admin

image_pdfimage_print

Derek Prince – Basics of Deliverance

Derek Prince – Basics of Deliverance 1. How To Identify The Enemy: 00:00 2. How To Expel The Enemy: 55:04 Drawing on 22 years of experience, Derek Prince imparts the basic truths that brings freedom. Derek Prince – How To Be Delivered (from Demons / Evil Spirits): https://www.youtube.com/watch?v=Ed8j3… http://www.derekprince.org/Publisher/… http://www.scribd.com/search-document… https://www.youtube.com/user/DerekPri… Derek Prince English Playlist: […]

Lễ Tạ Ơn và Ý Nghĩa

Lễ Tạ Ơn và Ý Nghĩa Hoa Kỳ là một quốc gia của người di cư …. Nguồn gốc Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ phát xuất từ Lễ Tạ Ơn đầu tiên của nhóm tín hữu Tin Lành Thanh Giáo di cư từ Anh quốc đến Hoa Kỳ. Nhóm 102 người này rời bến […]
Nghe Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước
0

Nghe Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước

Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước – Giô-suê 1:8 Vì lời của […]
Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước
0

Nghe Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước   Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước – Giô-suê 1:8 Vì lời […]