Xây Dựng Đức Tin Chuẩn Bi Bạn Cho Cuộc Hành Trình – TB Joshua
Giáo Lý Căn Bản 19 – SỰ THĂNG THIÊN CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST

Bài 19

SỰ THĂNG THIÊN CỦA ĐẤNG CHRIST

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Đời sống của Đấng Christ có thể kể lại theo bốn phép lạ lớn: Sự Giáng sinh, sự phục sinh, sự thăng thiên và sự tái lâm. Hôm nay, chúng ta học phép lạ lớn thứ ba nầy. Sự thăng thiên là biến cố trong đó Đấng Christ từ giã trần gian cách thấy được và trở về Thiên đàng. Ngài giáng thế như một em bé khiêm nhu, Ngài từ giã trần gian như một Đấng chinh phục được tôn vinh. Khi công tác ở dưới đất đã hoàn tất, Ngài bước vào công tác trên trời với việc chuẩn bị sắm sẵn cho chúng ta một chỗ, đồng thời Ngài làm công tác cầu thay của thầy tế lễ thượng phẩm.

I. CÂU CHUYỆN THĂNG THIÊN.

Công vụ 1:9-11 lời mô tả nầy có thể tóm lược trong mấy chữ sau đây: Ngài thăng thiên một cách thấy được và bằng thân thể của Ngài

II. SỰ THĂNG THIÊN ĐƯỢC KINH THÁNH NÓI TIÊN TRI VÀ DẠY DỖ.

o Thi 68:18.

o Thi 110:1.

o Lu-ca 9:51.

o Giăng 6:62.

o Giăng 20:17.

Cựu ước tiên tri và Chúa Jêsus dạy rõ về sự thăng thiên. Lúc bấy giờ các môn đồ cũng không hiểu sự dạy dỗ của Chúa, giống như họ không hiểu về sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Ngài.

III. SỰ THĂNG THIÊN XẢY RA 40 NGÀY SAU SỰ PHỤC SINH.

Chúa Jêsus lưu lại trần thế chưa vội về cùng Cha vì một số lý do:

1. Ngài muốn chứng tỏ rõ ràng không chút nghi ngờ rằng Ngài đã thực sự sống lại từ trong kẻ chết.

2. Ngài lưu lại để ban cho các môn đồ những dạy dỗ khác về đức tin Cơ đốc. Sau khi phục sinh, Chúa Jêsus có thể giải thích thêm về những sự dạy dỗ của Ngài đã từng nói trước về sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Ngài đã hoàn toàn ứng nghiệm. (Công 1:3).

IV.CÁCH CHÚA THĂNG THIÊN.

Lu-ca 24:51 Jêsus Christ giờ nầy đã ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, Ê-phê-sô 1:20.

Một số người nghĩ rằng “Bên hữu Đức Chúa Trời” là câu nói tượng trưng có nghĩa là quyền năng. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây là câu nói theo nghĩa đen nghĩa là địa vị cao quý nhất bên Đức Cha, vì Ê-tiên đã thấy Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời Công vụ 7:56.

Sự thăng thiên là việc thấy được, không phải là chuyện bí mật, các sứ đồ đã thấy, đã chứng kiến. Chúa Jêsus thăng thiên cách cá nhân, thấy được va bằng thân thể Ngài, y như cách mà Ngài sẽ tái lâm đến thế gian nầy.

V. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THĂNG THIÊN.

Thiên đàng là nhà của Chúa Jêsus, cho nên thật là hợp lý khi lại trở về nhà sau khi hoàn tất công tác. Giăng 14:28 “Ta về cùng Cha” lời tiên tri phải được ứng nghiệm, Ngài đã báo trước là Ngài sẽ về cùng Cha và Ngài đã thực hiện điều đó. Giăng 16, theo ý định của Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh sẽ chưa đến ngự vào cho đến khi Đấng Christ thăng thiên. Sự thăng thiên phải đến trước Lễ ngũ tuần giăng 16:7. Sự thăng thiên của Đấng Christ là cần thiết để Ngài “đi và sắm sẵn một chỗ ” Giăng 14:2,3. Thật là kỳ diệu dường nào nếu Chúa Jêsus cứ sống trên đất mãi mãi với quyền năng phục sinh của Ngài, nhưng đó không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Hội thánh của Ngài.

1. Chúa Jêsus đã thăng thiên để hoàn tất công tác cứu chuộc Giăng 20:16,17.

2. Sự thăng thiên của Chúa Jêsus có thể giúp những tín đồ Ngài làm những việc to lớn hơn. giăng 14:12.

3. Chúa Jêsus thăng thiên để bước vào chức vụ cầu thay bên hữu ngai Đức Chúa Cha.

4. Sự thăng thiên của Chúa Jêsus khiến chức vụ của Ngài không còn giới hạn ở Pa-lét-tin nhưng có tính cách hoàn cầu Ma-thi-ơ 28:18.

5. Sự thăng thiên trở thành bằng cớ mạnh mẽ và sự giải thích chắc chắn về sự phục sinh.

VI. MỤC ĐÍCH CỦA SỰ THĂNG THIÊN.

1. Chúa Jêsus đã thăng thiên để tôn vinh Đức Cha Giăng 17:1.

2. Chúa Jêsus thăng thiên để trở thành hoàng tử và Cứu Chúa Công 5:31.

3. Chúa Jêsus thăng thiên làm người đi đầu mở đường cho chúng ta Hê-bơ-rơ 16;20.

4. Chúa Jêsus thăng thiên để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng Giăng 14:12,2, để làm thầy tế lễ cho chúng ta Hê-bơ-rơ 9:21-24 và để ngồi trên ngôi ơn phước. Hê-bơ-rơ 10:12,13.

VII. CÁC KẾT QUẢ CỦA SỰ THĂNG THIÊN.

1. Chúa Jêsus đã ban các ân tứ cho loài người (Ê-phê-sô 4:8). Các ân tứ đó là gì? câu 11 nói: Sứ đồ, tiên tri…

2. Bởi vì Ngài đã thăng thiên nên Đức thánh linh đã giáng lâm Giăng 16:7; Công vụ 2:33.

3. Ngài chứng tỏ rằng tội lỗi đã được rửa sạch bằng cách Ngài an tọa, tỏ ra công việc Ngài đã hoàn tất (Hê-bơ-rơ 1:3).

4. Bởi sự thăng thiên của Ngài ngày nay chúng ta có lòng dạn dĩ đến với Chúa trong sự cầu nguyện (Hê-bơ-rơ 4:14-16).

5. Bởi sự thăng thiên bây giờ Ngài có thể cứu toàn vẹn (Hê-bơ-rơ 7:25), Ngài có thể đưa một tội nhân từ hố sâu tội lỗi lên đến từng trời cao nhất ở cùng với Ngài.

6. Sự hiện diện của Ngài ở các từng trời khiến chúng ta “Lấy lòng thành thật, với đức tin đầy dẫy, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu mà đến gần Chúa” (Hê-bơ-rơ 10:22).

7. Bây giờ, Ngài đang đứng ở ngưỡng cửa thiên đàng mời gọi chúng ta “Hãy nhìn xem Chúa Jêsus” (Hê-bơ-rơ 12:2). Ngài đứng ra như mục tiêu cuối cùng của cuộc hành trình mà chúng ta sẽ đạt đến.

8. Ngày nay, về địa vị mới chúng ta được ngồi với Ngài ở các nơi trên trời (Hê-bơ-rơ 2:6).

9. Ngài đã thăng thiên để làm đầy trọn mọi sự (Ê-phê-sô 4:10).

10. Bây giờ khi Ngài đã thăng thiên, các thiên sứ, các quyền bính, các thế lực đều quy phục Ngài (I Phi-e-rơ 3:22), sự thăng thiên đã thành lễ đăng quang của Ngài.

11. Sự thăng thiên đã trở thành một trong 6 điều trọn lành (I Ti-mô-thê 3:16).

 

KẾT LUẬN:

Bởi sự tôn cao của Chúa Jêsus Christ, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng Jêsus Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Phi-líp 2:9-11. cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh. Chúng ta sẽ chờ đợi cho đến một ngày nào đó Chúa Jêsus được tôn vinh dường ấy. Chúng ta hãy thờ phượng và hầu việc Chúa là Đấng đã thăng thiên. Ngài đã chinh phục cả quy luật của trọng lực và đã về trời bằng phép lạ thăng thiên. Chúng ta hãy sẵn sàng đón Ngài trở lại y như cách Ngài đã lên trời vậy.

Câu hỏi:

1. Bốn phép lạ lớn trong đời sống Chúa Jêsus là gì?

2. Câu chuyện thăng thiên chép ở đâu?

3. Lời tiên tri về sự thăng thiên của Chúa Jêsus chép ở đâu?

4. Đưa ra 2 lý do tại sao Chúa Jêsus không thăng thiên ngay sau khi ngài phục sinh?

5. Mô tả sự thăng thiên.

6. Đưa ra 5 lý do tại sao Chúa Jêsus thăng thiên là cần thiết?

