ISOM KHÓA 1: B1 – QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 01


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 02


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 03


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 04


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 05
ISOM KHÓA 1: A3 – TÂN ƯỚC LƯỢC KHẢO – NEW TESTAMENT SURVEY


Tân Ước Lược Khảo 01


Tân Ước Lược Khảo 02


Tân Ước Lược Khảo 03


Tân Ước Lược Khảo 04


Tân Ước Lược Khảo 05


Tân Ước Lược Khảo 06


Tân Ước Lược Khảo 07


Tân Ước Lược Khảo 08


Tân Ước Lược Khảo 09


Tân Ước Lược Khảo 10
ISOM KHÓA 1: A2 – ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN – SUPERNATURAL LIVING


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 01


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 02


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 03


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 04


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 05


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 06


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 07


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 08


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 09


Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 10
ISOM KHÓA 1: A1 – NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN – FOUNDATION OF FAITH (1-6)

ISOM-A1-Giáo-Lý-Căn-Bản-01

ISOM-A1-Giáo-Lý-Căn-Bản-02

 ISOM-A1-Giáo-Lý-Căn-Bản-03

ISOM-A1-Giáo-Lý-Căn-Bản-04

ISOM-A1-Giáo-Lý-Căn-Bản-05

ISOM-A1-Giáo-Lý-Căn-Bản-06 
ISOM Khoa 1 – A1 Nền Tảng Đức Tin 1-6

*** Can nhap chuot len tua de cua moi bai hoc de lang nghe.  Audio trong dang mp3 ***

Audio ISOM

 Khoa  I
Nen Tang Duc Tin  Doi Song Sieu Nhien
 Tan Uoc Luoc Khao
 Ngoi Ken & Tho Phuong
 

 

 

 

 

 Su Kinh So Chua

 

 Khoa  II
Quyen Nang Cau Nguyen  Chuc Vu Giup Do
 Cuu Uoc Luoc Khao
 Ban Chat Phuc Am
 

 

Jesus Dang Chua Lanh


 

 Khoa  III
  Huy Dong De Nhan Cap  Nen Tang Huan Luyen Hoi Thanh  Nhom Te Bao  Giang TL  Trong Quyen Nang
 

Pham chat Cua Nguoi Lanh Dao

 

 Khai Tuong Cua Nguoi Lanh Dao
 Gay Dung HT Moi  Duoc Dan Dat Boi DTL
 

 

 

 

 Khoa  IV
Tinh Than Trong Dong Vang
 Phat Trien Nguoi Lanh Dao
Su Giang Hoa   Ca Nhan Chung Dao
 

 


Chien Tran Thuoc Linh   Truyen giao va mua gat Uy Quyen Va Su Tha Thu

Dac Thang Thuoc Linh

 

 

 

 Kkoa
 V
 

Su Noi Ket Dang Christ

 

 Song De Ban Cho Chuc Vu Truong Lao Hay Lanh Dao Theo KT  

Truyen Giao Cho The He Moi


 

 

 

 

 

Quan Tri

Tuong Lai

 

 Chuc Vu Cho Thanh Nien
 Tai Lieu ISOM
Đơn ghi Danh ISOM


Để ghi danh học và được cấp bằng.  Mỗi khóa học là $75.00 tiền US.  Chi phiếu xin đề: VNSALVATION.  Địa chỉ để gởi chi phiếu và đơn ghi danh là:

THUY THUONG PHAM TRAN THAM

1 ASBURY PL

CANDLER, NC28715

828-333-1219

 

 

 


 
ISOM Khoa 1 – A2 Nếp Sống Siêu Nhiên 1-10

ISOM Khoa 1 – A2 Nếp Sống Siêu Nhiên 1-10Mục Sư Tiến Sĩ A. L. Gill Và vợ, bà Joyce Gill được biết như là nhà truyền giáo quốc tế và là tác giả của trên 20 quyển sách và tài liệu giảng dạy có số bán hàng đầu trên thế giới. Một quyển trong các sách của ông, Lời Chúa Hứa Cho Mọi Nhu Cầu Của Bạn đã được bán ra trên bẩy triệu số. Chức vụ lưu động của ông bà luôn luôn được minh họa bởi những dấu kỳ phép lạ cập theo và sự chữa lành siêu nhiên của Chúa trên khắp 60 quốc gia. Hãy viếng trang nhà của họ tại: www.gillministries.com.

 
ISOM Khoa 1 – A3 Tân Ước Lược Khảo 1-10

ISOM Khoa 1 – A3 Tân Ước Lược Khảo 1-10

Trong loạt bài nầy, tiến sĩ John Amstutz dạy mười bài từ sách Mathiơ đến Khải Huyền. Sau 27 năm giảng dạy môn Tân Ước Lược Khảo, sự trình bày của ông về Lời Chúa rất sáng tỏ, rõ ràng. Ngoài đó, ông còn giữ vai trò chủ yếu trong chương trình truyền giáo thế giới của Hội Thánh Foursquare Gospel Church và chương trình huấn luyện của giáo vụ The King’s Institute, khai sáng bởi Jack Hayford và Hội Thánh Church On The Way.

 
ISOM Khoa 1 – A4 Ngợi Khen & Thờ Phượng 1-5

ISOM Khóa 1 – A4 Ngợi Khen & Thờ Phượng 1-5

 

 

Tiến sĩ Lamar Boschman  là tác giả của các sách về Sự Thờ Phượng có số bán nhiều nhất: The Rebirth of Music, A Passion for His Presence and Future Worship. Ông là khoa trưởng của viện International Worshipm và đã điều khiển nhiều ca đoàn thờ phượng ghi âm trong băng diã Integrity Music. Ông còn viết nhạc và huấn luyện người thờ phượng và người điều khiển thờ phượng. Môn học nầy đã thay đổi cuộc đời của biết bao học viên giúp họ đến gần với Chúa trong sự thờ phượng.

 
ISOM Khoa 1 – A5 Kính Sợ Chúa

ISOM Khoa 1 – A5 Kính Sợ Chúa
ISOM Khoa 2 – B1 Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 1-5

ISOM Khoa 2 – B1 Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 1-5
Tiến sĩ Dick Eastman là chủ tịch hội Every Home For Christ, chủ trương mỗi nhân sự sẽ là một chức vụ kết ước để mang sứ điệp Phúc Âm đến cho mỗi một gia đình trên toàn cầu. Loạt tài liệu nầy nhấn mạnh yếu tố cầu nguyện để mở mọi rào cản nhường lối cho Phúc Âm công bố ra. Chủ đề quan trọng khác nữa là sự tương giao mật thiết với Đấng Christ sẽ hướng dẫn cầu nguyện có kết quả.