ISOM KHÓA 1: B1 – QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 01


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 02


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 03


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 04


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 05
ISOM KHÓA 1: A3 – TÂN ƯỚC LƯỢC KHẢO – NEW TESTAMENT SURVEY


Tân Ước Lược Khảo 01


Tân Ước Lược Khảo 02


Tân Ước Lược Khảo 03


Tân Ước Lược Khảo 04


Tân Ước Lược Khảo 05


Tân Ước Lược Khảo 06


Tân Ước Lược Khảo 07


Tân Ước Lược Khảo 08


Tân Ước Lược Khảo 09


Tân Ước Lược Khảo 10
ISOM KHÓA 1: A2 – ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN – SUPERNATURAL LIVING


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 01


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 02


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 03


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 04


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 05


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 06


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 07


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 08


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 09


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 10
ISOM KHÓA 1: A1 – NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN – FOUNDATION OF FAITH (1-6)

ISOM-A1-Giáo-Lý-Căn-Bản-01

ISOM-A1-Giáo-Lý-Căn-Bản-02

 ISOM-A1-Giáo-Lý-Căn-Bản-03

ISOM-A1-Giáo-Lý-Căn-Bản-04

ISOM-A1-Giáo-Lý-Căn-Bản-05

ISOM-A1-Giáo-Lý-Căn-Bản-06 
ISOM Khoa 1 – A1 Nền Tảng Đức Tin 1-6

*** Can nhap chuot len tua de cua moi bai hoc de lang nghe.  Audio trong dang mp3 ***

Audio ISOM

 Khoa  I
Nen Tang Duc Tin  Doi Song Sieu Nhien
 Tan Uoc Luoc Khao
 Ngoi Ken & Tho Phuong
 

 

 

 

 

 Su Kinh So Chua

 

 Khoa  II
Quyen Nang Cau Nguyen  Chuc Vu Giup Do
 Cuu Uoc Luoc Khao
 Ban Chat Phuc Am
 

 

Jesus Dang Chua Lanh


 

 Khoa  III
  Huy Dong De Nhan Cap  Nen Tang Huan Luyen Hoi Thanh  Nhom Te Bao  Giang TL  Trong Quyen Nang
 

Pham chat Cua Nguoi Lanh Dao

 

 Khai Tuong Cua Nguoi Lanh Dao
 Gay Dung HT Moi  Duoc Dan Dat Boi DTL
 

 

 

 

 Khoa  IV
Tinh Than Trong Dong Vang
 Phat Trien Nguoi Lanh Dao
Su Giang Hoa   Ca Nhan Chung Dao
 

 


Chien Tran Thuoc Linh   Truyen giao va mua gat Uy Quyen Va Su Tha Thu

Dac Thang Thuoc Linh

 

 

 

 Kkoa
 V
 

Su Noi Ket Dang Christ

 

 Song De Ban Cho Chuc Vu Truong Lao Hay Lanh Dao Theo KT  

Truyen Giao Cho The He Moi


 

 

 

 

 

Quan Tri

Tuong Lai

 

 Chuc Vu Cho Thanh Nien
 Tai Lieu ISOM
Đơn ghi Danh ISOM


Để ghi danh học và được cấp bằng.  Mỗi khóa học là $75.00 tiền US.  Chi phiếu xin đề: VNSALVATION.  Địa chỉ để gởi chi phiếu và đơn ghi danh là:

THUY THUONG PHAM TRAN THAM

1 ASBURY PL

CANDLER, NC28715

828-333-1219

 

 

 


 
ISOM Khóa 3 – C5 Tính Chính Trực hay Sự Ngay Thẳng Của Người Lãnh Đạo 1-2 – Jack Hayford

ISOM Khóa 3 – C5 Sự Ngay Thẳng Của Người Lãnh Đạo 1-2 – Jack Hayford
ISOM Khoa 1 – A2 Nếp Sống Siêu Nhiên 1-10

 


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 01


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 02


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 03

Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 04

 


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 05


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 06


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 07


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 08


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 09


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 10

 

 

 

 

 

 
ISOM Khoa 1 – A3 Tân Ước Lược Khảo 1-10

[:en]le=”text-align: center;”>
Tân Ước Lược Khảo 03


Tân Ước Lược Khảo 04


Tân Ước Lược Khảo 05


Tân Ước Lược Khảo 06


Tân Ước Lược Khảo 07


Tân Ước Lược Khảo 08


Tân Ước Lược Khảo 09


Tân Ước Lược Khảo 10

[:]

 
ISOM Khoa 1 – A4 Ngợi Khen & Thờ Phượng 1-5

ISOM Khóa 1 – A4 Ngợi Khen & Thờ Phượng 1-5

 

 

Tiến sĩ Lamar Boschman  là tác giả của các sách về Sự Thờ Phượng có số bán nhiều nhất: The Rebirth of Music, A Passion for His Presence and Future Worship. Ông là khoa trưởng của viện International Worshipm và đã điều khiển nhiều ca đoàn thờ phượng ghi âm trong băng diã Integrity Music. Ông còn viết nhạc và huấn luyện người thờ phượng và người điều khiển thờ phượng. Môn học nầy đã thay đổi cuộc đời của biết bao học viên giúp họ đến gần với Chúa trong sự thờ phượng.

