Sự Cứu Rỗi Vĩ Ðại

Sự Cứu Rỗi Vĩ Ðại “Nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được?” (Hê-bơ-rơ 2:3).   Trong chương vừa qua, chúng ta đã thảo luận vễ sự dự bị của Ðức Chúa Trời để cứu rỗi loài người bị hư mất, bởi sự ban cho […]

Quyền Năng Ðức Thánh Linh

Quyền Năng Ðức Thánh Linh “Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép ” (Công-vụ. 1:8)      Trong Kinh Thánh lời đề cập đầu tiên về Ðức Thánh Linh là câu thứ nhì, chương một của Sáng-thế Ký: “Thần của Ðức Chúa Trời vận hành trên […]

Ðấng Christ Xây Dựng Hội Thánh

Ðấng Christ Xây Dựng Hội Thánh “Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy” ( Ma-thi-ơ 16:18 )      Nơi nào công trình của Chúa cần được thực hiện, sau khi Ngài từ giã thế gian, Chúa đều có dự bị sẵn.  Ngài đã lập Hội Thánh ( Ma-thi-ơ 16:18) và đã sai Ðức […]

Thế Giới Ngày Mai

Thế Giới Ngày Mai “Nếm đạo lành Ðức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau” (Hê-bơ-rơ 6:5) Ðức Chúa Jêsus đã phán, trong hai dịp, về “Thế giới ngày mai” hay “đời sau” (Ma-thi-ơ 12:32; Mác 10:30). Từ ngữ nầy cũng được dùng hai lần trong sách Hê-bơ-rơ 2:5, 6:5. Có sự tương phản […]