7. Đưa ra 4 mục đích của sự thăng thiên.

8. Đưa ra 7 kết quả của sự thăng thiên.

9. Bài học gì về sự thăng thiên mà chúng ta học được từ I Phi-e-rơ 3:22?

10. Bài học gì bạn học được khi liên kết Ê-phê-sô 4:10 với Ma-thi-ơ 18:20.
[Karaoke TVCHH] 070 – CẤT TIẾNG CA VANG – Salibook
CÔNG THỨC NĂM NGÓN TAY ĐỂ TỰ DỌN RÁC RẾN TÂM LINH

HỌC THUỘC LÒNG VÀ ÁP DỤNG LÀM BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH THẬT THEO CÁCH ĂN NĂN, KHƯỚC TỪ, ĐUỔI TÀ LINH MÀ CHÚA BÀY TỎ, CHỈ DẠY CHO TÔI THEO CÁCH MỚI 7 PHẦN DƯỚI ĐÂY:

1-Chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ .
2-Bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của con trên thập tự giá và đền tội cho con rồi
3- Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho con và Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của con nữa
4-Khước từ tội lổi, hứa với Chúa là kể từ hôm nay con sẽ không làm những tội lổi như thế nữa, con sẽ quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.
5-Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GÂY RA TỘI _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!

(THÍ DỤ bạn nói như sau từ phần 1-5: Trong Danh Chúa Jesus Christ, hôm nay con chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá vì phạm tội (lo lắng trong công việc làm). Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội (lo lắng) nầy của con rồi. Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi (lo lắng) nầy cho con rồi và Cha không còn nhìn thấy tội (lo lắng) nầy của con nữa. Kể từ hôm nay, con hứa với Chúa là con sẽ không (lo lắng trong công việc làm) nầy nữa và quay đầu lại 180 độ. TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH LO LẮNG HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY RA KHỎI TA, CÚT NGAY. AMEN!)

CHÚ Ý: Nếu bạn thấy mình đang có tà linh gây ra nhiều triệu chứng khác nhau như nôn mửa, muốn ói, nhức đầu, chóng mặt, phải đuổi hoài như đuổi con chó trước mặt bạn cho đến khi bạn nghe chúng đi ra khỏi bạn. Bạn sẽ thấy hết triệu chứng đó và nghe người nhẹ nhàng hơn. Nếu đuổi hoài mà nó không đi ra là vì bạn còn đang vướng bận nhiều tà linh khác giống như vậy nữa trong quá khứ chưa khai trình ra với Chúa. Bạn đừng sợ nó, hãy bình tỉnh, nhắm mắt lại tìm thêm những tội lổi bạn đã làm giống như vậy nữa vì còn thiếu xót cho nên ma quỉ còn kiện cáo bạn, chưa chịu đi ra. Nếu bạn moi ra hết rác rến và ăn năn khước từ bằng cách năm ngón tay xong, đuổi trở lại chúng sẽ đi ra hết ngay. Nếu bạn không nhớ hãy xin Chúa Thánh Linh nhắc lại để cho mình nhớ. Không lo lắng, không sợ hãi vì có Chúa Thánh Linh giúp bạn trục xuất tất cả tà linh ra khỏi bạn. Bạn tự đuổi từng con tà linh như thế rất tốt cho bạn vì rác rến sẽ được dọn sạch sẽ. Còn nếu tôi hay một người có ơn khác đuổi giúp, thì chúng sợ mà đi ra nhưng sau đó sẽ trở lại, vì rác rến của bạn vẫn còn, chưa dọn dẹp hết.

Nếu bạn thấy không có triệu chứng gì tà linh đi ra khỏi bạn hết thì tìm thêm tội gia truyền đến cho bạn từ tổ tông ông bà cha mẹ như sau:

6-Xin Cha bày tỏ cho con biết trong hai bên dòng họ nội ngoại của con từ 4 đời trước, có ai trong gia đình con đã phạm tội nầy không? Phần đông là có hết. Bạn hãy chấp nhận tội của tổ tông của bạn làm như là tội của bạn làm và bắt đầu ăn năn với Cha theo như phần số 1 đến phần số 5 phía trên và đuổi quỷ cho đến khi chúng đi ra khỏi bạn như là tội bạn làm.

7-Xong rồi nói: Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con xin Cha bẻ gảy hết tất cã những sự rủa sả trên đới sống của con về tội nầy……của con và tổ tông con đã làm từ đời Adam trở lại. Và kể từ hôm nay, Cha có toàn quyền ban phước ngập tràn ngàn đời trên đời sống của con và gia đình con đời đời mãi mãi. Amen!
SÁCH TỰ DỌN RÁC TÂM LINH (Bấm vào link màu xanh tải về in ra được)

Ruot-Tu don rac tam linh_30-12-16_sua

SÁCH TỰ DỌN RÁC TÂM LINH:
(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha trong sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus)

PHẦN I – HỌC THUỘC LÒNG VÀ ÁP DỤNG LÀM BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH THẬT THEO CÁCH ĂN NĂN, KHƯỚC TỪ, ĐUỔI TÀ LINH MÀ CHÚA CHỈ DẠY CHO TÔI THEO CÁCH MỚI 7 PHẦN DƯỚI ĐÂY:

1-Chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ .
2-Bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của con trên thập tự giá và đền tội cho con rồi
3- Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho con và Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của con nữa
4-Khước từ tội lổi, hứa với Chúa là kể từ hôm nay con sẽ không làm những tội lổi như thế nữa, con sẽ quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.
5-Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GÂY RA TỘI _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!
6-Xin Cha bày tỏ cho con biết trong hai bên dòng họ nội ngoại của con từ 4 đời trước, có ai trong gia đình con đã phạm tội nầy không? Phần đông là có hết. Bạn hãy chấp nhận tội của tổ tông của bạn làm như là tội của bạn làm và bắt đầu ăn năn với Cha theo như phần số 1 đến phần số 5 phía trên và đuổi quỷ cho đến khi chúng đi ra khỏi bạn như là tội bạn làm.
7-Xong rồi nói: Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con xin Cha bẻ gảy hết tất cã những sự rủa sả trên đới sống của con về tội nầy……của con và tổ tông con đã làm từ đời Adam trở lại. Và kể từ hôm nay, Cha có toàn quyền ban phước ngập tràn ngàn đời trên đời sống của con và gia đình con đời đời mãi mãiAmen!

(THÍ DỤ phần 1-5: Trong Danh Chúa Jesus Christ, hôm nay con chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá vì phạm tội (lo lắng trong công việc làm). Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội (lo lắng) nầy của con rồi. Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi (lo lắng) nầy cho con rồi và Cha không còn nhìn thấy tội (lo lắng) nầy của con nữa. Kể từ hôm nay, con hứa với Chúa là con sẽ không (lo lắng trong công việc làm) nầy nữa và quay đầu lại 180 độ. TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH LO LẮNG HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY RA KHỎI TA, CÚT NGAY. AMEN!)

CHÚ Ý: Nếu bạn thấy mình đang có tà linh gây ra nhiều triệu chứng khác nhau như nôn mửa, muốn ói, nhức đầu, chóng mặt, phải đuổi hoài như đuổi con chó trước mặt bạn cho đến khi bạn nghe chúng đi ra khỏi bạn. Bạn sẽ thấy hết triệu chứng đó và nghe người nhẹ nhàng hơn. Nếu đuổi hoài mà nó không đi ra là vì bạn còn đang vướng bận nhiều tà linh khác giống như vậy nữa trong quá khứ chưa khai trình ra với Chúa. Bạn đừng sợ nó, hãy bình tỉnh, nhắm mắt lại tìm thêm những tội lổi bạn đã làm giống như vậy nữa vì còn thiếu xót cho nên ma quỉ còn kiện cáo bạn, chưa chịu đi ra. Nếu bạn moi ra hết rác rến và ăn năn khước từ bằng cách năm ngón tay xong, đuổi trở lại chúng sẽ đi ra hết ngay. Nếu bạn không nhớ hãy xin Chúa Thánh Linh nhắc lại để cho mình nhớ. Không lo lắng, không sợ hãi vì có Chúa Thánh Linh giúp bạn trục xuất tất cả tà linh ra khỏi bạn. Bạn tự đuổi từng con tà linh như thế rất tốt cho bạn vì rác rến sẽ được dọn sạch sẽ. Còn nếu tôi hay một người có ơn khác đuổi giúp, thì chúng sợ mà đi ra nhưng sau đó sẽ trở lại, vì rác rến của bạn vẫn còn, chưa dọn dẹp hết.

