Forum

MẸ KỂ CON NGHE  

Page 5 / 5
  RSS

 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
18/04/2018 4:44 am  

BĂNG QUA SÔNG GIÔ-ĐANH

 

Biển Đỏ ngày xưa Chúa giúp đời

Giô Đanh chảy xiết sóng tả tơi

Hô-Va Đức phán cùng lãnh đạo

Chỉ cách qua sông lộ phép Người

 

Tế lễ bưng hòm giao ước trước

Tiên phong dẫn lối nước lìa đôi

Đầu nguồn chặn thác không cho chảy

Lộ đất băng đường dễ dân tôi ..

 

Nhắc nhở Hô-Va làm phép lạ

Mười hai táng đá chất lòng sông

Nơi này tế lễ dừng chân đứng

Kỉ niệm nơi đây đất cạn dòng

 

Đoàn người tất tả đã qua sông

Ngoái lại nhìn ra nước bỗng trào

Ào ạt dòng sông tràn thác đổ

Lên bờ thoát nạn vượt Giô-Đanh  ...

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
17/05/2018 4:07 am  

TƯỜNG THÀNH GIÊ-RI-CÔ

 

Tường thành vững chắc Giê-ri-cô

Chẳng biết lam sao phá vỡ hồ

Phép lạ HôVa đều có thể

Nghe lời Cha phán phải nên theo :

 

“Người cùng lính gác kéo đi quanh

Giao Ước khiêng theo đúng sáu ngày

Tế lễ thổi kèn đi đằng trước

Nhưng ngày thứ bảy - bảy lần quanh “

 

Y lời Đức phán Giô-suê đã :

Hét lớn hồi dài kèn thổi ra

Sập đổ tường thành và hủy diệt

Kẻ thù khiếp sợ phép HôVa !

 

Giô-Suê giết hết lòng còn giận

Mọi thứ cho kho chỉ bạc vàng

Vật quý vào lều trong cất giữ

Huy hoàng thắng trận quá vẻ vang

 

Còn đây dò thám vào nhà RaHap

Cứu sống gia đình cả Hap luôn

Lời hứa hôm qua nay là thật

Nhờ dây thắt đỏ cửa thò ra ..

 

 

 


ReplyQuote
Page 5 / 5
Share:
(Visited 17232 times, 1 visits today)

Please Login or Register