Giáo Lý Căn Bản 25 – CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.

Bài 25 CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.   LỜI GIỚI THIỆU: Đức Thánh Linh là một Thân vị Thần Linh có một nhiệm vụ nhất định trên thế giới. Nghiên cứu Thánh Kinh ta thấy Đức Thánh Linh rất tích cực hoạt động. Công tác của Ngài được thể hiện trong vũ trụ và […]

Gíao Lý Căn Bản 75 – SỰ LẠC HIẾN

Bài 75 SỰ LẠC HIẾN   LỜI GIỚI THIỆU: 2 Cô-rinh-tô 8:7 “Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trổi hơn về […]

Giáo Lý Căn Bản 1 – SỰ THỰC HỮU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Bài 1 SỰ THỰC HỮU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI   LỜI GIỚI THIỆU: Để bắt đầu nghiên cứu giáo lý Thánh kinh, chúng ta phải bắt đầu với Đức Chúa Trời. Chúng ta thường xuyên được các nhà vô thần, các nhà hoài nghi, và những người ưa chất vấn hỏi vặn, thách thức chúng […]

Giáo Lý Căn Bản 37 – Tội Lỗi

Bài 37 TỘI LỖI   LỜI GIỚI THIỆU: Trong bài trước chúng ta học về sự sa ngã của loài người, vì cớ tội lỗi của A-đam. Ngày nay người ta chế giễu tội lỗi và xem đó chỉ là một sự yếu đuối hay chỉ là khuynh hướng của con người. Khi con người […]
jesus11
0

Giáo Lý Căn Bản 12 – SỰ VÔ TỘI CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài 12 SỰ VÔ TỘI CỦA ĐẤNG CHRIST.   LỜI GIỚI THIỆU: Chúng ta đã học biết Chúa Jêsus được sinh ra vô nhiễm nguyên tội không có bản tính tội lỗi, do sự kiện Ngài giáng sinh bởi trinh nữ, sự việc nầy không theo công lệ loài người. Trong bài học nầy, chúng […]

Giáo Lý Căn Bản 48 – Sự Tha Tội

Bài 48 SỰ THA THỨ TỘI   LỜI GIỚI THIỆU: Do hậu quả của sự sa ngã, mọi người đều trở nên tội nhân. Tội lỗi là điều duy nhất ngăn trở người ta vào thiên đàng, thiên đàng là một nơi thánh và không một tội lỗi nào có thể xâm nhập thiên đàng […]

Giáo Lý Căn Bản 80 – LUẬT PHÁP VÀ ÂN SŨNG

Bài 80 LUẬT PHÁP VÀ ÂN SŨNG   LỜI GIỚI THIÊU: Có nhiều Cơ đốc nhân được Chúa cứu bởi ân điển nhưng lại cố gắng giữ sự cứu rỗi bằng cách tuân theo luật pháp và giữ các điều răn. Đây là sai lầm của Hội thánh Ga-la-ti mà Phao-lô đã tìm cách sửa […]

Giáo Lý Căn Bản 2 – THÂN VỊ VÀ BẢN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Bài 2 THÂN VỊ VÀ BẢN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.   LỜI GIỚI THIỆU: Sự nghiên cứu về Đức Chúa Trời đã từng là tham vọng của các triết gia trải qua bao nhiêu đời nay. Một số người ngồi lại rồi cố gắng về lãnh vực của một Hữu thể vĩnh cửu. Nhưng sự […]

Giáo Lý Căn Bản 38 – CON NGƯỜI LÀ MỘT HỮU THỂ BA NGÔI

Bài 38 CON NGƯỜI LÀ MỘT HỮU THỂ BA NGÔI   GIỚI THIỆU: Con người gồm 3 phần kết hợp nhau: thể xác, hồn và linh. Có hai khúc Kinh thánh dạy rõ ràng con người gồm có 3 phần. o I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em […]
jesus%2014c
0