PHẦN II –
A – HÃY TÌM MỘT NƠI VẮNG VẼ TRONG PHÒNG KÍN, KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI NÀO KHÁC NGHE NGÓNG. (Nếu nhà có đông người không có nơi vắng vẻ cũng không sao, cứ nói thầm trong miệng Chúa cũng nghe và tà linh cũng vâng lời. Có người đã làm vậy tự đuổi từ từ mổi ngày một chút, lâu ngày cũng xong hết sạch rác rến tâm linh và Chúa cũng đã chấp nhận cho họ được trở về nhà Cha bình an).
B – HÃY ĐEM MỘT CHAI NHỎ ĐỰNG DẦU OLIVE, HAY DẦU ĂN VÀ MỘT CHAI NƯỚC LẠNH. ĐẶT TAY TRÊN HAI CHAI NẦY CẦU XIN NHƯ SAU: “TRONG DANH CHÚA JESUS, XIN CHA BIẾN HÓA HAI CHAI DẦU VÀ NƯỚC NẦY THÀNH HUYẾT CHÚA JESUS ĐỂ GIÚP CON ĐUỔI TÀ LINH TRỤC XUẤT CHÚNG RA KHỎI THÂN THỂ CON TRONG GIỜ NẦY. AMEN!” (Nhớ có sẵn một cái thau hay một cái bao nylon đễ phòng ngừa khi bị ói mữa vì tà linh thường hay đi ra bằng đường miệng. Nhớ làm trong lúc bụng đang đói, hay sau khi ăn cơm xong chừng 1-2 tiếng đồng hồ). Sau khi cầu xin xong thì lấy chai dầu chấm trên tay mình và tự xức dầu vào trên trán, trên hai lòng hai bàn tay, và lòng hai bàn chân của mình, uống ít nước vào để bắt đầu đuổi tà linh ra khỏi mình. Để ly nước gần bên mổi lần đuổi quỉ uống thêm chút ít vào mổi khi tà linh không chịu ra đi.
C – Bạn hãy nhớ trước khi đuổi quỉ phải dâng cho Chúa Thánh Linh những việc bạn sắp làm, cầu xin như sau: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, CON XIN CHÚA THÁNH LINH HÃY ĐẾN TRONG GIỜ NẦY GIÚP CON ĐÁNH TRẬN VỚI TÀ LINH, TRỤC XUẤT RA ĐƯỢC HẾT TẤT CẢ CÁC TÀ LINH HAY UẾ LINH ĐÃ Ở TRONG CON TỪ LÂU MÀ CON KHÔNG HAY BIẾT. AMEN!

PHẦN III – XEM BẢN LIỆT KÊ NHỮNG CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC XỬ DỤNG TRONG PHÒNG CHAT DƯỚI ĐÂY, LẤY VIẾT BIÊN RA HẾT NHỮNG GÌ BẠN ĐÃ LÀM TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA, PHẠM TỘI VỚI CHÚA, GHI RA HẾT TỘI LỔI CỦA MÌNH ĐỂ ĂN NĂN VÀ KHƯỚC TỪ VỚI NGÀI THEO CÁCH ĂN NĂN KHƯỚC TỪ 5 NGÓN TAY PHÍA TRÊN.
Phải làm từng nhóm tội lổi đuổi chung với nhau được như tôi đã làm trong những bài chat của tôi và ăn năn khước từ tự đuổi tà linh cho mình từng nhóm tà linh một (Mổi nhóm có số thứ tự trong 13 phần) cho đến khi nghe chúng đi ra hết khỏi bạn. Bạn hãy theo thứ tự từ số một đến số 13, không nên làm ngoài thứ tự của từng phần. Khi chúng ra đi hết thì bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn lúc mới bắt đầu.

NHỮNG CÂU HỎI ĐƯỢC DÙNG TRONG PHÒNG CHAT:

1- Bạn có tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn chưa? Có buồn giận ai không? Có buồn giân và không tha thứ cho mình không? Bạn hãy nhắm mắt lại và nhớ lại từ bé đến bây giờ: Cha, mẹ, anh em, người bạn trong sở làm, trong nhà thờ, v.v., kêu tên lên từng người một và nói với Chúa với tất cã tấm lòng thành thật như sau: “TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST CON THA THỨ CHO (từng tên một) ÔNG_____, BÀ_____, CÔ_____V.V.” Chừng nào nghe người mình nhẹ nhàng hơn lúc trước mới xong. (Nếu không nhớ thì xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở). Nếu bạn đã có từng bị nhiều bạn bè tụ họp đánh hợp đồng bạn lúc còn nhỏ và bạn đã thù hận, tức giận những người đó thì hãy nhắm mắt lại và nhớ từng tên mổi đứa bạn kêu lên hết, tha thứ từng tên một cho đến khi nghe người nhẹ nhàng mới là xong phần nầy. (Nếu bạn cảm thấy chưa nhẹ nhàng thì hãy làm theo cách 5 ngón tay phía trên đuổi tà linh “buồn, giận, không tha thứ ra khỏi bạn)

2- Bạn có đang lo lắng về điều gì không? Kể lên hết : Tài chánh, con cái, người yêu, thi cử, việc làm, v.v. Bạn phải ăn năn tội lo lắng theo cách năm ngón tay và đuổi tà linh lo lắng đi ra khỏi bạn cho đến khi nghe chúng nó đi ra khỏi bạn với triệu chứng lạ lạ. Cứ tiếp tục đuổi hoài cho đến khi hết nghe triệu chứng lạ đó và nghe người nhẹ nhàng mới là xong phần nầy.

3- Bạn có đang cắt đứt mối liên hệ với người nào không? vì gây gổ hay buồn giận hay không? Bạn hãy ăn năn tội lỗi và hứa sẽ làm hòa trở lại với họ (nếu là người yêu củ thì tha thứ không cũng được vì sợ hiểu lầm).

4- Bạn có thái độ không khiêm nhường không? Chúa dạy phải tôn trọng người khác hơn mình. Bạn hãy nhìn lại chính mình xem có xét đoán, khinh khi người nào không? Chúa ghét kẻ kiêu ngạo và yêu người khiêm nhường.

5- Tà dâm: Xem phim bậy bạ về tình dục, phim X? Đọc hay nghiên cứu sách vỡ văn khoa nói về tình dục nam nữ? Bị người nào sờ mó lúc còn nhỏ (nếu người sờ mó là người trong gia đình thì hãy ăn năn thêm một tội nữa là tội loạn luân)? Thủ dâm (tự làm cho mình thoả mản tình dục)? Liên hệ tình dục với người cùng phái hay khác phái hay bị thu hút đến với người cùng phái tính (đồng tính luyến ái)? Tình yêu đơn phương với người cùng phái hay khác phái? Ban đêm có ma nào đến làm tình với mình không (người tình cỏi âm)? Làm tình trong mộng? Mộng tinh? Ác mộng? Ngoại tình (có gia đình rồi mà còn ăn nằm với người khác)? Làm đĩ điếm (làm tình để lấy tiền)? Tình dục qua phone? Từng bị hãm hiếp (bao nhiêu lần phải kể lên hết)? Ăn nằm với đĩ điếm? Từng hãm hiếp người khác? Linh đến phòng massage (bao nhiêu lần phải nhớ ra, nếu không nhớ thì hỏi tà linh trong danh Chúa Jesus, tà linh sẽ trả lời cho bạn biết con số chính xác)? Linh loạn luân (dâm dục với người trong gia đình, dòng họ gần hay xa), linh đa thê, linh nhiều bạn tình, linh sex với thú vật (thú vật gì phải khai ra), linh sex với đồ vật (sex toys), linh trao đổi tình nhân, trao đổi vợ chồng với bạn bè, linh rình xem phụ nữ tắm, linh nhìn trộm chỗ kín phụ nữ, linh sờ mó trẻ thơ. Nếu đã có gia đình rồi, bạn có liên hệ tình dục với người phối ngẩu trước hôn nhân không? Người tình có gia đình riêng không (nếu có thì bạn phải ăn năn khước từ thêm tà linh phá hại gia cang người khác)? Linh làm tình bằng đường miệng hay hậu môn (mặc dù với vợ mình cũng là tội lổi)?
(Chú ý: Phải nhớ rằng khi bạn có liên hệ tình dục với người nào hay tình yêu đơn phương với người nào thì ma quỉ kiện cáo bạn và trói bạn với người đó bằng một sợi giây vô hình làm cho hai người nên một thịt với nhau rồi. Bạn có thể tự mở trói ra khỏi người đó được trong Danh Chúa Jesus Christ như sau: “TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH MỞ TRÓI SỢI GIÂY VÔ HÌNH HAI NGƯỜI NÊN MỘT THỊT GIỮA TA VỚI ______ NGAY GIỜ NẦY! AMEN!” Bạn phải kêu lên từng tên hết những người mà bạn đã liên hệ tình dục hay sờ mó và ăn năn khước từ đuổi tà linh dâm dục đi, từ hiện tại trở lui đến lúc bạn còn là con trẻ).

