Forum

Mùa Lễ Tạ Ơn  

  RSS

Eminent Member Admin
Joined:4 months  ago
Posts: 46
11/11/2017 2:01 pm  

Mùa lễ Tạ Ơn - Thanksgiving

Tạ Ơn Tình Chúa - xuống dương trần

Tạ Ơn ngày tháng năm có Chúa

Tạ Ơn Cha - Vũ trụ tán Danh

 

Ngày Lễ Tạ Ơn - khắp hành tinh

Năm châu bốn bể - khắc ghi hình

Tình Cha - Thiên Chúa thương nhân loại

Qua chính hành trình - Đấng Giáng Sinh

 

Bao Lễ Tạ Ơn mãi diễn ra

Ngôi Hai Thiên Chúa - Nối Tình Cha

Tin Ngài - Một tình thương cao cả

Ngài ban đời mới khải hoàn ca

 

Lòng con Tạ Ơn mãi Tạ Ơn

Kính dâng vinh hiển Đấng Ba Ngôi

Kính Tạ Ơn Chúa - Lòng kính cẩn

Huyết Thánh Ngôi Hai cứu muôn dân 

 

Kính Tạ Ơn Chúa luôn yêu thương

Tình Ngài tuyệt đẹp trong vuông tròn

Đất trời giao hội ngời ánh sáng

Chúa cứu chúng con Ơn sắc son 

 

Kính Tạ Ơn Chúa - Danh muôn phương

Sống trong Tình Chúa sống ngoan cường

Thờ Cha , ngợi Danh Cha cả sáng

Kính Tạ Ơn - Cha của chúng con .

Edited: 2 weeks  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register