Giáo Lý Căn Bản 13 – BẢN TÍNH CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài 13 BẢN TÍNH CỦA ĐẤNG CHRIST   LỜI GIỚI THIỆU: Bài học nầy cố gắng trình bày con người thật của Chúa Jêsus. P.A. Torrey ở trong cuốn sách của ông nhan đề “Kinh thánh dạy gì ” đã dành 56 trang cho đề tài nầy. Chúng ta thường hát, hay cầu nguyện “Tôi […]

Giáo Lý Căn Bản 50 – SỰ NÊN THÁNH

Bài 50 SỰ NÊN THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Đây là đề tài rất quan trọng , vì Hê-bơ-rơ 12:14 nói rằng: “Hãy cầu sự bình an với mọi người cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” Trong sự tái sanh, bản chất […]

Gíao Lý Căn Bản 27 – ĐỜI SỐNG ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

Bài 27 ĐỜI SỐNG ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH   LỜI GIỚI THIỆU: Lúc mới tin Chúa, người tín đồ nhận đời sống xưng nghĩa. Người ấy được xưng là công nghĩa căn cứ trên sự công nghĩa của Chúa Jêsus. việc nầy được tiếp nối theo bằng đời sống dâng mình, khi chúng ta […]

Giáo Lý Căn Bản 81 – SỰ SỐNG

Bài 81 SỰ SỐNG   GIỚI THIỆU Trong Giăng 11:25 và 14:6, Chúa Jêsus phán rằng Ngài sở hữu sự sống và Ngài là sự sống. Giăng 11:25. “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” Giăng 14:6 […]

Giáo Lý Căn Bản 3 – ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG QUÂN BÌNH

Bài 3 ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG QUÂN BÌNH   LỜI GIỚI THIỆU: Đức Chúa Trời là Đấng Thánh khiết, yêu thương, thành tín, nhưng là Đấng công chính, ngay thẳng. Ngay nay nhiều người có một quan điểm phiến diện về Đức Chúa Trời, một số quá nhấn mạnh đến tình yêu thương của […]

Giáo Lý Căn Bản 39 – CÁC THIÊN SỨ

Bài 39 CÁC THIÊN SỨ   GIỚI THIỆU: Ngày nay người ta ít quan tâm tới giáo lý này vì họ xem đó như là việc không giá trị, các thiên sứ chỉ còn xuất hiện trong những câu chuyện trong giấc mơ. Tuy nhiên, chúng ta không nên đánh giá thấp chức vụ của […]
jesus
0

Giáo Lý Căn Bản 15 – CÁC MẠNG LỊNH CỦA ĐẤNG CHRIST.

Bài 15 CÁC MẠNG LỊNH CỦA ĐẤNG CHRIST LỜI GIỚI THIỆU: Ngày nay, nhiều người cho rằng Đấng Christ đã phế bỏ luật pháp và Ngài đã làm trọn luật pháp rồi, Ngài chỉ để lại cho chúng ta một mạng lệnh duy nhất là hãy yêu thương nhau. Nhưng đọc kỹ các sách Tin […]

Giáo Lý Căn Bản 51 – SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI

Bài 51 SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI   LỜI GIỚI THIỆU: Biết chắc về sự cứu rỗi của mình là việc cần thiết, nếu một tín đồ muốn giúp đỡ người khác về phương diện thuộc linh. “Trong Hội thánh của tôi một số nghĩ rằng họ là Cơ đốc nhân, hầu hết họ […]

Giáo Lý Căn Bản 82 – Sự Chết

Bài 82 Sự Chết   GIỚI THIỆU Bài trước chúng ta bàn về sự sống. Chúng ta đã cố gắng định nghĩa và tìm hiểu điều đó. Chúng ta xác định rằng sự sống là một giây phút trong thời gian để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Cuộc sống có nỗi buồn rầu vì […]

Giáo Lý Căn Bản 4 – GIÁO LÝ BA NGÔI.

