Nhac Thanh | Christian music62 Videos

God Love -Tình Chúa

Khi tình yêu con còn mơ, tin yêu con dệt thơ, thì tình Chúa hững hờ. Chúa vẫn đôi tay trông chờ, đôi mắt vương lệ mờ, nhưng con vẫn làm ngơ. Rồi khi tình yêu con tan vỡ, tin yêu con sầu khổ, chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn giang tay trông chờ, […]

Come Holy Spirit // House of Heroes Worship // GMF Netherlands & Myanmar Choir

Enny Tsay3 months ago When tsunami hit Indonesia on Sept.28, 2018, Holy Spirit warn a Christian Pilot to take off before the schedule, just 3 minutes before the tsunami. He and 140 passangers were saved by God. The Pilot said that he often sings ” I sing praises to Your Name, oh Lord while working. […]