Forum

Chúa ̣Đem  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
15/02/2019 4:39 pm  

Đem môn đồ lên núi

Phierơ , Giacơ và Giăng 

Ngài biến hóa trước họ

Mặt Ngài như mặt trời 

Áo Ngài như ánh sáng

Có Môise và Êli

Hiện đến thưa cùng Ngài

 

Phierơ bèn cất tiếng 

Lạy Chúa , tốt lắm đây

Đẹp Chúa tôi đóng ba trại

Cho Chúa và Môise , Êli

 

Người đang nói , bỗng mây rực sáng

Che phủ những người và tiếng phán

Đây Con yêu dấu đẹp lòng Ta 

Hãy nghe lời Con Ta mọi đàng

 

Khi môn đồvừa nghe 

Té sấp mặt xuống đất

Họ sợ hãi vô cùng

 

Ngài lại gần rờ , phán

Hãy đứng dậy đừng sợ 

Môn đồ vừa ngữa mặt 

Chỉ thấy một mình Chúa .

 

Ngài và môn đồxuống 

Ngài bèn ra lịnh cấm 

Sự các ngươi vừa thấy

Chớ thuật lại cùng ai

Cho đến khi Con Người

Từ kẻ chết sống lại

 

Môn đồbèn hỏi tại sao

Các thầy thông giáo đã nói 

Êli phải đến trước ?

Đức Chúa GiêSu đáp

Thật Êli phải đến trước

Mà sửa lại mọi việc

 

Nhưng này nghe Ta phán 

Êli đã đến rồi

Và người ta không nhận

Song họ xử tự ý .

 

Con người phải chịu khốn 

Cũng như vậy  , bởi họ ;

Môn đồ bèn hiểu Ngài

Nói vềGiăng Báptít .

-Theo ý Mathiơ 17 -Sự hóa hình .

 

---------------------------

 

Lên cao trước các môn đồ

Ngài đã biến hóa sáng lòa thánh thay

Mặt trời ánh sáng Ngài đây

Hai tiên tri cựu , trên mây cạnh Ngài

 

Lạy Chúa , Phierơ xin Ngài

Xin đómg ba trại cho Thầy và hai

Còn đang nói bỗng rực mây

Tiếng Cha vang dội phán đầy quyền năng

Đây chính con yêu dấu Ta

Đẹp lòng Ta lắm mọi đàng , hãy nghe

 

Môn đồ thất kinh té liền

Chúa rờ đụng đến bảo khuyên tỉnh rồi

Mở mắt chỉ thấy Chúa thôi

Cùng đi xuống núi , phán lời nhớ ngay

Đừng thuật cùng ai chuyện này

Đợi Ngài sống lại , thuật rày tự do

 

Êli đến trước đã xong

Nhưng họ không biết , tự lòng xử thôi

Con Người cũng chịu khốn cùng

Như Giăng cũng chịu án chùng thương đau .

 


Quote
Share:
(Visited 17232 times, 1 visits today)

Please Login or Register