6- Bạn có ăn đồ cúng? Thắp hương? Thắp nhang? Uống bùa? Có viếng chùa và có tên pháp danh trong chùa không? Có chấp nhận tên thánh của người khác đặt tên cho mình không đến từ chúa? Cầu cơ? Xem chỉ tay? Xem tướng mạo? Giải điềm? Bói bài? Bói thần đủa? Lên đồng? Thiên văn? Trù ếm? Phong thủy, Tà thuật? Xem chử ký? Phù thủy? Voodoo? Thôi miên? Yoga? Ngồi thiền? Bùa ngải? Vỏ thuật? Múa lân? Có thấy người thân qua đời về nói chuyện với mình không? Có nghe âm thanh lạ bên lổ tai hay không? Thích xem phim kinh dị? ma quái?; Phim bạo động? Phim thần thoại, đọc sách huyền bí? Sách nói về sự tiến hóa? Nghe nhạc Rock, Rap, Satan? Tin dị đoan, mê tín? Vô tín? Không tin ai hết? Có bị ngất đi lần nào không? Nghi ngờ Chúa, Chửi Chúa? V.V.

7- Bạn có bị ghiền hay đam mê những thứ thuộc về thế gian: Xì ke, ma tuý, hút thuốc lá, uống rượu, bài bạc, cá ngựa, mua vé số, cá số, số đề, ghiền café, ăn ngủ quá độ? Chơi video games quá độ? Làm việc quá độ? Đam mê nhạc tình cảm quá độ? Mê vòng vàng hột xoàn? Ham mê mua sắm máy móc mắc tiền xe hơi, phải mắc nợ? v.v

8- Bạn có thói quen không kềm chế được như: Xài phung phí tiền bac? Bần tiện? Chắc bóp? Tham lam? mắc nợ ai chưa trả? ăn cắp vặc? gian lận trong lúc thi cữ chép bài thi? Quá sạch sẻ? Quá dơ bẩn? không ngăn nắp? Có tư tưởng muốn giết người? Muốn tự tử? Nghe tiếng nói trong đầu? Từng phá thai? Tự hủy hoại thân thể? Tự cắt mình? Xâm mình, sửa mắt sửa mủi, sửa sắc đẹp, v.v.

9- Bạn có hình tượng hay bùa ngải trong nhà: Các thứ thần tượng như hình ảnh những thần tượng nhạc đời, nhạc trẻ, nhạc Rock, Rap, mà bạn để dành và rất quí chúng nó? Áo bùa? Lá số tử vi? Ngải hay thuốc của chùa cho hay từ thầy bùa chuộc đem về nhà? Trồng ngải trong sân nhà của mình? Thần tượng: Phật Tổ, Bà Quan Âm? Ông Địa? Thần Tài? Quan Công? Lưu Bị? Trương Phi? Tượng Phước Lộc Thọ? Tượng Bà Maria? Tượng Giô-sép, Tượng Chúa Jesus? Tượng các thánh? Sọ người? Đầu nai? Hình rồng rắn? Ếch? Nhái? Rùa? Phụng? Có đeo nơi cổ tượng vàng nào không (tượng Phật, Thần 4 mặt, zodiac con vật tuổi của mình, tượng bà Mari, tượng hình thập giá có người bị treo trên thập tự giá v.v…) có đeo vòng cẩm thạch không? Hay đeo trên mình những gì mình nghĩ sẽ đem lại vận hên không? Trong nhà có thỉnh cây nào gọi là cây thần tài? Cây tiền tài? cây mai vàng đem may mắn lại cho mình không? Trong nhà có chưng những tượng nho nhỏ bằng gổ hay búp bê hình người kỷ niệm từ các nơi du lịch hay quà tặng từ các bạn bè, nhất là mua từ Phi Châu. Trong nhà có những tấm lịch Tam Tông Miếu xem ngày xem tháng hay lịch có hình rồng rắn v.v. Phải dọn sạch sẻ hết. Những thứ nầy ma quỉ thường lợi dụng để ẩn trốn bên trong nhà các bạn.

10- Bạn có xâm hình trên người hay không (tattoo)? Hình gì? Nếu có xâm mình thì hãy hủy bỏ công việc của tà linh trên hình xâm bằng cách như sau: Lấy chai dầu olive hay dầu ăn lúc nãy đã xin Chúa biến nó thành ra huyết Chúa Jesus thoa vào chổ bị xâm và đặt tay trên hình xâm đó mà trục xuất tà linh ra khỏi ngay: “TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA VÔ HIỆU QUẢ VÀ HỦY PHÁ CÔNG VIỆC CỦA TÀ LINH TRONG HÌNH VẺ ____ NẦY TRÊN THÂN THỂ TA, VÌ THÂN THỂ TA THUỘC VỀ CHÚA JESUS, CHÚNG BÂY LÀ TÀ LINH XÂM MÌNH HÃY LUI RA KHỎI TA ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY TỪ GIỜ NẦY, AMEN!” Khi bạn nghe nóng trên chổ xâm thì bạn biết tà linh đã đi ra khỏi nơi xâm.

11- Bạn có hứa nguyện hay có lời thề gì với các thần thánh hay không? (có hứa gì thì nhớ lại, khai trình lên và hủy phá lời hứa đó trong Danh Chúa Jesus Christ)

12- Bạn có bản tánh xác thịt, cái tôi quá to lớn: Lằm bằm, Kiêu ngạo? Khoe khoang? Hay thổi phồng mọi sự việc? dối trá? Ích kỷ? Tự cao? Cho mình là giỏi, khôn hơn mọi người? Không chịu hoc hỏi? Khinh thường mọi người? Thích kiểm soát người khác? Độc tài? Chửi rủa? Hung dữ? Giận dữ? Hay thách đố người khác? Ganh ghét? Hay cãi lẫy? Hay mách? Nói hành? Gièm chê? Nói xiên nói xéo? Nói mĩa mai? Thô lỗ? Không tin kính? Xấc xược? Không vâng lời cha mẹ? Trái lời giao ước? dại dột? Sợ hãi? Lo lắng? Phiền muộn? Tự ti mặc cảm? Cô đơn? Sầu khổ? Sợ đàn ông/đàn bà/người lạ? Cảm thấy vô dụng, không ra chi? Ghét mọi người, Nóng tánh? Độc ác? Cư xử không công bình? Ghen tương? Không có tình yêu thương? Không có lòng thương xót? Cảm thấy hình dáng của mình không giống người lý tưởng hay thần tượng của mình và buồn chán đời?
Linh lo ra, bị chi phối không tập chú vào trong công việc làm gì, trong lúc cầu nguyện.
Linh lười biếng đọc Kinh Thánh, lười biếng nghe bài giãng.
Linh nói nhiều, linh quá hở môi, không giử kín mọi việ gi.

Nhiều tà linh linh tinh khác sau đây:
-Linh sự chết: Kết ước với người chết qua dây tang chế từ các thầy cúng dâng khăn tang cho ma quỉ, linh mồ mã đót hương dâng hoa quả cho người chết, bán con cho chùa, linh người chết oan, chết đói, chết tai nạn luu thông, nếu thờ lạy, dâng hoa thì nó có thể có quyền hợp pháp đến với họ.
-Linh vô luật pháp, vô tổ chức, vô kỷ luật (bị khước từ trong lòng mẹ, bị đánh đập, tổn thương từ nhỏ, từ người yêu, từ trong gia đình)
-Linh tôn giáo (hay có ý nghỉ gây chia rẻ những nhánh tin lành với nhau),
-Linh sợ hải (sợ bóng tối, sợ thú vật, sợ ma, sợ rắn, sợ dán, sợ chuột, sợ đàn ông, sợ đàn bà, v.v.),
-Linh dị đoan: tin 12 con giáp, tin câu chuyện con rồng cháu tiên, tin chuyện đi qua lửa lúc ở nhà thương mới sanh con về nhà, tin tưởng tuổi không hợp với nhau như “dần thân tỵ hợi tứ hành xung”, sợ người tuổi dần, tết đến đem mãng cầu, dừa, đu đủ, soài chưng trong nhà, tin những cây kiển đem lại phước hạnh, may mắn, v.v., tránh chụp hình 3 người, v.v.,
-Linh gia truyền bị rủa sả: Hãy nhớ lại những người trong gia đình mình 3-4 đời xem có ai làm thầy bùa, thầy pháp, lên đồng, hay chết vì tự tử không? Nếu có thì người dó thường bị bệnh điên loạn, nóng tánh không kềm chế được, thường có ý nghỉ muốn tự tử, ham dâm dục.
-Tà thuật (tà thuật đỏ: hứa nguyện bằng máu, tà thuật vàng: ếm bùa vào người, uống bùa, hay chôn dưới đất bùa màu vàng viết chử đỏ; tà thuật xanh: làm bằng cây ngải và rắn)
-Quỉ lên đồng: có 36 giá đồng (đồng quay, đồng đội, đồng múa)
-Quỉ Phi tôn: liên quan đến cầu hồn, cầu người chết v.v.,
-Linh thú vật: tôn thờ, cầu khẩn thú vật như hổ, chó, mèo, lợn gà, trâu, bò, ngựa, rồng, rắn, đại bàng, cá ông, cá voi, ếch, v.v.,
-Linh tượng người Nam: Di Lạc, Táo quân, Phật tổ Như Lai, những người nam đã chết và được thờ cúng.
-Linh thờ người nữ: Mẹ Maria, bà Chúa kho, bà chúa xứ, bà quan âm, linh nữ vương trên trời, v.v.
-Linh thờ tổ nghiệp: thờ người sáng lập ra ngành nghề của mình (nghề vỏ, nghề hát cải lương, nghề may, nghề đan, v.v.)
-Linh cắt tình duyên kiếp trước (làm hình nhân thế mạng)
-Linh thờ hình trăng lưởi liềm,
-Linh thờ nhân vật nổi tiếng chết in vào áo quần ăn mặc
-Linh cây cảnh được tạo nên hình các con vật được thấp hương tôn thờ.
-Linh trên các bộ bàn ghế được khắc hình rồng rắn.
-Linh cám dổ: dẩn dụ vào tội lổi quen thuộc.
-Linh bạc nhược: làm con người lười biếng, mệt mỏi, nóng nãy, khô hạn
-Linh cô đơn: luôn bị người khác ruồng bỏ
-Linh bệnh tật (gây đau đớn, gây tất cã mọi bênh tật nào trên thân thể),
-Linh “Ahap” cho người đàn ông sợ vợ, vâng phục vợ mặc dù là sai, v.v.
-Linh “Giê-sa-bên”  cho người đàn bà muốn cai trị, nắm quyền chồng, v.v.
-Linh Áp-sa-lôm cho những đứa con ngổ nghịch chống lại cha mẹ, hay những tín đồ chống lại mục sư, cấp lảnh đạo .v.v

