Căn Bản Phúc Âm

CĂN BẢN PHÚC ÂM Đạo của Chúa bao gồm nhiều giáo lý quan trọng, nhưng năm điểm sau đây là những điều căn bản: 1. Điểm thứ nhất: Mọi người đều có tội Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Tội không nhất thiết […]

Giáo Lý Căn Bản 01 – THƯỢNG ĐẾ và BA NGÔI

Quyển Giáo Lý Căn Bản của Cơ đốc giáo nầy được biên soạn cho các tín hữu mới tin, chuẩn bị làm lễ báp têm và gia nhập hội thánh. Tuy nhiên các tín hữu đã tin nhận Chúa lâu năm cũng có thể sử dụng để ôn lại những hiểu biết của mình về […]

Giáo Lý Căn Bản 02 – THIÊN SỨ

THIÊN SỨ Chúng ta thường nghĩ rằng con người là vật sáng tạo cao cả nhất của Thượng Đế. Thật ra ở giữa Thượng Đế và loài người có một loài thọ tạo khác cao hơn chúng ta, đó là các thiên sứ. Sách Hê-bơ-rơ 2:7 viết, “Thượng Đế tạo con người hơi thấp hơn […]

Giáo Lý Căn Bản 03 – Sự Tái Sinh Hay Sinh Lại

Sự Tái Sinh Hay Sinh Lại Sự tái sinh là một trong những giáo lý căn bản của Cơ đốc giáo. Thật ra giáo lý nầy khiến Cơ đốc giáo khác hẳn các tôn giáo khác vì nó cho chúng ta thấy quyền năng biến đổi của đạo Chúa. Đừng quên rằng trong số những […]

GiáoLý Căn Bản 04 – THÁNH KINH

THÁNH KINH Từ ngữ ‘Thánh Kinh’ do chữ Hi-lạp ‘biblos’ có nghĩa là ‘sách.’ Tuy nhiên Thánh Kinh không phải là sách thường mà là một pho sách thánh. Nói chung Thánh Kinh là một tập hợp 66 sách được nhiều tác giả viết ra trong hơn 1.500 năm. Pho sách thánh nầy chia làm […]