ISOM KHÓA 1: B1 – QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 01


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 02


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 03


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 04


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 05
ISOM KHÓA 1: A3 – TÂN ƯỚC LƯỢC KHẢO – NEW TESTAMENT SURVEY


Tân Ước Lược Khảo 01


Tân Ước Lược Khảo 02


Tân Ước Lược Khảo 03


Tân Ước Lược Khảo 04


Tân Ước Lược Khảo 05


Tân Ước Lược Khảo 06


Tân Ước Lược Khảo 07


Tân Ước Lược Khảo 08


Tân Ước Lược Khảo 09


Tân Ước Lược Khảo 10
ISOM KHÓA 1: A2 – ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN – SUPERNATURAL LIVING


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 01


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 02


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 03


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 04


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 05


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 06


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 07


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 08


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 09


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 10
ISOM Khoa 1 – A1 Nền Tảng Đức Tin 1-6

*** Can nhap chuot len tua de cua moi bai hoc de lang nghe.  Audio trong dang mp3 ***

Audio ISOM

 Khoa  I
Nen Tang Duc Tin  Doi Song Sieu Nhien
 Tan Uoc Luoc Khao
 Ngoi Ken & Tho Phuong
 

 

 

 

 

 Su Kinh So Chua

 

 Khoa  II
Quyen Nang Cau Nguyen  Chuc Vu Giup Do
 Cuu Uoc Luoc Khao
 Ban Chat Phuc Am
 

 

Jesus Dang Chua Lanh


 

 Khoa  III
  Huy Dong De Nhan Cap  Nen Tang Huan Luyen Hoi Thanh  Nhom Te Bao  Giang TL  Trong Quyen Nang
 

Pham chat Cua Nguoi Lanh Dao

 

 Khai Tuong Cua Nguoi Lanh Dao
 Gay Dung HT Moi  Duoc Dan Dat Boi DTL
 

 

 

 

 Khoa  IV
Tinh Than Trong Dong Vang
 Phat Trien Nguoi Lanh Dao
Su Giang Hoa   Ca Nhan Chung Dao
 

 


Chien Tran Thuoc Linh   Truyen giao va mua gat Uy Quyen Va Su Tha Thu

Dac Thang Thuoc Linh

 

 

 

 Kkoa
 V
 

Su Noi Ket Dang Christ

 

 Song De Ban Cho Chuc Vu Truong Lao Hay Lanh Dao Theo KT  

Truyen Giao Cho The He Moi


 

 

 

 

 

Quan Tri

Tuong Lai

 

 Chuc Vu Cho Thanh Nien
 Tai Lieu ISOM
Đơn ghi Danh ISOM


Để ghi danh học và được cấp bằng.  Mỗi khóa học là $75.00 tiền US.  Chi phiếu xin đề: VNSALVATION.  Địa chỉ để gởi chi phiếu và đơn ghi danh là:

THUY THUONG PHAM TRAN THAM

1 ASBURY PL

CANDLER, NC28715

828-333-1219

 

 

 


 
ISOM Khóa 4 – D1 Lối suy nghĩ đồng vắng 1-7

ISOM Khóa 4 – D1 Lối suy nghĩ đồng vắng 1-7
ISOM Khóa 4 – D2 Phát huy người lãnh đạo 1-5

ISOM Khóa 4 – D2 Phát huy người lãnh đạo 1-5

 
ISOM Khóa 4 – D3 Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào hay Trở Thành Người Lãnh Đạo Tổ Tế Bào
ISOM Khoa 4 – D4 Sự hòa giải hay Phục Hòa 1-4

ISOM Khoa 4 – D3 Sự hòa giải hay Phục Hòa 1-4
ISOM Khóa 4 – D5 Cá Nhân Chứng Đạo 1-5 – Ray Comfort

ISOM Khóa 4 – D5 Cá Nhân Chứng Đạo 1-3
ISOM Khóa 4 – D6 Chiến trận thuộc linh 1-5

ISOM Khóa 4 – D6 Chiến trận thuộc linh 1-5