13- Bạn hãy nhắm mắt lại hỏi Chúa Thánh Linh xem còn tội lổi nào bạn có ngoài những câu hỏi trên, bạn có làm điều gì kín giấu bẩn thỉu, xấu xa nữa mà sợ người khác biết không? Đây chính là đồ ăn của ma quỉ, cần phải khai trình ra hết và đuổi tà linh đi ra khỏi thân thể bạn, và những gì bạn làm Chúa buồn lòng chưa được kể lên hôm nay nữa xin Ngài chỉ ra TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST Amen!

V- SAU KHI LÀM XONG PHẦN TỰ ĐUỔI TÀ LINH CHO MÌNH RA KHỎI HẾT, NGƯỜI BẠN CẢM THẤY RẤT NHẸ NHÀNG BẠN PHẢI MỜI CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG BẠN THEO BÀI CẦU NGUYỆN MẨU DƯỚI ĐÂY. ĐÂY KHÔNG PHẢI LẢ MỘT BÀI ĐỌC KINH, BẠN NHỚ CẦU NGUYỆN CÁCH THẬT LÒNG VỚI CHA NHÉ:

BÀI CẦU NGUYỆN XIN CHA THA TỘI: TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, HÔM NAY CON NHẬN BIẾT CON LÀ MỘT TỘI NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ, NHƯNG VÌ CHÚA JESUS YÊU THƯƠNG CON NÊN CHẾT THẾ CHO CON TRÊN THẬP TỰ GIÁ RỒI. HÔM NAY CON CHẤP NHẬN SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐÃ ĐỀN TỘI CHO CON XONG RỒI, NÊN BÂY GIỜ TỘI LỔI CON ĐÃ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA, LÒNG CON ĐƯỢC HUYẾT CHÚA RỬA SẠCH VÀ XEM NHƯ TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI. XIN CHA CHẤP NHẬN CON, HÔM NAY CON NHƯ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG XIN BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ NHÀ CHA. XIN CHA GHI TÊN CON VÀO SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NẦY. XIN CHA BAN CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI LÒNG CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI LUÔN SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN CHÚA THÁNH LINH GÌN GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỜI NẦY VÀ DẠY DỖ CON ĐI THEO Ý CHA. XIN CHA BẺ GÃY TẤT CẢ NHỮNG ÁCH CỦA SỰ RỦA SẢ TRÊN GIA ĐÌNH CON VỀ TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI AĐAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CON XIN CHA SAI 6 THIÊN SỨ ĐI THEO CON BẢO VỆ CON KỂ TỪ HÔM NAY HẦU MA QUỈ KHÔNG LÀM HẠI CON ĐƯỢC. XIN CHA GIÚP CON ĐÁNH ĐUỔI HẾT TẤT CẢ TÀ LINH NÀO HỢP PHÁP HAY BẤT HỢP PHÁP CÒN XÓT LẠI ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ VÀ TÂM TRÍ CON: TÀ LINH DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RƯỢU CHÈ, VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHÁC CHƯA ĐƯỢC KỂ LÊN NỮA, XIN ĐUÔI CHÚNG XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY. CON TIN CẬY CHA MÀ HẾT LÒNG CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, AMEN! 
9 CÁCH TÔN CAO CHÚA NƠI LÀM VIỆC

9 CÁCH TÔN CAO CHÚA NƠI LÀM VIỆC

Nhiều người cho rằng “lao động vì mưu sinh, làm việc để có tiền trang trải cuộc sống”… Có bao giờ bạn nghĩ: Chúa đặt bạn nơi đang làm việc để bạn bày tỏ Chúa cho đồng nghiệp?

Có rất nhiều cách làm vinh hiển danh Chúa nơi làm việc, đây chỉ là một vài điểm khởi đầu. Bạn có thể thêm vào danh sách dưới đây những gì Chúa bày tỏ. Cốt yếu là: Dù bạn làm gì, hoặc ăn hoặc uống hoặc làm việc… hãy làm tất cả để Đức Chúa Trời được tôn vinh như Ngài xứng đáng.

Nhờ cậy Chúa

Làm việc trong sự nương cậy Chúa. Không có Ngài bạn không thể thở, suy nghĩ, cảm nhận, thậm chí trò chuyện, nói chi đến “ảnh hưởng thuộc linh” nơi công sở. Sáng thức dậy, hãy để Chúa biết bạn khát khao Ngài. Hãy cầu nguyện dâng trọn ngày làm việc cho Chúa và xin Ngài giúp đỡ.

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con (Proverbs/Châm Ngôn 3:5-6).

“Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (John/Giăng 15:5).

Trung thực

Hãy trở nên đáng tin cậy cách toàn diện và chi tiết nhất trong công việc. Đúng giờ, tập trung công việc trọn thời gian. “Ngươi chớ trộm cắp”, nhiều người trộm thời gian của chủ bằng… lười biếng, chứ không hẳn về tiền bạc.

Trau dồi kỹ năng

Hãy trở nên chuyên nghiệp hơn trong mọi việc. Đức Chúa Trời không chỉ ban ơn cho lòng trung thực, mà còn ban khả năng nữa. Hãy trân trọng món quà ấy và là người quản gia thật tốt. Việc phát triển khả năng đặt trên nền tảng nương cậy Chúa và lòng trung thành.

Định hướng cho doanh nghiệp

Khi bạn có thể ảnh hưởng và cơ hội, hãy tạo nét đặc biệt cho văn hóa công sở, để những kết cấu, chính sách, nguyện vọng và mục tiêu đều hướng đến Đấng Christ.

Ảnh hưởng

Hãy hướng đến những việc ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống hơn là phá hoại tâm hồn. Nhiều ngành công nghiệp gây những tác động tồi tệ (phim ảnh khiêu dâm, cờ bạc, nghiện ngập, phá thai, lừa đảo…). Nhưng cũng có nhiều ngành tác động tốt đẹp cho cuộc sống, không ảnh hưởng tiêu cực đến linh hồn. Hãy nhờ cậy Chúa hướng dẫn. Bạn có cơ hội và dịp tiện để hành động.

Yêu thương

Hãy phục vụ người khác: xung phong mua thức ăn, lái xe, chuẩn bị cho buổi dã ngoại… Hãy quan tâm đến người khác, không chỉ chuyện phiếm, mà còn là những gánh nặng, tổn thương của họ. Hãy yêu đồng nghiệp để họ biết về Đấng Yêu thương, Đấng gánh lấy mọi gánh nặng…

Mối quan hệ tốt

Nơi làm việc là “mạng lưới” các mối quan hệ được xây dựng bằng giao tiếp. Hãy đem lối sống Cơ đốc vào nơi làm việc khi giao tiếp với đồng nghiệp: đừng giấu ánh sáng Chúa, hãy chiếu ra như ngọn đèn đặt nơi cao. Vui vẻ. Gần gũi. Hân hoan.

Tiền bạc

Chỗ làm là nơi bạn kiếm (và tiêu) tiền, tuy vậy, tiền bạc là của Chúa chứ không phải của bạn. Bạn chỉ là người được giao trách nhiệm quản lý. Hãy biến những gì bạn kiếm được trở thành dòng chảy của lòng phóng khoáng theo cách quản lý tiền bạc của Chúa. Đừng chỉ để kiếm tiền. Hãy làm, có tiền để giúp đỡ và đầu tư vào “thử thách” dâng hiến (Malachi 3:10). Hãy khiến đồng tiền bạn làm ra nói lên Đấng Christ mới là châu báu thật sự.

