Forum

Con Kính Yêu Thiên Chúa  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
23/06/2019 9:07 pm  

Con kính yêu Thiên Chúa

Với tất cả tâm linh

Với tất cả trí tuệ

Với tất cả đời con

 

Con đội ơn Thiên Chúa

Đấng thương xót cứu rỗi

Đấng chữa lành gia ơn

Cho đời con hầu Chúa

 

Con lắng nghe tiếng Chúa

Tiếng tình thương cội nguồn

Con qùy xuống cúi xin

Cha dẫn con khắp chốn

 

Cho con không tự bước

Tự bước sẽ gập ghềnh

Xin Chúa bước kéo con

Chúa độ trì tiến bước

 

Con vui trong tình Chúa

Con đại hạnh tôn thờ

Đức Chúa Trời vinh hiển

Đấng chúc phước thế nhân

 

Đời có Cha đời an

Nhà có Cha nhà lành

Ai tin Cha được cứu

Hưởng phước báu tuyệt luôn

 

Con không thể nói hết

Bằng ngôn ngữ phàm nhân

Lòng con kính thờ Chúa

Với tâm thành hiến dâng

 

Kính lạy Cha kính yêu

Kính tạ ơn Cha nhiều

Đời đời xin chúc tán

Tình Cha vô biên cương .


Quote
Share:
(Visited 17224 times, 1 visits today)

Please Login or Register