 
ISOM Khoa 1 – A5 Kính Sợ Chúa

ISOM Khoa 1 – A5 Kính Sợ Chúa
[:en]ISOM Khoa 2 – B1 Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 1-5[:]

[:en]


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 01


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 02


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 03


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 04


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 05

[:]
ISOM Khóa 2 – B2 Chức Vụ Giúp Đỡ 1-5
ISOM Khóa 2 – B3 Cựu Ước Lược Khảo 1-9

ISOM Khóa 2 – B3 Cựu Ước Lược Khảo 1
ISOM Khoa 2 – B4 Bản Chất Phúc Âm (Cuộc Trao Đổi Thiên Thượng)

 

Audio ISOM

 Khoa  I
Nen Tang Duc Tin  Doi Song Sieu Nhien
 Tan Uoc Luoc Khao
 Ngoi Ken & Tho Phuong
 

 

 

 

 

 Su Kinh So Chua

 

 Khoa  II
Quyen Nang Cau Nguyen  Chuc Vu Giup Do
 Cuu Uoc Luoc Khao
 Ban Chat Phuc Am
 

 

Jesus Dang Chua Lanh


 

 Khoa  III
  Huy Dong De Nhan Cap  Nen Tang Huan Luyen Hoi Thanh  Nhom Te Bao  Giang TL  Trong Quyen Nang
 

Pham chat Cua Nguoi Lanh Dao

 

 Khai Tuong Cua Nguoi Lanh Dao
 Gay Dung HT Moi  Duoc Dan Dat Boi DTL
 

 

 

 

 Khoa  IV
Tinh Than Trong Dong Vang
 Phat Trien Nguoi Lanh Dao
Su Giang Hoa   Ca Nhan Chung Dao
 

 


Chien Tran Thuoc Linh   Truyen giao va mua gat Uy Quyen Va Su Tha Thu

Dac Thang Thuoc Linh

 

 

 

 Kkoa
 V
 

Su Noi Ket Dang Christ

 

 Song De Ban Cho Chuc Vu Truong Lao Hay Lanh Dao Theo KT  

Truyen Giao Cho The He Moi


 

 

 

 

 

Quan Tri

Tuong Lai

 

 Chuc Vu Cho Thanh Nien
 Tai Lieu ISOM
Đơn ghi Danh ISOM


Để ghi danh học và được cấp bằng.  Mỗi khóa học là $75.00 tiền US.  Chi phiếu xin đề: VNSALVATION.  Địa chỉ để gởi chi phiếu và đơn ghi danh là:

THUY THUONG PHAM TRAN THAM

1 ASBURY PL

CANDLER, NC28715

828-333-1219

 

 

 


 
ISOM Khóa 2- B5 Jesus, Đấng Chữa Lành Hôm Nay – Mục sư Bayles Conley

ISOM Khóa 2- B5 Jesus, Đấng Chữa Lành Hôm Nay – Mục sư Bayles Conley
B6.1 Sống Bởi Đức Tin

Embed Video
ISOM Khóa 3 – C1 Gia Tăng Mục Vụ hay Huy Động Để Nhân Cấp (Khải Tượng Của Chương Trình Quốc Tế)
ISOM Khóa 3 – C2 Huấn Luyện Tại Cơ Sở Hội Thánh (Nền Tảng Huấn Luyện HT)

ISOM Khóa 3 – C2 Huấn Luyện Tại Cơ Sở Hội Thánh (Nền Tảng Huấn Luyện HT)
ISOM Khóa 3 – C3 Nhóm tế bào, Nguyên Tắc Tế Bào – Tiến sĩ Larry Stockstill

ISOM Khóa 3 – C3 Tổ Tế Bào Tăng Trưởng và Nguyên Tắc 12 – Tiến sĩ Larry Stockstill

[:en]ISOM Khóa 3 – C4 Truyền giảng trong quyền năng 1-5 – Reinhard Bonnke[:]

[:en]


Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 01


Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 02


Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 03


Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 04


Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 05

[:]
ISOM Khóa 3 – C6 Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo 1-6

ISOM Khóa 3 – C7 Gây Dựng | Mở mang HT mới 1-5

ISOM Khóa 3 – C7 Gây Dựng | Mở mang HT mới 1-5
ISOM Khóa 3 – C8 Làm thế nào để được ĐTL dẩn dắt 1-5

ISOM Khóa 3 – C8 Làm thế nào để được ĐTL dẩn dắt 1-5
ISOM Khóa 4 – D1 Lối suy nghĩ đồng vắng 1-7

ISOM Khóa 4 – D1 Lối suy nghĩ đồng vắng 1-7
[:en]ISOM Khóa 4 – D2 Phát huy người lãnh đạo 1-5[:]

[:en]


Đào Tạo Người Lãnh Đạo 01


Đào Tạo Người Lãnh Đạo 02


Đào Tạo Người Lãnh Đạo 03


Đào Tạo Người Lãnh Đạo 04


Đào Tạo Người Lãnh Đạo 05

[:]
ISOM Khóa 4 – D3 Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào hay Trở Thành Người Lãnh Đạo Tổ Tế Bào
[:en]ISOM Khoa 4 – D4 Sự hòa giải hay Phục Hòa 1-4[:]

[:en]


Sự Hòa Giải 01


Sự Hòa Giải 02


Sự Hòa Giải 03


Sự Hòa Giải 04

[:]
[:en]ISOM Khóa 4 – D5 Cá Nhân Chứng Đạo 1-5 – Ray Comfort[:]

[:en]


Cá Nhân Chứng Đạo 01


Cá Nhân Chứng Đạo 02


Cá Nhân Chứng Đạo 03


Cá Nhân Chứng Đạo 04


Cá Nhân Chứng Đạo 05

[:]
ISOM Khóa 4 – D6 Chiến trận thuộc linh 1-5

 


Trận Chiến Thuộc Linh 01


Trận Chiến Thuộc Linh 02


Trận Chiến Thuộc Linh 03


Trận Chiến Thuộc Linh 04


Trận Chiến Thuộc Linh 05

 

 
ISOM Khóa 4 – D7 Truyền Giáo Và Mùa Gặt 1-10

ISOM Khóa 4 – D7 Truyền Giáo Và Mùa Gặt 1-10