Biết ơn

Luôn tạ ơn Chúa vì cuộc sống, sức khỏe, công việc… Hãy là một nhân viên biết ơn thay vì một người hay phàn nàn, để lòng biết ơn Chúa tuôn chảy trong tinh thần khiêm nhường. Hãy đặt mục tiêu được biết đến như một người luôn tràn đầy hy vọng, khiêm tốn và biết ơn Chúa nơi làm việc.

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 10:31)

 
5 THÓI QUEN GIẾT CHẾT TĂNG TRƯỞNG THUỘC LINH

Điều gì làm đức tin bạn cằn cỗi, xa cách Chúa?

1. Nóng giận

Một anh chàng mất bình tĩnh với vợ và làm những điều khiến anh vô cùng hối hận. Tức giận luôn là vấn đề khi chúng ta mất bình tĩnh. Tôi không nói đến sự phẫn nộ chính đáng, ví dụ khi thấy trẻ bị ngược đãi, bỏ rơi hay nạn phá thai, cướp bóc… thì tức giận là đương nhiên.

Mất bình tĩnh là khi từ ngữ ngớ ngẩn “bay” ra từ môi miệng bạn trong những hoàn cảnh không đáng: ai đó chen ngang khi bạn đang chờ đến lượt. Bạn không bao giờ có thể thu hồi lại những từ đã nói, và để thu dọn thiệt hại gây ra khi nóng giận, bạn phải mất gấp 10 lần thời gian phát ra cơn giận đó.

James viết: “Cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời“, vì vậy chúng ta nên “bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại” (James/Gia-cơ 1:20-21). Nóng giận phá huỷ sự tăng trưởng thuộc linh, vì bạn luôn phải kiểm soát thiệt hại bằng cách cố gắng xin lỗi, ăn năn, nó phá hủy lời chứng Cơ đốc của của bạn.

2. “Bỏ sự nhóm lại”

Tôi biết một cặp vợ chồng gặp vấn đề với Hội Thánh. Họ không thường xuyên đi nhà thờ. Nếu có 5 ngày Chúa Nhật, họ sẽ vắng 2 ngày, sau đó là 3 ngày. Một thời gian sau, họ hoàn toàn bỏ nhóm. Người đàn ông bắt đầu uống rượu và bị cuốn vào những nội dung khiêu dâm. Vợ ông sắp bỏ ông, và ông liên lạc với tôi để được tư vấn. Điều mà ông và vợ đã làm là “bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm” (Hebrews/ Hê-bơ-rơ 10:25), và họ đã bỏ lỡ sự khích lệ lẫn nhau trong Hội Thánh (Hebrews/ Hê-bơ-rơ 10:26).

Bỏ việc nhóm lại nghĩa là không ở trong thân thể Đấng Christ, đánh mất niềm vui thờ phượng Chúa. Họ bỏ lỡ mối thông công của anh em trong Chúa và vụt mất cơ hội được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa. Họ “chết đói” vì thiếu Bánh hằng sống, thuộc linh cằn cỗi. Đó là nguyên nhân khiến họ ly dị.

3. Không đọc Kinh Thánh và cầu nguyện

Cầu nguyện là nhịp đập tâm linh của tín hữu. Nhịp độ chậm chạp hoặc giảm đi, đó là sự suy giảm thuộc linh, sự liên kết giữa họ với Đức Chúa Trời cũng bị ảnh hưởng. Không đọc Kinh Thánh thường xuyên cũng giết chết sự tăng trưởng thuộc linh. Nhiều người đang phải vật lộn với đức tin: họ nghi ngờ sự cứu rỗi, sau đó là ngừng đọc Kinh Thánh. Càng ít cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, càng có nhiều thói quen không tốt. Đọc Kinh Thánh làm giảm bớt nghi ngờ, tương tự với sự cầu nguyện.

4. Không công chính

Nếu không công chính, chúng ta đang làm buồn Đức Thánh Linh và dập tắc công việc của Ngài trong chúng ta. Một số tín hữu đang gian lận thuế. Romans/Rôma 13:7 chép “trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính”.

Không công chính giết chết tăng trưởng thuộc linh. Bạn không thể đọc Kinh Thánh khi Kinh Thánh kết án sự thiếu công chính, Kinh thánh làm bạn khó chịu. Không công chính không chỉ giết chết sự tăng trưởng thuộc linh, nó còn cướp đi niềm vui cứu rỗi.

5. Ích kỷ

Sứ đồ John/Giăng viết: “Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được?” (I John/I Giăng 3:17). Đó là câu hỏi rất hay. Có người dâng hiến cho Hội Thánh, ông nói: “Tôi đã cho Hội Thánh 1.500 đô, tôi nghĩ Hội Thánh nên…”. Dù ông ấy hào phóng, nhưng ông vì lợi ích cá nhân, ông muốn kiểm soát Hội Thánh.

Nhiều người ít dành thời gian, công sức và tiền bạc cho Chúa, cho anh em. Nhưng khi gặp vấn đề, họ hỏi: “Chúa ở đâu? Bạn bè tôi đâu?”. Vậy, bạn đã ở đâu khi người lân cận cần giúp đỡ nhưng bạn không sẵn lòng? Đức Chúa Trời là Đấng ban cho rời rộng, và tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng nên hào phóng hơn.

Hãy đo nhiệt độ thuộc linh bạn và tự hỏi: Tính khí của tôi đang cai trị tôi, hay tôi đang kiểm soát tính khí mình? Cuộc sống cầu nguyện và đọc Kinh Thánh của tôi có giảm sút không?

Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho bạn nhiều hơn.

Tác giả: Mục sư Jack Wellman; Bản dịch.
BÀI VIẾT DÀNH CHO NGƯỜI NAM YÊU MÊN CHÚA (BÀI SỐ 29)

NHỮNG BÀI VIẾT LÀM TĂNG TRƯỞNG PHẦN TÂM LINH

BÀI VIẾT DÀNH CHO NGƯỜI NAM YÊU MÊN CHÚA (BÀI SỐ 29)

Hiện nay có nhiều sách viết dạy người Nam cơ đốc phải làm gì? Nhưng bài viết nầy với sự bày tỏ cua Chúa ba ngôi giúp chúng ta chút ít về những vấn đề cần thiết trong đời sống người nam để học hỏi chung với nhau.

PHẦN I-NHỮNG ĐIỂM RIÊNG CỦA NHỮNG NGƯỜI NAM KHÁC LỨA TUỔI:

1- TỪ TUỔI CÒN ĐỘC THÂN CHƯA CÓ VỢ HAY ĐÃ LY DỊ VỢ SỐNG ĐỘC THÂN:

Lúc còn thanh niên chưa có vợ, các bạn trai trẻ nên gìn giữ thân thể trong sạch, tìm kiếm Chúa hết lòng để Cha sẽ ban cho bạn một người vợ tốt, tin kính Chúa hết lòng, có một đời sống gia đình hạnh phúc, con cái được mạnh khoẻ khôn ngoan. Bạn nên nhớ là thân thể bạn là đền thờ của Đức Chúa Trời, và bạn sẽ là chủ gia đình trong tương lai. Bạn là người nắm tay lái con thuyền của gia đình bạn. Nếu con thuyền đi lac hướng sẽ gây nguy hiểm đến tánh mạng của những người trong gia đình bạn. Ví dụ như người lái xe nếu chở đông người trong chiếc xe của mình mà uống rựu, say xỉn, đâm đầu vào cái gì thì cã những người ngồi trong xe đều chết hay bị thương nặng. Người đàn ông là như thế. Trách nhiệm rất nặng với gia đình mình. Hãy chuẩn bị từ lúc còn trẻ tuổi, học hỏi Kinh Thánh, áp dụng lời Chúa dạy, sống đời sống trong sạch không theo bạn bè hút thuốc, xì ke, ma tuý, bài bạc, rựu chè, say sưa, gái gú v.v. Không nghe những áp lực từ người thế gian như là:” Làm trai mà không biết hút thuốc, uống rựu, bài bạc, chơi gái là không phải làm trai. Họ gọi là “tứ đổ tường” cho nên nhiều trai trẻ lúc còn độc thân thường phải bị mắc vào mạng lưới tội lổi nầy hết. Cái bẩy của quỷ dử đưa ra lưới những chàng trai trẻ hư hỏng cã cuộc đời, làm hư hỏng thế hệ con cháu của họ từ đời nầy sang đời khác mà không thoát ra khỏi được.

Hãy viết ra trên tờ giấy cầu xin Chúa tìm cho mình một người vợ có những đặc tính như trên giấy mình biên ra, hãy chờ đợi Chúa sẽ làm việc đem đến cho mình người vợ như ý mình thích. Nhớ tìm người phụ nử tinh kính Chúa, còn con gái, trinh tiết để làm mẹ cho những đứa con của mình.

Đàn ông ly dị vợ phải biết sống một đời sống trong sạch, tìm kiếm Chúa hết lòng. Không sống như vợ chồng với bạn gái nào mà không cưới hỏi, không có giấy kết hôn vì sống như thế coi như là phạm tội tà dâm. Người phạm tội tà dâm sẽ không được cứu rỗi, cho dù có được sự chấp nhận của hội thánh hoặc mục sư của họ.