Bài 4 GIÁO LÝ BA NGÔI.   LỜI GIỚI THIỆU: Cho đến nay chúng ta đã học biết chỉ có một Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa thế gian. – Phục 6:4 “Hãy nghe, hỡi Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời có một” chỉ có một Đức Chúa Trời. Nhưng nghiên […]

Giáo Lý Căn Bản 40 – SA-TAN

Bài 40 SA-TAN   LỜI GIỚI THIỆU: Đời sống tín đồ Cơ đốc là một cuộc chiến tranh lớn lao chống lại kẻ thù nguy hiểm là Sa-tan. Do bị sa ngã, loài người trở thành kẻ bị trị của Sa-tan, nằm trong móng vuốt của nó. Chúng ta chia sẻ số phận cùng với […]
according-to-thy-faith-adair-payne-227108
0

Giáo Lý Căn Bản 16 – CÁC PHÉP LẠ CỦA CHÚA JÊSUS.

Bài 16 CÁC PHÉP LẠ CỦA CHÚA JÊSUS.   LỜI GIỚI THIỆU: Đề tài nầy suốt nhiều thế kỷ đã là một bãi chiến trường mà con người đã chiến đấu, đầu ốc khoa học của thế kỷ XX đã nỗ lực giải quyết cuộc tranh luận nầy. Ngày nay, dường như cả hai dòng […]

Giáo Lý Căn Bản 52 – XƯNG NHẬN DANH CHÚA

Bài 52 XƯNG NHẬN DANH CHÚA   LỜI GIỚI THIỆU: Ma-thi-ơ 10:32, 33 “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ ra trước mặt Cha ta ở trên trời, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta […]

Giáo Lý Căn Bản 30 – CÁC SỰ DẠY DỖ KHÁC VỀ ĐỨC THÁNH LINH.

Bài 30 CÁC SỰ DẠY DỖ KHÁC VỀ ĐỨC THÁNH LINH.   GIỚI THIỆU: Bài học này là cố gắng bao gồm những sự dạy dỗ khác về Đức Thánh Linh đã được Kinh thánh nhắc đến nhưng không có trong các bài học trước. Bài học nầy cũng không có ý định bao gồm […]

Giáo Lý Căn Bản 83 – SƯ SỐNG LẠI

Bài 83 SƯ SỐNG LẠI   LỜI GIỚI THIÊU: Khi chúng ta vĩnh viễn chia tay một người thân yêu, nhiều câu hỏi dấy lên trong tâm trí chúng ta đòi hỏi câu trả lời. Gióp 14:14 ” Nếu một người chết có sống lại được không?”. Ông Gióp đã tự trả lời được câu […]

Giáo Lý Căn Bản 41 – MA QUỶ

Bài 41 MA QUỶ   LỜI GIỚI THIỆU: Niềm tin nơi sự hiện hữu của các tà linh được phổ biến giữa vòng các dân tộc từ thời kỳ sơ khai của nhân loại. Giữa những dân tộc bán khai, những tà linh được người ta tin là do các linh hồn người chết trở […]
resurrection-etching-10
0

Giáo Lý Căn Bản 18 – SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA JÊSUS.

Bài 18 SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA JÊSUS.   LỜI GIỚI THIỆU: Giáo lý phục sinh là giáo lý nền tảng của Tân ước, Tân ước nhắc đến sự phục sinh 104 lần. Cơ đốc giáo là tôn giáo duy nhất với một giáo chủ sống, Đức Phật đã chết, thần Brahma đã chết ( […]

Giáo Lý Căn Bản 55 – TÌM BIẾT Ý CHÚA

Bài 55 TÌM BIẾT Ý CHÚA   LỜI GIỚI THIỆU: Cơ đốc nhân là một người từ bỏ ý riêng và đầu phục ý Chúa trong mọi việc mình làm suốt cả cuộc đời. Vấn đề mỗi một Cơ đốc nhân đối diện là làm thế nào biết chắc ý chỉ của Đức Chúa Trời. […]