HOME

image_pdfimage_print

Giáo Lý Căn Bản 13 – BẢN TÍNH CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài 13 BẢN TÍNH CỦA ĐẤNG CHRIST   LỜI GIỚI THIỆU: Bài học nầy cố gắng trình bày con người thật của Chúa Jêsus. P.A. Torrey ở trong cuốn sách của ông nhan đề “Kinh thánh dạy gì ” đã dành 56 trang cho đề tài nầy. Chúng ta thường hát, hay cầu nguyện “Tôi […]

Giáo Lý Căn Bản 11 – NHÂN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài 11 NHÂN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST   LỜI GIỚI THIỆU: Để trở thành Chúa cứu thế, Đức Chúa Jêsus không những là Đấng thiêng liêng,vô tội; nhưng cũng là một người thật giống như chúng ta trong mọi phương diện. I Ti-mô-thê 2:5 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đấng trung bảo […]

Gíao Lý Căn Bản 9 – THẦN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST.

Bài 9 THẦN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST.   LỜI GIỚI THIỆU: Giáo lý căn bản này thường xuyên bị tấn công bởi nhóm Manalistas Russellites….Niềm tin nơi Thần tánh Đấng Christ là niềm tin chính vào sự cứu rỗi. Rô-ma 10:9 “Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng….” Nghiên […]

ISOM Khoa 1 – A1 Nền Tảng Đức Tin 1-6

ISOM Khoa 1 – A1 Nền Tảng Đức Tin 1-6 Mục Sư Bayless Conley đang quản nhiệm một hội thánh hơn 5000 thành viên. Môn học nầy rất lý tưởng dành cho người mới tin Chúa. Các tín lý căn bản được trình bày rõ ràng, dễ hiểu. -Kinh Thánh Là Lời Của Đức Chúa […]

ISOM Khoa 1 – A2 Nếp Sống Siêu Nhiên 1-10

ISOM Khoa 1 – A2 Nếp Sống Siêu Nhiên 1-10 Mục Sư Tiến Sĩ A. L. Gill Và vợ, bà Joyce Gill được biết như là nhà truyền giáo quốc tế và là tác giả của trên 20 quyển sách và tài liệu giảng dạy có số bán hàng đầu trên thế giới. Một quyển trong […]

ISOM Khoa 1 – A3 Tân Ước Lược Khảo 1-10

ISOM Khoa 1 – A3 Tân Ước Lược Khảo 1-10 Trong loạt bài nầy, tiến sĩ John Amstutz dạy mười bài từ sách Mathiơ đến Khải Huyền. Sau 27 năm giảng dạy môn Tân Ước Lược Khảo, sự trình bày của ông về Lời Chúa rất sáng tỏ, rõ ràng. Ngoài đó, ông còn giữ […]

ISOM Khoa 1 – A4 Ngợi Khen & Thờ Phượng 1-5

ISOM Khóa 1 – A4 Ngợi Khen & Thờ Phượng 1-5 Tiến sĩ Lamar Boschman  là tác giả của các sách về Sự Thờ Phượng có số bán nhiều nhất: The Rebirth of Music, A Passion for His Presence and Future Worship. Ông là khoa trưởng của viện International Worshipm và đã điều khiển nhiều ca […]
(Visited 120 times, 8 visits today)