2- LÚC ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH RỒI:

Lúc đã lập gia đình rồi thì người đàn ông phải biết cai trị vợ mình. Hãy biết lấy uy quyền Chúa ban cho người nam mà làm chủ gia đình mình. Không uỹ mị như đàn bà con gái, hết sức cưng vợ mới cưới của mình, chìu chuộng vợ hết lòng vì sợ bị vợ bỏ như nhiều người đàn ông khác. Nhiều người vì sợ vợ bỏ cho nên nghe theo lời vợ. Vợ bảo gì thì làm nấy, không biết rằng mình đang được Cha ban cho uy quyền trên người vợ mình mà dạy dổ vợ con vâng phục mình. Chồng là đầu của vợ như Chúa Jesus là đầu hội thánh của Ngài. Hãy biết rằng trong người vợ của mình có 2 ý nghỉ trái ngược với nhau:

1-Người đàn bà muốn tìm một người chồng có uy quyền trên họ, cứng rắn dạy dổ họ như người cha dạy con cái vậy. Họ cứ thử điều khiển người chồng của mình xem có dám nói không với họ hay không? Cái gì cũng đòi, cái gì cũng xin xỏ, làm theo ý riêng của họ xem thử người chồng có dám chống lại họ hay không? Đàn bà vì bị con rắn thời xưa ám ảnh như bà Eva thường hay làm đủ mọi thứ để bắt phục, để cai trị người chồng của mình, sai chồng làm công việc nhà, sai đi đổ rác, sai đi rửa chén, sai đi chợ mua nầy, sắm nọ, v.v. để thử chồng của mình xem anh có xương sống không? Họ làm bẹ sườn của chồng nhưng bao giờ cũng muốn tranh quyền với chồng trong mọi công việc lớn hay nhỏ trong gia đình. Người chồng phải biết giử vững vị trí của mình, uy quyền của mình. Cái gì vợ làm sai phải khiển trách vợ như dạy đứa trẻ vậy. Cha cho người chồng uy quyền đó, cho nên nếu không biết giử lấy thì sẽ mất đi mà khó lấy lại được và ma quỷ nó sẽ cười. Chẳng bao lâu người vợ hiền ngoan của mình sẽ biến dạng dần dần moc nanh vuốt như dracula để cắn nuốt chồng rồi khinh khi chồng, ly dị chồng, chê rằng chồng mình là hèn nhát, sợ vợ, không có xương sống, đồ bỏ, không xài được. Đây chính là con mồi ngon của satan vì cã hai vợ chồng đang bị tà linh Giê-sa-bên và A-háp xâm nhập đánh bại trên chiến trường thuộc linh như trong những bài viết trước.

2- Nếu người chồng cứng rắn không sợ vợ bỏ, dám sữa dạy vợ mình với tình yêu thương là trên hết, không nóng tính thì sẽ thấy sự khác biệt trên người vợ mình ngay. Ban đầu nàng giận dổi, giả vờ khóc lóc, giận chồng, làm đủ trò lừa đảo chồng là không bằng lòng với hành động không thương vợ của anh v.v. Nhưng sự thật sẽ trái ngược lại. Ông chồng nào mà dám nói không với người vợ yêu quí của mình trong mọi công việc lớn hay nhỏ, dạy vợ như dạy con mình, không nóng tánh, dạy với tình yêu thương, vợ sẽ nể người chồng của mình và kính trọng, vâng phục chồng mình, xem chồng như là người hiếm có trên trần gian nầy. Người vợ bắt đầu hãnh diện vì có được một tấm chồng có xương sống chứ không phải như người chết nhát, sợ vợ, lòn cuối dưới vợ mình như nhiều cặp gia đình khác. Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau và người vợ sẽ không muốn ly dị người chồng nào mà có bản lỉnh đàn ông bao giờ. Ma quỷ sẽ bỏ chạy không phá vở hạnh phúc gia đình họ đucợ vì họ đang sống làm theo đúng với lời Chúa trong Kinh Thánh dạy bảo.

3-TỪ LÚC ĐÃ CÓ CON RỒI:

Hãy đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Cho vợ ở nhà trông con cái trọn thời gian không cho vợ đi làm kiếm tiền thêm trong lúc con còn nhỏ tuổi, chưa đến tuổi đi học. Khi con đến tuổi đi học thì người vợ có thể làm bán thời gian trong lúc con đến trường học. Khi con đi học về thì phải có mẹ ở nhà đi đưa rước con cái đi học về. Hãy biết cứng rắn dạy dổ con cái mình nên người, không cưng chìu con cái hư hỏng. Nhìn xem người mẹ có cưng chìu con quá độ hãy dạy vợ. Thường thường con hư tại mẹ cưng chìu nhưng cũng do lổi tại người chồng không biết dạy vợ.

4-TỪ LÚC CÓ SUI GIA, CHÁU NGOẠI CHÁU NỘI:

Giử trách nhiệm với con dâu, con rể. Không xen vào chuyện riêng tư của con cái. Đối xử công bình với đôi bên. Hãy giử khoảng cách với con dâu, không gần gủi quá mức với con dâu sanh ra nhiều sự bất bình ghen tương trong gia đình. Hãy dạy dổ con trai biết gìn giử uy quyền Cha ban cho con trai của mình trên người vợ hầu chúng nó sống hạnh phúc bên nhau trọn đời không bị gãy đổ.

5-LÚC GOÁ BỤA Ở MỘT MÌNH:

Nên tìm một người bạn đời khác thì sẽ sống lâu hơn là đàn ông goá vợ sống một mình. Chúa tạo dựng ra người đàn ông cần phải có người vợ giúp đở cho nên nhiều người đàn ông goá vợ chết sớm sau khi vợ qua đời. Nhưng nếu họ tái vá thì sống lâu hơn những người ở một mình sau khi vợ qua đời.

PHẦN II-NHỮNG ĐIỂM CHUNG MỌI NGƯỜI NAM CẦN PHẢI CÓ:

Chúa tạo dựng người nam là đầu, phụ nử là bẹ sườn của người nam. Phụ nữ giúp chồng nhiều công việc nhà nhưng nhiều người chồng cải lại lời Chúa dạy không biết giử vững vị trí của mình trong gia đình, trong xã hội cho nên yếu xìu, đi làm việc ngoài không ai mướn hết vì không có xương sống, ai gọi thì dạ, ai bảo thì vâng, xã hội không cần những người đàn ông như thế. Chúa tạo dựng người nam phải đổ mồ hôi trán mới có mà ăn có nghỉa là người nam phải làm những công việc nặng nhọc cần tốn hao sức lực lao động. Người nam có đầu óc làm những công việc lớn lao ngoài xả hội, cần sức khoẻ, cần cù, lao động, làm việc chính trị, lảnh đạo v.v. Mổi người được Chúa tạo dựng ra cách khác nhau để cùng chung xây đắp hạnh phúc gia đình. Hai người Nam và nữ hổ trợ cho nhau có tánh tình khác nhau nhưng bổ túc cho nhau để lo xây đắp hạnh phúc gia đình, xây tổ ấm, nếu họ biết kính sợ Chúa và làm theo lời Cha chỉ dạy trong Kinh Thánh. Mổi người nữ là cái bẹ sườn của người nam mà Chúa Cha đã tạo dựng ra. Nếu họ biết vâng phục Cha hoàn toàn thì Ngài sẽ sắp xếp cho hai người gặp được với nhau và trở nên vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau. Còn ngược lại thì ma quỷ xen vào, kiện cáo gia đình họ và gây chia rẻ, ly dị, v.v.

1-HÃY CHÚ TRỌNG TRAO DỒI NGƯỜI NGƯỜI BỀ TRONG SAO CHO HOÀN HẢO:

-Hãy siêng năng, chớ lười biếng. Muốn cho vợ nể nang mình thì phải siêng năng. Có rất nhiều công việc trong nhà cần phải làm. Nếu rãnh thì giúp vợ một tay trong việc nhà không để vợ sai khiến. Người đàn ông nên tự nguyện làm công việc nhà giúp vợ, không nên để vợ làm một mình cực khổ, trong lúc đó thì mình ngồi xem T.V. một mình. Hãy làm xong công việc phụ vợ cho sớm thì ngồi xem T.V. chung với vợ mình mới là hạnh phúc. Nếu vợ sai thì không làm. Vì vợ sai được chồng thì khinh khi chồng mình. Làm công việc vì yêu vợ và tự nguyện gánh vác việc nhà giúp phụ vợ chứ không phải làm vì bị vợ sai khiến. Điều nầy hãy nhớ rỏ, nói thẳng cho vợ biết anh thấy em cực khổ anh giúp em một tay vì anh yêu em chứ không phải vì em sai anh được. Người đàn ông biết tự trọng được vợ nể nang, người đàn ông chưa trưởng thành, vợ sai đâu làm đó bị vợ khinh khi.

