Forum

Theo ý Thi Thiên 119 : 9-16  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
23/08/2018 9:39 pm  

Người trẻ tuổi phải làm sao

Cho đường lối mình trong sạch ?

Phải cẩn thận theo lời Chúa

 

Chớ lạc các điều răn Chúa

Hãy giấu lời Chúa trong lòng

Để không phạm tội cùng Chúa

 

Ngợi khen Đức JêHôVa

Cầu Ngài chỉ dạy luật lệ

Vui mừng về đường lối Chúa

Như vui mừng của quí hiếm

 

Suy gẩm về giềng mối Chúa

Chăm xem ưa thích lời Chúa

Để không quên lời của Chúa .


Quote
Share:
(Visited 17232 times, 1 visits today)

Please Login or Register