo cao cả nhất của Thượng Đế. Thật ra ở giữa Thượng Đế và loài người có một loài thọ tạo khác cao hơn chúng ta, đó là các thiên sứ. Sách Hê-bơ-rơ 2:7 viết, “Thượng Đế tạo con người hơi thấp hơn các thiên sứ một ít” Như thế chúng ta thấy thiên sứ do Thượng Đế tạo nên. CHƯƠNG 6 Các thiên sứ được tạo nên lúc nào thì Thánh Kinh không đề cập nhưng chúng…

Read More

Nỗ Lực Truyền Bá Phúc Âm (Evangelism Explosion)

Chương trình Nỗ Lực Truyền Bá Phúc Âm là việc sử dụng hai câu hỏi chẩn đoán. Sau khi thăm hỏi về đời sống thế tục, bối cảnh tôn giáo của thân hữu, về Hội Thánh chúng ta và về lời chứng cá nhân hoặc của Hội Thánh, ta nêu ra hai câu hỏi chẩn đoán.   Câu hỏi thứ nhất: “Trong đời sống tâm linh hiện tại, bạn có chắc rằng nếu qua đời bạn sẽ vào Thiên Đàng chăng?” Nếu câu trả lời là không biết chắc, chứng…

Read More