ISOM CẤP 2: ĐẮC THẮNG BẢN CHẤT TỘI LỖI

Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi 
ISOM KHÓA 5: E6 – Truyền Giáo cho Giới Trẻ – (Ministering To Youth)


Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 01


Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 02


Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 03


Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 04
ISOM KHÓA 5: E5 – Quản Trị Tương Lai – Managing for Tomorrow


Điều Hành Cho Tương Lai 01


Điều Hành Cho Tương Lai 02


Điều Hành Cho Tương Lai 03


Điều Hành Cho Tương Lai 04
ISOM KHÓA 5: E4 – Truyền Giáo cho Thế hệ Mới (Reaching a New Generation)


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 01


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 02


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 03


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 04


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 05


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 06


Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 07
ISOM KHÓA 5: E3 – Trưởng Lão theo Kinh Thánh – Biblical Eldership


Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 01


Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 02


Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 03


Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 04


Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 05
ISOM KHÓA 5: E2 – SỐNG ĐỂ BAN CHO (LIVING TO GIVE)


Sống Để Hiến Dâng 01


Sống Để Hiến Dâng 02

Sống Để Hiến Dâng 03


Sống Để Hiến Dâng 04


Sống Để Hiến Dâng 05
ISOM KHÓA 5: E1 – Sự Nối Kết Đấng Christ – Christ Connection


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 01


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 02


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 03


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 04


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 05


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 06


Liên Kết Với ĐẤNG CHRIST 07
ISOM KHÓA 4: D7 – Đắc Thắng Thuộc Linh (Spiritual Breakthrough)


Học Thuộc Lòng Kinh Thánh 01


Học Thuộc Lòng Kinh Thánh 02


Bẻ Gãy Lời rủa sả Trong Gia Tộc
ISOM KHÓA 4: D6 – Uy Quyền và Sự Tha Thứ (Authority and Forgiveness)


Uy Quyền và Sự Tha Thứ 01


Uy Quyền và Sự Tha Thứ 02
ISOM KHÓA 4: D5 – Chiến Trường Tâm Linh


Trận Chiến Thuộc Linh 01


Trận Chiến Thuộc Linh 02


Trận Chiến Thuộc Linh 03


Trận Chiến Thuộc Linh 04


Trận Chiến Thuộc Linh 05