jesus
0

Giáo Lý Căn Bản 7 – CÁC LỜI TIÊN TRI VÀ CUỘC ĐỜI ĐẤNG CHRIST.

Bài 7 CÁC LỜI TIÊN TRI VÀ CUỘC ĐỜI ĐẤNG CHRIST.   Từ lâu lắm trước khi Chúa Jêsus ra đời đã có các lời tiên tri nói Ngài sẽ đến. (Sáng 3:15). Chúa Jêsus đến trần gian không phải là không có báo trước, Ngài đã đến khi “kỳ hạn đã được trọn ” […]

Gíao Lý Căn Bản 6 – SỰ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI.

Bài 6 SỰ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI.   LỜI GIỚI THIỆU: Đây từng là đề tài hấp dẫn tôi trong suốt 10 năm qua, nhưng tôi chưa hề hoàn tất được một bài học đầy đủ về đề tài sống động nầy. Dường như có một loại kính sợ đúng và một loại kính […]

Giáo Lý Căn Bản 4 – GIÁO LÝ BA NGÔI.

Bài 4 GIÁO LÝ BA NGÔI.   LỜI GIỚI THIỆU: Cho đến nay chúng ta đã học biết chỉ có một Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa thế gian. – Phục 6:4 “Hãy nghe, hỡi Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời có một” chỉ có một Đức Chúa Trời. Nhưng nghiên […]

Giáo Lý Căn Bản 3 – ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG QUÂN BÌNH

Bài 3 ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG QUÂN BÌNH   LỜI GIỚI THIỆU: Đức Chúa Trời là Đấng Thánh khiết, yêu thương, thành tín, nhưng là Đấng công chính, ngay thẳng. Ngay nay nhiều người có một quan điểm phiến diện về Đức Chúa Trời, một số quá nhấn mạnh đến tình yêu thương của […]

Giáo Lý Căn Bản 2 – THÂN VỊ VÀ BẢN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Bài 2 THÂN VỊ VÀ BẢN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.   LỜI GIỚI THIỆU: Sự nghiên cứu về Đức Chúa Trời đã từng là tham vọng của các triết gia trải qua bao nhiêu đời nay. Một số người ngồi lại rồi cố gắng về lãnh vực của một Hữu thể vĩnh cửu. Nhưng sự […]

Giáo Lý Căn Bản 1 – SỰ THỰC HỮU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Bài 1 SỰ THỰC HỮU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI   LỜI GIỚI THIỆU: Để bắt đầu nghiên cứu giáo lý Thánh kinh, chúng ta phải bắt đầu với Đức Chúa Trời. Chúng ta thường xuyên được các nhà vô thần, các nhà hoài nghi, và những người ưa chất vấn hỏi vặn, thách thức chúng […]