-Loài người nhìn bề ngoài nhưng Đức Giê Hô Va nhìn thấy trong lòng. Hãy có tấm lòng bao dung quãn đại như Chúa Jesus, không ích kỷ, nhỏ nhoi, moi móc chuyện linh tinh. Hãy it nói, vì người đàn ông nói nhiều là người tánh đàn bà bị ảnh hưởng của người mẹ, không ai ưa, làm tổn thương người khác. Khi nóng tính thì hãy im miệng lại, không nói nhiều lời. Khi thấy người khác không vui thì ngậm miệng mình lại.

-Hãy tìm đủ mọi cách sống vừa lòng mọi người trong gia đình mình và trong cộng đồng hầu cho mọi người thấy một người nam xứng đáng như Chúa dạy trong Kinh Thánh.

-Làm tròn bổn phận làm cha, dạy vợ con cái biết kính sợ Đức Giê Hô va. Không bị Chúa quở trách nói rằng cây nào không sanh ra trái sẽ bị đốn bỏ quăng vào hồ lửa đời đời.

-Hãy cẩn thận gìn giử môi miệng mình không nói nhiều lời, không đoán xét, nói hành, nói xấu vợ con mình với người khác.

-Khi nói chuyện với người khác phái nhìn thẳng vào mắt họ, không liếc mắt đưa tình cười rỡn với người khác phái làm người khác hiểu lầm.

2-KHÔNG NÊN QUÁ CHÚ TRỌNG VẼ ĐỆP BỀ NGOÀI

-Không nên đến văn phòng bác sỹ để sửa sắc đẹp: sửa mắt, sửa mũi, v.v.

-Không nên nhuộm tóc màu khác hơn màu mà Chúa tạo dựng ra mình hay nhuộm tóc bạc thành tóc đen. Hãy chấp nhận những gì Cha tạo ra mọi sự đề tốt đẹp.

-Không nên xâm mình, xâm chân mày, đeo bông tai.

-Không nên đeo nhẩn, vòng vàng, hột xoàn quá độ, khoe của trên thân thể của mình. Con người có giá trị bề trong chứ không có giá trị bên ngoài vì đeo vàng vòng, hột xoàn.

-Không nên mua sắm máy móc mắc tiền khoe khoang.

3-CÁCH ĂN MẶC ĐƠN SƠ, GIẢN DỊ.

-Ăn mặc đơn sơ, kín đáo, giản dị là tuyệt vời nhất. Không theo thời trang.

-Không nên ở trần như mọi người khác vì là hoàng tử nước trời.

-Không ăn mặc áo quần áo đàn bà mà phạm tội với Chúa.

4-NẾU LỞ PHẠM TỘI PHẢI LÀM GÌ?

-Ăn năn xưng tội ra với Cha bằng cách 5 ngón tay làm theo bài TỰ DỌN RÁC TÂM LINH trên hình avatar của tôi.

-Không tiếp tục làm như vậy nữa, quay đầu 180 độ với Cha, Ngài sẽ đẹp lòng tha thứ cho bạn. Cha hứa dù cho tội đỏ như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, dù đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên, nếu biết mình có tội hãy ăn năn trở về bên Chúa, từ bỏ con đường tà thì Cha sẽ tha thứ mọi tội lổi cho bạn.

Cám ơn các bạn đã theo dỏi bài viết của tôi. Hy vọng rằng bài nầy như là tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người nào sống không đẹp lòng Chúa quay đầu trở lại ăn năn hâu được cứu rỗi linh hồn, ra khỏi vũng bùn nhơ. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus)
HÃY TRÁNH XA TIÊN TRI GIẢ LÀ SÓI ĐỘI LỐT CHIÊN (Bài số 15)

NHỮNG BÀI LÀM TĂNG TRƯỞNG ĐỜI SỐNG TÂM LINH

HÃY TRÁNH XA TIÊN TRI GIẢ LÀ SÓI ĐỘI LỐT CHIÊN (Bài số 15)

Tại sao chúng ta khó nhận diện nhóm tiên tri giả hơn là nhóm tà giáo? Vì những người tiên tri giả là công cụ của quỷ satan, chính là chó sói đội lốt chiên cho nên khó nhận diện từ xa và nếu không nhìn kỷ với cặp mắt tinh vi của Chúa ban cho chiên thật của Ngài thì chúng ta dể lầm và đến gần sẽ bị chúng ăn thịt chúng ta hết. Họ nhái giống đạo Chúa, có nhiều điều rất giống đạo Chúa của chúng ta nhưng bề trong là quỷ satan trá hình dối gạt loài người cho nên rất khó nhận diện nhóm tiên tri giả hơn là nhóm tà giáo.

Chúa dạy chúng ta chỉ cần nhận diện người nào có một triệu chứng trong mấy điều nầy là tiên tri giả ngay. Ma quỷ biết nhiều người đang nhìn biết bộ mặt thật của chúng nó cho nên nó giử rất kín không cho ai nhìn nhận ra chúng nó nhưng Chúa chúng ta ban cho chiên thật của Ngài những dấu hiệu sau đây của chúng nó để chúng ta nhìn biết được ngay và lột được mặt nạ chúng nó.

15Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông-sói hay cắn-xé.

Có tất cã 5 điều dể nhớ về tiên tri giả, chó sói đội lốt chiên sau đây:

1-TỰ TÔN MÌNH LÊN (TÔI).

Người hay tự tôn mình lên hay dạy người khác tự tôn mình lên không để Chúa là số một trong đời sống của họ. Họ ham danh, ham lợi , lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cã những gì họ nói đều muốn tôn cao tên tuổi của họ, kéo mọi người thích và theo họ. Chính Chúa là đấng giúp chúng ta đổi đời, biến đổi con người của chúng ta, nhưng người đó hay khoe rằng mình đã làm được mọi sự đó, còn dạy người khác rằng hãy tin tưỡng nơi chính mình thì làm mọi sự đều được hết. Chử tôi, tôi, tôi thường được nhắc đến nhiều lần trong lời nói người đó.

2-TÀ DÂM (TÌNH)

Những người tiên tri giả thường có cặp mắt dâm dục rất dể nhận diện. Vì bãn tánh xác thịt là của ma quỷ cho nên chúng ta rất dể nhận diện ra được bãn tánh xác thịt của họ. Họ đi đâu thì hay để cặp mắt nhìn vào người khác phái với cặp mắt dâm dục, thèm khát dục vọng, làm mọi người khó chịu. Thường nếu sống gần họ thì sẽ thấy vợ hay chồng hay nổi cơn ghen với người đó. Người phối ngẩu không tin tưỡng vào những công việc họ làm và thường dối gạt gia đình trong mọi việc. Họ là người có hai lòng và giả hình. Thường thường hay kiêu ngạo, nóng tính, độc ác, khoe khoang, v.v. Chúa dạy nhìn trái biết cây là vậy.

3-THAM TIỀN:

4- CHE GIẤU KÍN ĐÁO LẼ THẬT TRONG LỜI KINH THÁNH:

-Mục đích họ là đi dụ dổ chiên Chúa tách ra khỏi nhóm để đi theo họ chứ không đi tìm người ngoại dắt đưa về với Cha. Họ là kẻ giả hình, là người pharisi, không có uy quyền của Chúa ban cho để dắt đưa những người trong gia đình họ về với Chúa được vì bông trái độc ác, không có bông trái lành. Họ thường nói ra những lời tiêu cực đầy nọc độc giết người với những ai chống đối họ, và nịnh hót những ai ưa thích họ. Họ chính là công cụ của ma quỷ mà chính họ không hay biết. Thường thường hãy nhìn kỷ là trong gia đình chỉ có một mình họ theo đạo Chúa mà thôi.

-Thường thường họ theo Chúa Jesus mà thôi, không dám đến gần Chúa Cha. Họ tránh Chúa Cha vì biết mình gian dối, tội lổi, chạy trốn Chúa Cha như Adam và Cain ngày xưa. Họ hay dùng chử Chúa, Chúa, và cho rằng là Chúa của họ là Chúa ba ngôi mà phủ nhận, không tôn thờ Đức Chúa Cha.

(Cũng có một số tà giáo khác có sự khác biệt rỏ ràng hơn rất dể nhận diện là họ phủ nhận Chúa Jesus, tôn thờ Chúa Cha mà thôi như nhóm Đức Chúa trời mẹ, Chứng Nhân Giê-Hô-Va v.v.)

Mong rằng những dấu hiệu nầy giúp các bạn nhận diện ra ai là tiên tri thật, ai là tiên tri giả đề khỏi bị sa vào bẩy vò của ma quỷ mà hư mất linh hồn. Xin Cha cho các bạn có sự khôn ngoan hơn trong vấn đề nhìn trái biết cây nầy. Ai là chiên thì nghe tiếng Cha, học hỏi từ nơi Cha Lẽ thật của Ngài hầu không bị vướng vào bẩy của quỷ dử. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha qua Đức Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus )
Loi Chua la ngon den cho chan toi, anh sang cho duong loi toi

Loi Chua la ngon den cho chan toi, anh sang cho duong loi toi ( Thi Thien 119:105 )